webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 02 | 2008 - 13:30 - reactions: 0) samuel
INSECT WARFARE - World Extermination
CD (Six Two Five)

Neznám moc lidí, kteøí by mìli rádi hmyz. Vìtšinì z nás jsou tihle tvoreèkové krajnì odporní a tak není divu, že když se partièka texaských grinderù poohlížela po nìjakém drsném názvu pro svou kapelu, zvítìzila nakonec VÁLKA S HMYZEM. A volba to byla víc než dobrá. Hudba INSECT WARFARE je totiž rychlá jako ten nejrychlejší šváb, nekompromisní jako kudlanka nábožná, špinavá jako nožky toho nejpilnìjšího hovnivála a promyšlená jako sáhodlouhé svìtácké výlevy brouka Pytlíka. S tvorbou INSECT WARFARE jsme se mìli možnost setkat již na dvou samostatných a nìkolika split singlech. Teï tedy koneènì samostatné LP.

CD s pøíhodným názvem Vyhlazení svìta nás od zaèátku nenechá na pochybách, že to bude mazec. Obal, ze kterého by se Ondøej Sekora pravdìpodobnì zbláznil, nás uvádí do svìta, ve kterém si to banda nìjakého odporného hmyzu (odhadoval bych to na šváby nebo støevlíky) rozdává se støednì velkým severoamerickým mìstem. Brouci mají oèividnì navrch a obrovská smrtka nad mìstem se potìšenì usmívá. Když vložíte CD do mechaniky zaruèuji vám, že pøíštích 22 minut nebudete vìdìt, co se s vámi dìje a zaènete se poohlížet po biolitu. Nekompromisní old school grindcore náøez, podlazené kytary, bustrovaná basa, záhrobní vokál doplnìný jeèákem, kovovì znìjící šroák.... Kdybych mìl použít na kategorizaci tvorby INSECT WARFARE jako srovnávací metriku diskografii NAPALM DEATH, øekl bych, že se nachází nìkde mezi From Enslavement a Mass Appeal Madness. Dokonce bych øekl, že nìkteré riffy jsou v mírnì upravené podobì vykradené pøímo z tìchto desek (napø. vál Manipulator nebo Human Trafficking). Bubeníkova rychlost je až strojová a pøipomíná mi nìkteré z pecek od AGORAPHOBIC NOSEBLEED, s tím rozdílem, že v druhé jmenované kapele byly sypanice dílem bicího automatu. Dobber z INSECTù to mlátí všechno rùèo a nabízí se srovnání s dalšími podobnými chasníky z BLOCKHEADS nebo PHOBIA. Celkový sound je hodnì sick – tím nemyslím, že špatný – v rychlých pasážích se sice trochu slévá do hlukové koule, ale nazvuèit takový nátìr není žádná sranda, takže vše OK. Zvuk kytar je hodnì podobný na již zmiòované období ND a hlavnì v pomalých pasážích znìjí hodnì pøesvìdèivì. Texty jsou v rámci žánru politického grindcore – válka, jaderná hrozba, odcizení, sociální útlak. Objevují se však i nová témata - Internet Era Alientation se zaobírá vlivem internetu a computerizace na mezilidskou komunikaci a Zone Killer zase poskytuje návod jak se dostat k trièku své oblíbené kapely: po koncertì si vyhlídnu na ulici vhodnou obì / køupan v trièku Carcass / jeho odkrouhnu a trièko ukradnu.

Celkovì tedy paráda. Vyšlo i na vynilu, takže neváhejte a jestliže jste vyrùstali na NAPALM DEATH nebude urèitì zklamáni. Max 625 mìl zase jednou šastnou ruku na kapelu.

Autor: INY

Six Two Five
Insect Warfare

V èechách seženeš desky od I.W. / u Psychocontrol !!! Rozhovor s Beau/Insect Warfare najdeš v novém èísle How Can Limo Kid Kill Your Dreams? #3, které vyjde co nevidìt!
 
[48kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd