webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 09 | 2007 - 20:03 - reactions: 0) Jirzophone
BALACLAVA – Retrospective
(Misanthrope records)

Jak už je zvykem, èas je náš hlavní nepøítel a tak jsme si na tento dlouho avízovaný poèin museli zkrátka poèkat trochu déle. Ale pro ten výsledný dojem to rozhodnì stálo. Jestli se stále ještì nìkdo ušklíbá nad sloganem „hardcore je více než hudba“, tak právì Balaclava jsou tím pravím pøíkladem toho, že díky jejich deskám a nebo živým vystoupením pár jedincù pøehodnotili své životní pohledy, zmìnily své zabìhlé jídelnièky a nebo pitný režim nahradili tím, po èem je druhý den ráno nebude bolet hlava. Druhou otázkou je jak mnozí s tímto zvratem dlouho vydrželi, ale tyto rozbory nechme zase na nìkdy jindy. Jak už název tohoto CD napovídá ohlédneme se zpìt do historie této kapely a pøedevším budou nadšeni všichni ti ménì šastní, kterým v jejich povinné domácí výbavì chybí gramofon. Takže najdeme tu všechny doposud vyšlé vinylové singly (debutový 7“, splitko s Ol´ Testament a split 7“ s rožnovskými Complicité Candide) a navrch kompletní porci dosud nevydaných skladeb z rùzných období kapely. Jako vždy Balaclava musí jít proti proudu, takže na pestrosti pøidá nechronologické uspoøádání této kompilace, díky kterému mùže posluchaè rùznì ochutnávat hudebního vývoje kapely, který se s pøibývajícími lety pozvolna mìnil. Nejprve pøímoèarý hardcore punk v té dobì ještì se zpìvaèkou Helenou je zachycen hlavnì díky prvnímu singlu.Hlavní zlom ve vývoji kapely nastává pøíchodem druhého kytaristy Vojty, který díky svým vèelínovým kytarovým výjezdùm kapelu posunul zase krapet jinam. Kapela nejen dala prostor i nižším otáèkám, ale zpìvák Milan se pustil tu a tam díky melodickému zpìvu i do doposud neprozkoumaných vod. Maximální respekt si Balaclava zaslouží za své výborné texty zpívané v èeštinì. A jak už jsem od nich zvyklí, jednotlivé songy jsou opatøeny komentáøi, ty starší vìci jsou vedle pùvodních doplnìny i o pohledy souèasné. A tím už jsem tak trochu nakousl i jednu z dalších pøedností tohoto CD, kterým je mega-obsáhlý 52 stránkový booklet ve kterém krom zmínìných vìcí nechybí i bohatá fotodokumentace celkovì zabalená do pìkného designu. A aby toho nebylo málo CD i booklet jsou uvìznìny do papírové krabièky s èelním výsekem, která umocòuje výsledný dojem z této rekapitulaèní luxusní kompilace.
Zde vám nebrání nic v cestì a šup na to a podpoøte tuzemský hardcore punk! Zaslouží si to! A ke všemu na dveøe doslova buší debutová velká deska „Creativity“, která vyjde za vzájemné spolupráce Silver Rocket a Malárie records.

Balaclava
Misanthrope records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd