webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 09 | 2007 - 09:09 - reactions: 0) DIY
Miles Away - Rewind, Repeat ...
(Resist records)

Perth. Západní Austrálie. Sluníèko svítí, surfaøi surfujou, všichni se usmívají a mají se rádi. Tak pøesnì tohle se ale nekoná. Australani Miles Away nejsou z tìch, kteøí se na svìt dívají pøes rùžové brýle a na jejich muzice je to hodnì znát.

Napovídá tomu i pomìr poètu písní a stopáže desky - 13 písní na necelých 25-ti minutách. Rozvláèné melodické výplachy na desce tedy asi nelze èekat. A taky že ne! Hned úvodní tøiaètyøicetivteøinová 100 Yen dokáže zvednout ze židle. Uøvanej hardcore s kapkou metalových riffù podkresluje text o dùležitosti zùstat vìrnej sám sobì a svojim zásadám ve svìtì plném chamtivosti po penìzích. Jistì, tenhle postoj tady byl už tisíckrát a to i lépe zpracovanej, ale to mu nic nebere na aktuálnosti a dùležitosti. Následující 3 písnì se nesou v úplnì stejném duchu. Rychlý, našlapaný hardcore, který nezapøe oblibu Miles Away v raných poèinech kapel jako Sick Of It All, Warzone a jiných klasikù žánru. Slyšet jsou i Comeback Kid nebo oldschool jako vystøiženej ze zaèátku 80. let. Pøesto rozhodnì nejde o nìjaké slepé kopírování. O extrémní invenci sice taky nemùže být øeè, ale tohle album nebylo natoèeno proto, aby bodovalo v Billboardu, ale aby dostalo energii kapely k dalším posluchaèùm. A tady je - i díky obstojnému zvuku - splnìno.

Zastavím se u páté Cranford Ave. Tam nám totiž kapela nabídne to, co je pravdìpodobnì její melodiètìjší stránka. Kytarové riffy a vlastnì celá skladba písnì by se klidnì mohla objevit na nìkteré ze starších desek Rise Against. Až na zpìv samozøejmì. Ten je stále nekompromisní, místy doplòen ohlušujícími chorály a nìkdy zní jako když øve zpìvák Propagandhi ve Fuck The Border. Podobným stylem navazuje Voices, která je pro mne osobnì asi nejlepší peckou na albu. Nostalgická melodie sice nevyplouvá vzhledem k rychlosti a ostrosti skladby pøíliš na povrch, pøesto je obsažena. Textovì se opìt vìnuje vnitønímu boji mezi jednoduchým a správným, o touze nezradit vlastní ideály. Deska dále celkem znatelnì zrychluje (ano, ještì víc), až dosáhne instrumentálního vrcholu ve skladbì Brainwashed, kde sloky provází šílenì rychlý kytarový palm-muting. Po dalších dvou rychlých, ale nijak zvl᚝ výrazných, peckách celý výlisek v podstatì konèí mohutným chorálem: Find faith within yourself! Live life for someone true! Dont ever waste your dreams! Love like you cant explain! ve válu Affidavit. Øíkám v podstatì, protože Miles Away nás na úplný závìr neušetøí milého, semiakustického instrumentálního outra (rewind, repeat...).

Celkovì album jistì nemá vìtší ambice na to stát se nìjak kultovním, vše jsme již nìkde slyšeli, ale pùsobí jako èerstvý vítr z hor a fanouška žánru nadchne energií a upøímností textù.

jesusfreak
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd