webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 11 | 2007 - 21:35 - reactions: 0) Banan
CRIMINAL DAMAGE - NO SOLUTION
(Feral Ward)

Bude stejnì jako minulý rok deska Criminal Damage punkovou nahrávkou roku? Pro mì pravdìpodobnì ano, i když do jeho konce ještì nìjaký ten týden zbývá. Ale prostì nepøedpokládám, že by nìjaká další kapela dokázala nacpat do svého projevu tolik energie, autenticity, smutku a vzteku jako tahle parta okolo bubeníka Tragedy Paula, který tu hraje na kytaru a zároveò zpívá. Jejich první deska mì zasáhla se znièující
intenzitou hlavnì proto, že jsem do doby než jsem ji slyšel nemìl o existenci téhle
kapely ani nejmenší ponìtí a když jsem si ji s lehce znudìnou náladou poprvé pustil,
poslala mì okamžitì do kolen. U téhle nové jsem tak trochu vìdìl, co èekat
(minimálnì to, že stylovì si budou Criminal Damage stát jednoznaènì za svým), pøesto
jsem mìl pøi jejím prvním poslechu ono zvláštní mrazení v zádech, neklamný to dùkaz
toho, že posloucháte výjimeènou nahrávku. Od té doby jsem ji slyšel asi 50x a to mrazení tam nejenže zùstává, ale spíše zesiluje. A v tom je možná nejvìtší rozdíl oproti jejich zmínìnému debutnímu lp, na No Solution se musíte trochu více snažit, aby jste odhalili sílu jednotlivých skladeb, jsou napsané trochu ménì pøímoèaøe, ale zase v sobì skrývají o to vìtší naléhavost a v momentì, kdy vám poprvé vše plnì zapadne dohromady už není cesty zpìt. A pøitom je to vše tak jednoduché. Criminal Damage nehrají nic jiného než tvrdý punk, který v každé vteøinì stojí na nekompromisní rytmice bubenice Crystal, dunivé base, agresivním, ale zároveò lehce melancholickém zpìvu a dokonalých kytarových nápadech, které všemu dodávají melodiènost a chytlavost. A ani ty nejsou nijak složité, vìtšinou postavené na pár tónech, ale vždy použité úèelnì a s obrovským citem. V podstatì se dá øíct, že Criminal Damage DOKONALE vykradli stejnou mìrou staré desky Blitz a Cockney Rejects na jedné stranì a první tøi lp Wipers (Is This Real?, Youth of America a Over the Edge, všechny tøi se dají mimochodem opìt sehnat na vinylu!) na stranì druhé. Nikdy by mì nenapadlo, že to øeknu, ale hlavnì ten oi element dodává celé nahrávce potøebnou tvrdost a tough atmosféru, která je pro její vyznìní zcela zásadní a taky je to vìc, která mi na ni nejvíc dostává. To samé ovšem v platí o již zmiòovaném smutku a melancholii, které se ovšem nikdy nezvrhnou v patos a právì proto zní tak silnì, naléhavì a pøesvìdèivì. Samostatnou kapitolou jsou opìt dokonalé texty, litanie o zkurveném životì, touze bojovat i když je to stále tìžší a v neposlední øadì se v nich odráží reflexe souèasné politická situace, ovšem bez ono tolik èastého zjednodušujícího pohledu. Criminal Damage prostì nahráli desku, která pro mì definuje slovo PUNK a kdybych mìl za poslední rok vybrat jednu nahrávku, která by mìla tuhle subkulturu pøiblížit nìkomu, kdo ji nezná, ale chtìl by, vybral bych tuhle.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd