webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
column:::...
(07 | 02 | 2008 - 21:20 - reactions: 0) Houdy
Sexuální násilí - temné ulièky, bezpeèí našich ložnic?
Znásilnìní není jen aktem hrubého násilí, ale také fakt nerespektování vùle druhé osoby, sex bez souhlasu, pøípadnì s vynuceným souhlasem. Naše skupina se zaèala scházet na základì toho, že v prostøedí, jehož jsme souèástí, došlo ke znásilnìní. Protože útoèník i obì se pohybují ve stejném prostøedí, cítily èlenky a èlenové naší skupiny potøebu se s tím vypoøádat. Rozhodli jsme se na to reagovat právì ustanovením skupiny lidí, kteøí mají zájem diskutovat o konkrétním pøípadu, ale zároveò se chtìjí snažit na znásilnìní, sexuální chování a sexualitu nahlížet z jiných perspektiv, než je to bìžné. Chceme se spoleènì bavit o tom, co znamená souhlas a proè není možné jednat bez nìj. V rámci pravidelných schùzek, kterých se na základì svého pøání úèastní i útoèník (obì o schùzkách ví, ale sama nemá zájem se jich úèastnit, což plnì respektujeme), jsme rozebírali situaci znásilnìní, útoèníkovo nerespektování pøání a soukromí obìti. Narazili jsme i na dlouhodobìjší útoèníkùv problém, kterým se zabýváme i nadále – nerespektování svobodné vùle druhých lidí i v jiném než sexuálním kontextu. S tímto faktem skupina útoèníka konfrontuje a na základì konkrétních pøíkladù nastavuje zrcadlo jeho jednání.

Od konkrétní události a konkrétního útoèníka jsme se ale dostali i k obecnìjšímu problému. Nejedná se o ojedinìlý pøípad, kdy došlo k fatálnímu pochybení. Situace mnohdy bývají vnímány z rùzných stran rùznì a je tøeba o vìcech diskutovat døíve, než se na základì mylného dojmu stane takováto událost. Nìkdo usuzuje z náznakù a neverbalizuje své domnìnky, což se pak v pøípadì, kdy každý mùže pøikládat vìcem odlišný význam, stává obrovskou hrozbou. Narazili jsme tedy na potøebu diskutovat o tom, jak by mìl vypadat v tìchto situacích souhlas, nebo je pro nás stìžejním aktem. Vycházíme tedy z definice souhlasu, kdy je definován jako èin vìdomého a verbálního souhlasu k úèasti na konkrétní sexuální aktivitì (podrobnìjší definice souhlasu je v závìru prohlašení).

K problémùm se chceme stavìt èelem, proto pro nás není øešením útoèníka odsoudit èi vykázat na okraj spoleènosti, aèkoli èin samotný odsouzeníhodný je. Jsme pøesvìdèeni, že z dlouhodobé perspektivy to vìci nepomùže. Chtìli jsme hledat zpùsoby, jak spoleènì postupovat v pøípadì sexuální agrese v rámci prostøedí, ve kterém se pohybujeme. Tento problém totiž dle nás není ve spoleènosti zdaleka ojedinìlý. Zatímco pohlavní styk vynucený neznámou osobou za použití fyzického násilí je vnímán jako znásilnìní témìø bezvýhradnì, sex vynucený psychickým nátlakem osobou známou už tak jednoznaènì vnímán není. Jde nám mimo jiné i o demýtizaci aktu znásilnìní jako zloèinu v temné ulièce. Znásilnìní se mùže stát i mezi sexuálními partnery. Nikdy se nelze odvolávat na to, co bylo v minulosti, pokud v pøítomnosti nezazní ano, nebo dokonce zazní ne. Situaci není možné bagatelizovat tím, že aktéøi èi aktérky byly pod vlivem omamných látek. Vždy a za všech okolností by mìl být vyøèen souhlas.

To, že o vìcech budeme diskutovat, mùže pøispìt k uvìdomìní si této skuteènosti jako problému.

Na tuto událost nahlížíme v širším kontextu, bavíme se o tom, proè je pro nás mnohdy obtížné si verbalizovaný souhlas zasadit do kontextu reálné situace, co nám brání v projevování emocí, èím se cítíme být svázáni/y a proè je èasto mnohem jednodušší jet ve vyjetých kolejích. Narážíme na mnohé bariéry, èasto trvá vìènost než se dobereme spoleèné øeèi a vysvìtlíme pojmy, které používáme, nìkdy ztrácíme víru v to, že naše setkání nìkam mohou vést, nechce se nám opakovat pošesté to samé, máme pocit, že už všechno bylo øeèeno a pøesto nebylo pochopeno, nìkteøí z nás už už lámou pomyslnou hùl nad útoèníkem a pak se situace zase zmìní... A tak se s tím pereme. Poøád jsme však pøesvìdèeni, že to má smysl a nechceme to vzdát, protože vìøíme, že aspoò nìco mùžeme zmìnit. Už jenom proces samotný považujeme za pøínosný a obohacující. Snažíme se s problémy vypoøádávat v rámci našeho prostøedí, neodvoláváme se na odborníky èi autority. Setkáváme se s tím, že každý mùže stejné vìci vnímat jinak, uèíme se bojovat s tím, co je nám od mala vštìpováno, s tím, že pokøivené vztahy vídáme kolem sebe tak èasto, že je snadné je zaèít považovat za správné.

Nechceme žádným zpùsobem omlouvat èin útoèníka, nechceme na znásilnìní nahlížet jako na logické východisko špatné výchovy a nezdravých vztahù ve spoleènosti. Chceme jen upozornit na to, že i takové vìci se dìjí a mohou dít nadále, pokud nebudeme podrobovat kritice to, co možná mnozí považují za normální.

Nabízí se otázka, èeho chceme dosáhnout. Odpovìï je velmi snadná. Sami/y pøesnì nevíme. Jedná se o proces, který nás samotné mùže pøekvapit pozitivnì, stejnì jako negativnì. Scházíme se kvùli sobì, protože je to pro nás dùležité. Chceme spoleènì s útoèníkem diskutovat o tom, jak vìci vnímá on, jak je vnímáme my, s tím, že každý z nás mùže mít jiný názor. Nechceme spoleèná setkání polarizovat, nejme my a on. Jeden z nás udìlal obrovskou chybu a cítí, že jeho problém má koøeny nìkde hloubìji. Snaží se hledat kde a také zpùsob, jak se s tím vypoøádat a ostatní mu chtìjí být nápomocni na cestì ke zmìnì. Cílem ale rozhodnì není pøejmutí nìèích názorù. Snažíme se konfrontovat rùzné názory a postoje s jeho dosavadními. Nechceme útoèníka vychovávat k našemu obrazu. Nechceme ho vrátit na správnou cestu, protože se sami/y neshodneme na tom, jaká to je. Jde o to verbalizovat problém, postavit se k nìmu, hledat a nalézat nové zpùsoby a øešení.


Vysvìtlení souhlasu:
Verbální souhlas je nutný pøi každé a jakékoliv sexuální aktivitì.
Každá ze zúèastnìných stran musí mít jasnou a pøesnou pøedstavu o té které sexuální aktivitì.
Osoba (osoby), která (které) iniciuje sexuální aktivitu, je zodpovìdná za to, aby se jí dostalo verbálního souhlasu od ostatních zúèastnìných stran (verbální komunikace má za úèel zabránit nedorozumìním vyplývajícím z nejisté øeèi tìla). Souhlas nemùže být vyjádøen/udìlen na základì fyzického vyjádøení sexuální touhy (zvlhnutí, erekce, vzdechy - øeèí tìla).
Získávání souhlasu je nekonèící proces v rámci jakékoliv sexuální aktivity. A proto každá další/nová úroveò sexuální aktivity vyžaduje verbální souhlas protìjší strany, a už je ta která sex. aktivita iniciována kýmkoliv ze zúèastnìných. („Chceš to dìlat? Chceš se mnou mít sex?“ Otázky tohoto typu nejsou dostaèující. Žádost o souhlas musí být specifická pro každou èinnost. Vzrušení z polibku není signálem pro pokraèovaní v sex. aktivitì, o které se ještì nemluvilo.)
Použití pøedem dohodnutých forem komunikace jako napø. gest nebo kódových slov je možné, ale vždy je nutné se na tom se všemi zúèastnìnými jasnì domluvit ještì pøed tím, než sex. aktivita zaène. Je potøeba verbální souhlas všech zúèastnìných.
Souhlas je vždy nutný bez ohledu na vztah, pøedchozí sexuální historii, èi souèasné aktivity zúèastnìných.
Vždy a kdykoliv, kdy je souhlas stažen (je vyjádøen nesouhlas verbálnì èi skrze fyzický odpor), èi není již verbálnì dán, druhá strana musí zastavit/pøerušit sexuální aktivitu okamžitì. („Prosím tì, dneska ne. Radìji bych ne. Nevím, necítím se na to. Nemyslím si, že je to dobrý nápad.“ Tato slova nejsou pozvánkou k tomu to dále zkoušet, znamenají NE. „Nejsem si tím jist/a“ je buï taktní ne, nebo požadavek, aby dotyèné osobì byl dán èas a prostor pro nezávislé rozhodnutí).
Mlèení není souhlas.
Nikdo nemùže dát souhlas, když spí.
Souhlas nemùže být dán pod nátlakem èi manipulací (neustálé dotazování/dožadovaní se sexu i pøes jasné èi ménì jasné signály nezájmu èi nesouhlasu; zpochybòování tohoto nesouhlasu èi pøímo jeho nerespektování, které svìdèí o nerespektování té které osoby). Nátlak a manipulace mùžou mít mnoho podob, jejich úèelem je ale vždy snaha vyhovìt vlastní sexuální potøebì, vytìžit z dané situace maximum bez ohledu na druhé. Souhlas nemùže být získán ani vydíráním („udìlám/neudìlám …, když ty neudìláš/udìláš …“, urážení se…), èi výhrùžkami.
Souhlas mùže být udìlen jen v pøípadì, že mají zúèastnìní/é nezastøený úsudek (pøíklady faktorù, které mohou zpùsobit opak, zahrnují ((ale nejsou to jen tyto)) alkohol, drogy, psychická/mentální a fyzická zdravotní omezení/poruchy).
Zúèastnìní\né se musí navzájem informovat o jakýchkoliv potencionálních zdravotních rizicích èi sexuálnì pøenosných chorobách. Jedinci jsou zodpovìdní za vèasné podávání pravdivých informací o svém zdravotním stavu (sex. zdrav.)


Robert, Milan, Markéta, Marek, Jindra, Hedvika

Chceme pøedem upozornit na to, že naše skupina ani její jednotliví/é èlenové a èlenky se nebudou úèastnit internetových diskuzí. Nemyslíme si, že tyto diskuze mohou nìkam vést a jsou spíše plýtváním èasu a energií. Pokud by nìkdo chtìl naši skupinu kontaktovat, použijte prosím náš email sexualninasili@gmail.com
 
reactions:
U tohoto lnku je zakzno pidvat reakce.
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd