webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 09 | 2007 - 08:04 - reactions: 0) samuel
Yacopsae - Tanz. Grosny, Tanz …
(Obscene Productions)

Pokud by se mì nìkdo zeptal na nejrychlejší a nejpøesnìjší evropskou kapelu, bez váhání bych øekl YACÖPSAE. Vznikli v Hamburku v roce 1990 a od té doby trápí uši posluchaèù extrémní hudby svým nemilosrdnì pøesným pojetím fastcore-hardcore-power violence-grindcore mixu.

Agresivita nìkterých desek je od zaèátku do konce vygradovaná, u jiných postupnì klesá a pak je pár skupin, jejichž desky vás od zaèátku chytnou a nepustí - bez lítosti a obavy jestli Vás rozválcují nebo to rozchodíte. YACÖPSAE jsou pøesnì ta poslední varianta! Jeden èas to vypadalo, že každé jejich živé vystoupení je malým svátkem a nám se vyhýbají obloukem. Naštìstí za poslední dobu jsme je i v ÈR mohli vidìt nìkolikrát po sobì. Navíc nový poèin „Tanz. Grosny, Tanz …“ vychází i na èeském labelu Obscene Productions.

"Fuck Punkrock... This is Turbo-Speed-Violence!" je název jejich první 10“ desky a i po letech mu jsou stále vìrní! „Tanz. Grosny, Tanz …“ je naprostá novinka a pøedem všechny ujistím, že je naprosto grandiózní. „Tanz. Grosny, Tanz …“ je nejen název alba, ale také první vál, naprostý hit a skvìlý otvírák. Nastaví laku na „Turbo-Speed-Violence“ a té se drží až do konce. YACÖPSAE jsou stroje s lidskou podobou - pøesní, nápadití, agresivní. Po stlaèení PLAY Vás chytne neviditelná ruka a 25 skladeb (26 minut) máte prostor jen na houpání hlavou, mùžete se tøást, kopat a zcela urèitì zapomenete na všechno kolem sebe. Jsou meditaèní hudbou pro nároèné! Jen stateèní vydrží nìkolik poslechù bez kratší pauzy na vydechnutí. Délka žádné skladby nepøesáhne 1:60 min. Není èas se nudit! Pro neznalé musím øíct, že nejde o žádný noise-core. YACÖPSAE pøesnì ví, co chtìjí a jejich schopnosti finální podobu drží pevnì pohromadì. Mají svùj styl daný ultra rychlými a naprosto pøesnými „stop and go“ pasážemi. Kytarista a zpìvák Stoffel musel v minulém životì chodit minimálnì na kurzy bøichomluvectví. Jeho najeèený zpìv je luxusní a strojovì pøesný. Nejen on, ale také bubeník Emu je pro mì malým zázrakem. Chlap jako hora, co øídí své škopky s naprostou jistotou. Když jsem ho vidìl živì, stál jsem doslova s otevøenou hubou (ten navíc oproti dvìma pøedchozím vypadá na vášnivého filatelistu - citace Choroba Mysli zinu). Drobnosti a dokonale dopilované nápady dìlají z YACÖPSAE jedineènou kapelu. „Tanz. Grosny, Tanz …“ je preciznì vymyšlený, zahraný a nahraný. Skvìlý obal, puntièkáøství, s jakým je vše dotaženo a skvìlý zvuk vše jen vyzdvihuje.

Album je kompaktní a celkovì naprosto skvìlé! Díky èitelné melodii mi zùstává v pamìti táhlá „Deutschnational“. Oproti pøedchozím je „pomalejší“ s jasnou melodickou linkou. Ta zcela neskrytì vyleze v další naprosté hitovce „Frost“ a „Kreislaufkollaps. Ty nás nechávají lehce vydechnout a jsou blahodárnì osvìžující! Další èást desky je nám bet lítosti naservírována a drží se hesla "Fuck Punkrock... This is Turbo-Speed-Violence!"

Nemá to sice moc spoleèného s touto recenzí, ale baví mnì jejich experimentování s popovými hity. Jsem uèarovaný coverem The Cure na 10“ picture splitu s brazilskými ROT - je naprosto úžasný!!!! Na YACÖPSAE stránce jsem èetl, že dokonce plánují v tomto duchu natoèit celou desku … no, už se tìším! Všechny pøíznivce zajisté potìšili skvìle zpracovaným pøehledem všech splitù, desek a kompilací, který je na jejich myspace profilu. Rozhodnì stojí za omrknutí.

Není rychlejší a preciznìjší kapely …. FAST ON! (S)

Yacopsae
Yacopsae e-card
Obscene Productions
 
[32kb][39kb][33kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd