webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 03 | 2008 - 23:50 - reactions: 0) DIY
HEAVEN SHALL BURN (ger), ABORTED (bel), MISERY SPEAKS (ger)
Úterý 08.04. 2008, Rock Café, Národní 20, Praha 1

Pøíznivci tvrdšího hudebního ražení si v úterý 8. bøezna pøijdou na své. V rámci „Iconoclast Tour 2008“ se v pražském klubu Rock Café pøedstaví pøední metalcoreová kapela HEAVEN SHALL BURN, kterou dále podpoøí belgická mlátièka ABORTED a talentovaná formace MISERY SPEAKS.
Mezi desítkami souèasných metalcoreových formací jsou HEAVEN SHALL BURN nìèím, èemu lze stoprocentnì vìøit. Zapomeòte na pózy a soudobé trendy. Toto je ryzí deathcore bez jakýchkoliv klišé a masek, toto je melodic death metal zahraný s totálním zasazením bez zbyteèných kudrlinek. Jejich živé sety jsou typické totálním splynutím dvou stran, kdy na jedné je energií natlakovaná kapela a na stranì druhé frenetické publikum, které obyèejnì vytvoøí jeden velký mosh pit, který semele vše živé. Není divu, že jsou HSB hýèkáni svým labelem Lifeforce Rec. jako jeden z hlavních žolíkù. Kapela plodí v pravidelných intervalech neuvìøitelnì silná alba, která fungují jak živì tak i pøi domácím poslouchání. Aktuálním poèinem, který bude dostateènì pøedstaven i v Rock Café je deska s názvem „Iconoclast“. Rychlý, tvrdý a brutální metalcore je oproti poslednímu minulému záseku „Delf To Our Prayers“ obohacen vícero melodickými pasážemi, texty jsou opìt naplnìny odporem vùèi soudobým nešvarùm jako je rasismus, válka nebo spoleèenská nespravedlivost, ale pøedevším jsou to HEAVEN SHALL BURN ve své vrcholné formì a není divu, že se v recenzích na toto album objevují i odkazy se spoleèným jmenovatelem „deska roku“…
Jeden z nejbrutálnìjších elementù extrém-metalové scény dorazí z Belgie. Deathmetalový stroj ABORTED si za svou historii prošel už pìknými otøesy, ale svou brutální (hudební) tváø nikdy neopustil. Pøestože mají za sebou turné prakticky se všemi ikonami deathmetalové scény (Suffocation, Morbid Angel, Cannibal Corpuse,..), nikdy se jim nepodaøilo prosadit se mezi absolutní deathovou smetánku, na èemž mají vinu zejména personální otøesy, kterými si kapela nìkolikrát prošla. V souèasnosti však pìtièlenná sestava ABORTED vypadá velmi stabilnì a proto je v krátkém èase (naposledy se nám pøedstavili po boku Kataklysma a Behemoth minulý rok) mùžeme opìt spatøit na èeském vystoupení. O tom, že kapela momentálnì šlape na plné obrátky se mùžete pøesvìdèit pøi poslechu rok staré desky „Slaughter & Apparatus: A Methodical Overture“.
Tøetím vystupujícím budou nìmeètí MISERY SPEAKS, kteøí pøijedou podpoøit svou èerstvou desku „Catalogue Of Carnage“. Nadìjná formace se poprvé pøipomnìla v roce 1999 s demáèem „Plagues Of Paradise“, aby až o pìt let pozdìji pøišla se svým plnohodnotným debutem „Things Fall Apart“. MISERY SPEAKS nezapøou zalíbení ve svých krajanech z HEAVEN SHALL BURN a produkují èistokrevný metalcore moderního støihu. Na rozjezd veèera výborná záležitost.

www.heavenshallburn.com
www.goremageddon.be
www.miseryspeaks.com
www.obscure.cz
www.shindy.cz

Více informací na mailu infoassault@centrum.cz nebo tel. èíslech 774220183 a 775095666.
 
[74kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd