webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(02 | 04 | 2008 - 09:47 - reactions: 0) Cider
Rozhovor s Non Servium
Z webu www.antifa.cz pøetiskujeme zajímavý rozhovor s kapelou Non Servium po jejich mini tourné v Praze a Bratislavì. V èlánku najdete i report z tìchto koncertù vèetnì fotek, klipy, jeden starší song Antinazis a jeden nový "Krev za krev" vìnovaný nedávné vraždì antifašisty v Pøíbrami.

Slyšel jsem, že Non Servium za dobu svého pùsobení poskytli velmi málo rozhovorù. Proè?
Za tìch deset let, co hrajeme, jsme udìlali snad dva rozhovory. Tøeba nikoho nezajímá, co si myslíme, hahaha. Ale spíš je to tak, že naše skladby a naše texty mluví za nás. Každý ví, jaké máme názory, každý

se nás mùže na cokoliv zeptat a jsme s lidmi tak èasto v osobním kontaktu, že nìjaké rozhovory nejsou zas tak potøeba. Každé hraní nás taky stojí spoustu energie a po koncertech je málokdy èas na dlouhé povídání.

Jak jste spokojeni s koncerty v Praze a Bratislavì?
Jsme hodnì spokojeni a je to pro nás zase nìco úplnì jiného. Hrajeme èasto ve Španìlsku a v Jižní Americe a tam je scéna dost odlišná.. Tam jsou lidi na koncertech mnohem víc subkulturnì vyhranìní, tady jsme vidìli vìtší procento úplnì normálnì, civilnì vypadajících lidí, vedle skins a punks i nìjaké rasty a spoustu úplných civilistù, i když je jasný, že to má svùj dùvod. Být antifašistou není o vlasech a módì, ale o postojích. A èasto je pro naši práci dùležité vypadat nenápadnì. I když to není úplnì mùj pøípad (významnì si ukazuje na svoje èernorudé punkové èíro). Jsme velmi spokojeni s celkovou organizací, s pøístupem lidí k nám a chceme všem podìkovat za péèi. Na oba koncerty pøišlo kolem 300 lidí a všechno probìhlo perfektnì. Tøeba to tu pøíštì bude jako v Barcelonì, kde jsme pøed mìsícem hráli pro dva tisíce lidí!

Mùžete nám øíct nìco víc o sobì?
Jsme všichni z pøedmìstí Madridu, z Móstoles. Je to výraznì dìlnická a antifašistická oblast, V minulosti tam zaèalo povstání proti napoleonským okupantùm a tvrdì se tam bojovalo i proti Frankovi. Z pùvodní sestavy jsme zùstali tøi, další jsou s námi sedm let, bubeníka máme nového. Všichni dìláme na stavbách, basák má vlastní klempíøskou firmu, já mám živnosák a dìlám taky na stavbách. Hraní nás neuživí a ani se o to nesnažíme. Naše desky vydáváme u Potencial Hard Core a prodávají se dobøe, pokud vím - poslední desky Imperio del Mal se zatím prodalo 6500 kusù, což je v dnešní dobì stahování a vypalování docela úspìch. Co se týèe stylu, který hrajeme – pùvodnì jsme tomu øíkali jednoduše Oi, ale teï je náš styl otevøenìjší rùzným vlivùm. Hrajeme kombinaci punku, HC a Oi, dokonce i metalu. Hrajeme náš vlastní styl – Antifascist Brutal Music!

Jaké hudební skupiny vás nejvíc ovlivnily?
Na to se tìžko odpovídá, já poslouchám všechno, v èem vidím kvalitu. Old i New School HC, rap, punk, samozøejmì starou punkovou klasiku ze Španìlska – RIP, Cicatriz, La Polla Records, líbili se nám Troopers a další nìmecký kapely, vyrùstali jsme na Exploited. Je dùležitý neuzavírat se do škatulek a èerpat inspiraci odevšad. Ale vždycky pro nás byla a je dùležitìjší politika, než hudební styl. Ve Španìlsku je dost zajímavých kapel, které mùžu doporuèit –Adversion pro fanoušky tvrdýho Oi, pak Kaos Urbano, Ignotus, Intolerance. Ze starších vìcí Efectos Secundarios, Chicharrica, Monstruación atd. Všechno to jsou zajímavé kapely s velkým vlivem, inteligentními texty a zajímavým zvukem. Asi nejlepší Oi kapelou ve Španìlsku byli Oi the Arrase, ty urèitì doporuèuju. A Sin Dios pro všechny radikály – ty jsou mýtus, nejen u nás, ale hlavnì v latinské Americe. Ani jedni už nehrajou, ale stále mají i na nás velký vliv.

Slyšeli jsme, že máte nìjaké spory s kapelou Ultimo Asalto. Mùžete nám tu situaci nìjak vysvìtlit?
Známe Ultimo Asalto už dlouho, celkem jsem se stýkal s jejich zpìvákem a mìli jsme korektní vztahy. Ale kromì toho, že se stýkali s námi, se taky stýkali s fašistickými kapelami a mìli kamarády mezi nacisty. Hráli na antifa koncertech a pak klidnì hráli s podivnými apolitickými i jasnì nacistickými kapelami. Jsou to apolitici, ale je jim vlastnì úplnì jedno, s kým se stýkají – jeden den s tebou, druhý den proti tobì. Vyvrcholilo to jednou vekou rvaèkou v Barcelonì, kdy jsem se s jejich zpìvákem chytil pøed klubem. V Madridu už nejsou vítáni a taky tam nehráli. Kdyby to zkusili, nehráli by a skonèilo by to slušnou bitkou. Nemají vùbec žádné politické ani morální zásady a nechceme o nich nic vìdìt. Vím, že tady v Praze hráli s Perkele a že fanoušci kapel nemùžou vždycky vìdìt, co jejich oblíbenci dìlají doma, ale pro mì je to banda šmejdù, která si nezaslouží žádný respekt. Nestaèí, že jsi skinhead a posloucháš oi. Musíš znát souvislosti toho, co dìláš. Co to vùbec znamená – být apolitik? Když se ráno probudíš a jdeš do práce, už to je politika. Být apolitik znamená být zbabìlec, nepøihlásit se k nièemu, jenom se bavit a bavit se s každým. V Madridu to taky tak døív fungovalo, ještì pøed pìti lety, spousta lidí chodila pøedpisovì obleèena podle skinheadské módy, bavila se po veèerech a bylo jim jedno, jestli jejich soused u stolu je fašista nebo antifašista. To nás sralo, a nebyli jsme sami. Zaèali jsme jasnì øíkat, že pro nìjaké pozéry mezi náma není místo. Z jejich strany to ukazuje na nedostatek respektu k tìm lidem, co stojí stále na svém a obìtují hnutí hodnì ze svého osobního života. Když bojuješ na ulicích proti náckùm a pak potkáš nìkoho takového, kdo sedí v teple a v klidu a je jenom rád, že mu svým úsilím umožòuješ nerušenì chlastat a kritizovat tì, stane se pro tebe stejným nepøítelem, jako jsou nacisti. Ti mají nìjaké ideály, jakkoliv špatné. Tihle nemají vùbec nic a od nás mùžou èekat stejné zacházení jako nacisti. Apoliticismus je sraèka a je nám jedno, jestli si nìkdo myslí, že je dùležité mít velkou jednotnou scénu. Ano, velkou jednotnou antifašistickou scénu bez apolitikù.

Jaké máte politické smýšlení?
Máme všichni jasno v tom, že jsme antifašisté, antirasisté a antikapitalisté. Stavíme se proti systému nespravedlnosti a vykoøisování, i když za anarchisty se neoznaèujeme. Hrajeme s kapelama, které se oznaèují za anarchistické i RASH a nedìláme v tom velký rozdíl. Víme, jak zkorumpovaný je politický systém a nikdo z nás nevolí, já nikdy v životì, protože všechny politické strany jsou stejní ubožáci, i když urèitì jsou nám sympatiètìjší více socialistické strany než jednoznaènì autoritáøské a fašizující strany jako PP nebo nacionalisté. Vidìt ty jejich protáhlé oblièeje po posledních prohraných volbách stálo za to.

Jak se vyvíjí scéna ve Španìlsku? Vidíte zmìny oproti minulosti? Jaké máte osobní zkušenosti s fašisty?
Ve Španìlsku celá scéna roste závratnou rychlostí. Vždycky jsme mìli silné tradice boje proti autoritám a aktivní mládež byla vždycky v jejich èele. Po urèitém útlumu v devadesátých letech je antifašistické i anarchistické hnutí znovu na vzestupu. Bìžnì ti na koncert pøijde jeden nebo dva tisíce lidí. To je pozitivní, ale ještì lepší je, že lidi nejdou jenom na koncerty, ale jsou aktivní, sami organizují vìci, zúèastòují se demonstrací, organizují antifašistický boj, vzdìlávají se. My sami hrajeme, ale snažíme se dìlat i další vìci. S nacisty jsme se už mockrát servali a vždy jdeme ochotnì do boje. Podporujeme BAF – Brigadas Antifascistas, což je bojová složka Coordinadora Antifascista a naši fanoušci z Non Servium Army jsou také aktivní v BAF i v dalších místních antifa skupinách. Obèas to pøináší problémy. Našemu bývalému kytaristovi dali fašisti pøed rokem bombu do auta, policie samozøejmì vìdìla, o koho se jedná a kde hraje, a tak mu vyhodili auto do vzduchu kontrolovanou explozí. Pachatele nikdy nechytili, ale vyøešili jsme si to po svém. To patøí k vìci. Kytarista s námi už nehraje, ale ne kvùli tomu atentátu, odstìhoval se mimo Madrid. Tìsnì pøed tím útokem nás spousta z BAF zabrala jeden oblíbený náckovský bar hned u stadionu Real Madrid a èekali jsme na nì, až pøijdou a zkusí nás odtamtud dostat. Nepøišli, ale zchladili si žáhu na nìjakých mladých punkerech. Non Servium jsou pro fašisty lákavý cíl, kvùli všemu, co dìláme. Ta bomba byla logický dùsledek.

Myslím, že váš vliv na mladé lidi ve Španìlsku i jinde je znaèný, cítíte zodpovìdnost?
Ano, èasto nad tím pøemýšlíme. Hraješ v kapele, žiješ si svùj život, snažíš se uspìt, stavíš se proti vìcem, se kterými nesouhlasíš a bojuješ za vìci, kterým vìøíš. A zpíváš o tom. A najednou zjistíš, že jsi pro nìkoho vzorem, lidi znají slova našich písní nazpamì, nosí trièka s názvem kapely, zakládají gangy s našim jménem. Víme o tom a snažíme se tohle nadšení pøetavit do pozitivní akce. Vždycky jsme se snažili mít s lidmi co nejbližší kontakt, nebýt žádné hvìzdy, které si hrajou vysoko na pódiu nìjaké písnièky a pak jedou limuzínou do hotelu. Když dohrajeme, bavíme se s lidma, rádi veèeøíme spoleènì a chodíme pít do stejných klubù. Pro nás je dùležitý osobní kontakt, tahle scéna byla vždycky založena na pøátelství. Ve chvíli, kdy si zaèneš myslet, že jsi nìco víc, než lidi, pro které hraješ, tak jsi zradil sám sebe. V tu chvíli skonèíme.

Vaše poslední deska nám pøipadá trochu ménì politicky pøímoèará a naopak se na ní objevují prvky typické pro metal, a už hudbou nebo grafickým zpracováním. Èím to je?
Poslední deska je urèitì propracovanìjší, jak hudebnì, tak textovì. Snažíme se být otevøenìjší a chceme, aby se náš hudební vkus ukázal i v hudbì, kterou hrajeme. Proto ten metal… Podle mého názoru jsou ale texty stejnì politicky jednoznaèné jako pøedtím. Už to není jenom o dìlnické cti a bitkách na ulicích, ale politika je jádrem všech našich textù – teda skoro všech, nìkteré jsou o našem životì, zábavì a tak. Tøeba Torpedo je o tom, jací jsme – nezvladatelná síla, rádi se bavíme, držíme partu a nenecháme si srát na hlavu. Neøízené støely.

A slova píšeš ty nebo je to spoleèná práce?
Texty píšu já. Je to hodnì práce a ne vždycky se mi daøí dostat do textù všechny naše pocity a postoje, ale píšu rád. Dìlám to celý život a baví mì to a je to lepší a zábavnìjší než chodit do práce!

Kromì politiky, antifašismu a odporu proti systému je zøetelná vaše inspirace metalovou scénou, vèetnì výtvarného stylu, obrácených køížù, èerných mší a tak dál. Co to znamená – je to skuteènì satanismus, provokace, nebo vtip pro zasvìcené?
Je to ode všeho trochu. Nikdy jsme nebyli satanisti, i když nìkteøí naši fanoušci z NSA vyrobili v baru Lieja improvizovaný oltáø démonùm zla na èestném místì; hned pod obrazem dona Corleone. Stavíme se jednoznaènì proti katolické církvi, která je souèástí tohoto utlaèovatelského systému a tohle je zpùsob, jak to dát najevo. Na obalu naší poslední desky Imperio del Mal je tváø stejného kluka, který je na první desce Orgullo Obrero, ale jeho tváø je poznamenaná zlem a nenávistí. Takový temný andìl. Samotný náš název pochází z biblické tradice – Lucifer se vzbouøil proti Bohu a nebi se slovy Non Serviam! – Nebudu sloužit. Pro nás je to vyjádøení naší nepoddajnosti a odporu vùèi konformitì. Ale nebereme to nijak smrtelnì vážnì, je v tom ironie a i výsmìch rùzným metalovým pózám jako být zlý za každou cenu. Doufáme, že se vám líbí náš nový klip k Imperio del Mal. Natáèeli jsme ho v opuštìném klášteøe u Madridu.

Jaká je budoucnost Non Servium? Budete hrát až budete plešatí vìkem a ne volbou?
Právì teï jsme nejvíc našláplí za celou dobu naší existence. Na 1. Máje oslavíme 10 let fungování kapely na velkém festivalu v Móstoles, kam jsme pozvali všechny kapely, co s námi kdy hráli. Všechny tímto srdeènì zveme. Doufáme, že budeme èastìji vystupovat v cizinì, dosud jsme hráli jenom na turné v Itálii, ve Švýcarsku a ve Francii. Jsme rádi, že jsme se dostali i do Èech a na Slovensko, vidìli jsme spousta skvìlých lidí a hodnì pozitivní energie. Jenom nás mrzelo, že se nakonec neukázali žádní nacisti, tìšili jsme se na bitku a ty sráèi nikde! Pro nás je dùležitý hrát, dìláme, co nás baví a jsme rádi, že bavíme i ostatní. Až to zaène být nuda, tak skonèíme, ale zatím to tak nevypadá.

Poslední otázka – co je to za intro na vaší poslední desce?
Intro je z filmu Umuèení Krista. Je to scéna, kdy ïábel v podobì ženy – jak typické pro katolíky – pokouší Krista, aby se odvrátil od boha a pøešel na temnou stranu. Teï to víte. Skoro nikdo to neví, ale málokdo se zeptá.

Dìkuji za rozhovor
Pøevzato z www.antifa.cz

Report z koncertù Non Servium
Pøed dvìma týdny, 14. a 15. bøezna probìhly v Praze a Bratislavì koncerty španìlské legendární antifašistické skupiny Non Servium. Jak to v tento, vpravdì nabitý víkend, v obou mìstech vypadalo? tady více

Myspace kapely Non Servium tady

Song Antinazis je k poslechu na czechcore.cz v levém menu Top music. Nový song Sangre por Sangre Krev za krev

Stránky vìnované nedávné vraždì zde

Nový klip z nové desce

Klip k nesmyslným bombovým útokùm v Madridu.
Pøièinu kapela vidí v politice španìlské vlády a nepodléhá laciné islamofobii.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd