webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 11 | 2007 - 20:03 - reactions: 0) Banan
QUI (USA), GNU
Praha-Rock Café, 30. 11.2007, Start 20:30

Málokdy máme možnost pozvat vás na koncert, kterej bude výjimeènej ze dvou dùvodù – a vùbec ne ledajakých. Poslední listopadový den zavítají do Rock Café v Praze losangeleští Qui, jejichž èlenem je nezapomenutelný David Yow z legendárních The Jesus Lizard. Spoleènì s Qui vystoupí i domácí Gnu, a tenhle koncert bude souèasnì první pøíležitostí koupit si jejich èerstvou tøetí desku s názvem Album Epochal. Takže nový Gnu a ve mìstì bude David Yow – nemùžeme toho nabídnout víc!
Pro Silver Rocket, kteøí koncert spolupoøádají, má celá akce punc mimoøádnosti. Køest novýho alba možná nejzásadnìjší kapely tohoto labelu, navíc za pøítomnosti frontmana bývalých The Jesus Lizard, kapely, která pro Silver Rocket znamenala nìco podobnýho jako tøeba Unsane nebo kapely z Amphetamine Reptile, vzbuzuje bezpochyby nadìje na jeden z veèerù, na který se nezapomíná.
David Yow navštívil s TJL Prahu už dvakrát, a nepochybnì i potøetí pøiveze to, co je jeho hlavní poznávací znamení: šílenou, až maniakální produkci na pódiu, bizarní exhibice a famózní výkon s novou kapelou. Yowa prostì nejde pøes jeho nevysokou postavu pøehlédnout: poznáte ho po dvou slovech, který procedí mezi zubama. The Jesus Lizard ukonèili svoji epochální cestu už pøed pìknou øádkou let, obèas se nìèí jméno objevilo v jiný kapele, ale Yow si dával na èas. Pøed rokem naskoèil do losangeleský party Qui, která už mìla tou dobou na kontì jedno album a tvoøil ji jen bubeník Paul a kytarista Matt. Stali se v Kalifornii lokálními hvìzdami undergroundových klubù a pøedkládali na koncertech svým fanouškùm øíznou muziku, která kromì nijak pøekvapivýho vlivu Melvins, Big Black nebo Black Sabbath vykazovala následky nemírného požívání Franka Zappy, Birthday Party nebo Pink Floyd. Èili „vazovsky“ nebo „lightningboltovsky“ støídmý obsazení, ale trochu jiný hudební koøeny, úchylnosti ovšem na rozdávání. V roce 2006 do kapely naskoèil Yow, a Qui už s ním vydali nedávno na labelu Mika Pattona Ipecac parádní album Love’s Miracle, a my máme to štìstí, že se jejich evropský turné zastaví i v Praze.
Nabízí se to samo, postavit všechny informace o týhle kapele na pestrý minulosti jejich slavnýho a ex-nudistickýho zpìváka. Ale je to vlastnì zbyteèný. Jsme si jistý, že Qui by obstáli, i kdyby Davida Yowa nikdo neznal.
Gnu válèej na pódiích už patnáct let: dìlali spoleènost spoustì známejch kapel jako Melvins, Girls Against Boys nebo Unsane, nedávno taky tøeba dalším velkejm oblíbencùm Silver Rocket, švýcarským bohùm The Young Gods. Souèasnì nemaj sebemenší problém objíždìt malý kluby a hrát pro pár fanouškù. Je to kapela, která má svùj zvuk a svojí tváø, a pøedevším díky tomu získala na èeský scénì ojedinìlou a neotøesitelnou pozici.
Nová, tøetí deska Gnu byla natoèená ve studiu Jámor okamžitì po skonèení letního putovního Silver Rocket festivalu. Kapela, která v posledních letech trochu polevila s kdysi hektickou koncertní aktivitou, rozhodnì nijak nezahálela, a kdo vidìl jejich intenzívní a divoký koncerty na jedný ze zastávek srpnového SRSS nebo jinde, dovede si asi pøedstavit, co ho na Albu Epochal èeká. Dvì basy, nervy drásající kytara a bicí jako od nadèlovìka. Na desce najdete deset novejch vìcí od kapely ve vrcholný a nebezpeènì mužný formì, dostanete hymny, jaký umìj jen oni, dostanete prvotøídní rockovou a velmi hlasitou desku.
Ještì jednou: 30. listopadu v Praze v Rock Café na Národní tøídì, lístky v obvyklejch pøedprodejích (web Silver Rocket a Day After, obchody Polí pìt v Dittrichovì ulici a Rocksters v Karlovì ulici). Cena pøedprodej 280 Kè / 300 Kè v den koncertu.
Qui
Gnu
Silver Rocket
Rozhovor s Davidem Yowem
 
[118kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd