webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 11 | 2007 - 15:18 - reactions: 0) Banan
VIOLENT ARREST - s/t
(Deranged Records)

Jo! U nás z nìjakého dùvodu pøehlížená a hodnì nedocenìná deska, tak pøišel èas to napravit! Jedna vìc mì na tìchto Anglièanech fakt baví, a to ta, že rozhodnì nemají ve zvyku to zabalit po dvacítce a odebrat se na odpoèinek nebo zaèít dìlat kariéru v nìjaké yuppie firmì. Netýká se to samozøejmì všech obecnì, ale tìchto psychoušù okolo Ripcord a Heresy teda na sto procent. No, tohle je prostì jejich další nová kapela a opìt je to naprosto preciznì odvedená práce od hochù, kteøí neztratili zhola nic ze své energie a nasranosti a že už je to skoro 20 let, co do toho prvnì øízli! Violent Arrest je pravdìpodobnì naopak nejtvrdší a nejagresivnìjší kapela, ve které kdy hráli a øíkám to s plným vìdomím toho, jak moc nasrané byli desky Heresy a Ripcord. Jejich smrtící sound se tu potkal s neandrtálskou agresivitou starého bostonského hc/punku nebo chcete-li Voorhees, kteøí ho dokonale vykrádali a vznikla smìs, která s vámi provede pøesnì to, co se chystá udìlat fízl na obalu. Rozmlátí vás na sraèku, flusne na vás a budete rádi, že žijete. Právì ta pøítomnost toho násilného bostonského elementu a možná i lehká dávka kanadských porcovaèù Haymaker dìlá z téhle desky jednu z nejintenzivnìjších nahrávek poslední doby, která aèkoliv zcela jasnì èerpá z minulosti, zní naprosto souèasnì a pøesvìdèivì. Tahle deska vyšla jako vinyl verze na Deranged už nìkdy na jaøe, teï navíc vyšlo i cd, kde je jako bonus pøidanej nejnovìjší a totálnì drtící singl (na basu na nìm hraje sympaák Chris, kterého máte možnost už nìjaký ten pátek potkávat stále èastìji i na Sedmièce, hehe), kterej vyšel i samostatnì na vinylu. O nìm si øekneme trochu víc pøíštì. Mìjte oèi otevøené a zùstaòte punk!

Deranged Records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd