webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 09 | 2007 - 12:01 - reactions: 0) richard
Knut – Terraformer
(Hydrahead Records)

Radost smíchaná s temným napìtím. Asi jako když v noci èteš napínavý a tìžký román plný sci-fi industriální temnoty, napínavé nápaditosti, fantazie a hrubého drsného náøezu zároveò. Ano. Tuhle desku švýcarské, a zároveò jediné evropské, kapely vydávající na kultovním labelu Hydrahead (mj. Jesu, Pelican, Daughters, Big Business) nazvanou Terraformer doporuèuji poslouchat pokud možno celou najednou, soustøedìnì a v klidu. Terraformer mi více než jiné desky pøipomínají román, který vás baví hltat jedním dechem, a jste velmi rozmrzelí, když jeho èetbu musíte z nìjakého dùvodu pøerušit Asi tak.
Knut zde dokazují, že se ve výše uvedené „vybrané“ spoleènosti neocitli vùbec náhodou. Deska nám po elektro intru nejdøíve nabídne nejprve songy plné industriální tvrdosti a hard core drsnosti, která si ovšem umí místy hrát i s melodií a napìtím. K tomu si ještì pøidej opravdu zuøivý a drsný projev pána zpìváka. Jiná kapela by si s tímto modelem klidnì mohla dovolit vydržet po celou plochu desky a nebylo by to vùbec špatné a zlé.
Ne tak Knut. Ti jdou ještì dál. Knut jsou další z kapel, které se nebojí uhnout od osvìdèeného a fungujícího modelu výše psaného, aby své posluchaèe pøekvapili. Ten pøelom pøichází po krátké a úderné instrumentálce Seattle. Po ní pøichází Solar Flare! Hutný, temný kousek o délce pøes sedm minut. Delší kapitola, která ovšem nemá èas nudit! Vzpomínáte na legendární Scorn? Já je tam trochu cítím. Knut si s tímto modelem hrají ovšem s krajní pestrostí.
A po tomto, øeknìme pøechodovém, songu se nám pak Knut pøedstavují už více ve své druhé rovinì. Ubereme zpìvu, sázíme více na instrumenty. Atmosféra místy ubere na náøezu. Zachovává si ovšem svou sílu a drsnost. Sílu burácejících riffù, temnì šlapající rytmiky i elektronických nánosù, které tì dokáží dusit jako polštáø ve zlém. Je to hra, ve které i pøes tušenou zlovìstnost problikávají paprsky krásy. Taková je tøeba pøedposlední Evian, mùj další miláèek celé desky.
Knut jsou opravdu „velkou“ kapelou, která se svou tvorbou mùže hrdì postavit tøeba vedle kolegù Isis, èi zmínìných Pelican. Knut to ale navíc umí po svém. Model Knut je využití toho nejlepšího, co svìtu daly pojmy jako industriál, post-metal, hard core. Model Knut je zábavný a krásný. Model Knut je jako kniha, kterou ètete se zatajeným dechem od zaèátku do konce. Ale to už jsem øíkal. Fibonacci Unfolds. Kniha se zlovìstnì, a zároveò jako by odlehèenì, uzavírá. Ponor do svìta drsné kytarové vazby. Hrdinové prožívají konec pøíbìhu, ale ty se vracíš na zaèátek a èteš to znovu. Tahle kniha nenudí ani po nìkolikátém poslechu. V knize Knut je pokaždé co objevovat. A to je dobøe.

Model Knut si pak mùžete vychutnat i živì. Støeda 26. záøí, klub 007 Praha-Strahov. Spoleènost jim pøi tm navíc budou dìlat psycho ulítlí experimentátoøi Monno z Nìmecka. Hodnì bolestivé a intenzivní spojení. Pøipravte své sluchovody i psychickou odolnost.

Více info hledej na www.silver-rocket.org
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd