webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 04 | 2008 - 08:03 - reactions: 0) Jirzophone
MDC / RIOT COP – split CD
(Malarie)

Po delší dobì se ozývá severomoravské vydavatelství Malarie s novým poèinem, kterým se mu podaøilo zabýt hned dvì mouchy ,dnes už obì z Portlandu, jednou ranou. Nápad o spoleèném splitu se zrodil v hlavách Davida (MDC) a Dominica (Riot Cop), kteøí spolu pracovali ve stejném anarcho obchodì s knížkami. Legendární hardcore kapela MDC, která svùj politický hardcore hrne už od zaèátku 80tých let, patøí k zásadním pilíøùm rychlého hc/punku. Na svém kontì má bezpoèet desek, singlù a rùzných variací na výklad své tøí písmenkové zkratky. Ve své historii najdeme i bizardní story s jejich koketováním s drogami a neposlední øadì tuto kapelu uvádí i Ian MacKaye, že ve svých raných èasech pravì tato smeèka odstartovala jeho aktivnì kladný vztah k vegetariánství. Tentokrát MDC sáhly po energeticky úsporném opatøení a svoji porci 5 skladeb nahráli aniž by jejich nástroje spolykali elektrický proud. MDC Unplugged jsme mìli možnost vidìt i u nás na živo, oèekávat tedy mùžeme regulerní akustický band. Zpìv Davida Dictora zde má samozøejmì pøívìtivìjší podobu, než jak jej známe za ty roky. Silná hitovost prská z této nahrávky na všechny strany, s úsmìvem na tváøí je dobré se zaposlouchat do tìch táborákových hitù, kterým vedle líbezných vybrnkávaèek na španìlku dominují sborové texty s refrénem „Kill all the cops“ apod. Akustická podoba MDC to jsou stále ty nelítostnì kritické texty tentokrát podané v hudebním doprovodu který skousne i vaše stále nespokojená babièka. Country a blues ve své ryzí podobì je zde brán jako základní stavební kámen a tak se nejednom pøistihnete, že tyhle odrhovaèky už vlastnì moc dobøe znáte. Druhá èást této desky v podobì osmi skladeb patøí portlandským krajanùm RIOT COP. Ostøílené mužstvo, které své už má odpracováno v pomìrnì hluènìjších kapelách než je tato. Aktivní antiglobalizaèní ALF/ELF bojovníci si zde nevydechnou a tak nás èeká poøádná nálož politického punku, které nezná smilování se zbabìlci. Dominantní melodický zpìv velmi plynule navazuje na pøedchozí country podobu Davida Dicotra. Riot Cop to je pøedevším razantní klasický punk nevyboèující ze zavedeného prùmìru, který má hlavní sílu ve zpìvu, který tu a tam je vyšnoøen v echo hábitu.

Malarie
MDC
MDC Unplugged
Riot Cop
Riot Cop myspace
 
[39kb][40kb][39kb][75kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd