webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(02 | 11 | 2007 - 15:08 - reactions: 0) DIY
BENEFIT PRO PSÍ ÚTULKY
Na podporu psího útulku v Libni se sešla opravdu zajímavá spoleènost!...
Asi všichni tady máme podobný cítìní a snahu alespoò trochu pomoct tìm, co to potøebujou - v útulku pro opuštìný a týraný psy, je takových opravdu hodnì. Stejnì tak i tyhle kapely, z nichž nìkteré tady opravdu neni nutný pøedstavovat, takže pokud nemáte 1.12. co dìlat, bìžte do Sedmièky podpoøit dobrou vìc a užít si nášup poøádný muziky a v pøípadì, že nìco v plánu máte, tak to zrušte, protože tohle bude urèitì stát za to!... Teï k tomu, na koho se vlastnì mùžete tìšit:


LAKMÉ (http://myspace.com/lakmelovesyou)
Screamo odeøvané od srdce. Nic víc mì nenapadá! Snad jen dodám, že je to celkový dojem z týhle bandy a ne jen nìjaké zkratkovité hodnocení zpìváka, jak by se mohlo zdát. Nejsou tøeba žádný dùkazy toho, jak jsou dobøí, vìtšina z Vás to stejnì ví!


ISAÏE BURIED MEMORIAL (FR) (http://myspace.com/isaieburiedmemorial)
Tihle frantíci se do toho umí opøít a vyøvat nám svoje pocity a myšlenky z plných plic. A že maj rozhodnì co øíct! Urèitì patøí mezi inspirace Lakmé, kteøí se netají ovlivnìním francouzskýma kapelama tohohle ražení. Screamo emo v podání Isaïe je pøímý a nekompromisní, bude to bolet!


BALACLAVA (http://www.balaclava.wz.cz)
Kolik jsem slyšel rùznejch popisù týhle kapely a ani jeden nevyjadøuje pøesnì to, jak Balaclavu vnímám. Už dávno není samozøejmostí øíkat vìci, tak jak èlovìk cítí, ale oni to poøád dìlaj. Kapela hraje už nìkdy od roku 1998 a za tu dobu, co si pamatuju, neprobìhlo nìjaké velké množství koncertù. O to byly ty zážitky silnìjší! Navíc naprostá vìtšina akcí, kde se Balaclava objevila, byly benefity pro organizace bojující za práva zvíøat. A platí to poøád, èehož si opravdu vážim! Benefit pro psí útulek v Libni bude první show po vydání debutní dlouhohrající desky na Silver Rocket.


ADMIT ONE’S GUILT (http://www.admitcore.net)
Je to dost divný psát sami o sobì, ale snad se to povede nìjak snesitelnì shrnout. V první øadì jsme nadšený, že se nám podaøilo dát tuhle akci dohromady a pøivést takovýhle kapely! Chceme alespoò trochu šíøit urèitý poselství a nezavírat oèi pøed vìcma, který se kolem dìjou, o èemž je mimo jiné i tento benefit. Co se muziky týèe, snažíme se o mix hardcoru, metalcoru a taky dalších punk èi screamo prvkù, celý to nazýváme heartcore crossover.
Zároveò na sedmièce pokøtíme naše nový malý album - Here it comes, který si tam poprvé budete moct koupit.


A už si jenom chcete poslechnout našlapanou muziku, nebo vám jde hlavnì o podporu psího útulku (ideálnì oboje) urèitì nepropásnìte tuhle akci!...

Datum: 1.12.2007
Kde: Klub 007
Zaèátek v 19h
Vstup: 100,-


Markus & Tomáš AOG
(admitonesguilt@seznam.cz)
 
[55kb][88kb][474kb][32kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd