webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
word:::...
(20 | 05 | 2008 - 19:00 - reactions: 0) Jirzophone
How can limo kid kill your dreams?
Samuel & xJesusx personal [fun]zine # 3

Po roce je koneènì venku další èíslo split zinu, na kterém se podílí jíž roky spøíznìné duše Honza Samuel a Jesus. Nejen formátovì mì ovane vzpomínka na zlaté èasy Defendru. Tu nejvìtší sílu tohoto èasáku vidím v žánrové rozmanitosti nejen hudebních stylù, kterou se tady hoši ohání. Což je velká slabina všech dosud vycházejících plátkù. Nebát se pøekroèit svùj již tak úzce vymezený píseèek. Samuelova èást je odstartována texaskou grindcorovou smrští Insect Warfare, ve které se slova ujímá introvertní basák Beau. Tuzemským fandùm není pøíliš tøeba pøedstavovat Seba, který si svoje odehrál v High Score a svùj mikrofón pevnì svírá v Short Fuse. Takže chcete-li se procházet územím kde hlavní váhu má hardcore punk, old school tetování a láska ke zbraním, asi tìžko najdete povìøenìjší osobu. Mimochodem všichni milovníci B-èkových váleèných akèòákù by si nemìli Seba nechat ujít (ostatnì i s celou hromadou nìmeckých HC ikon) ve filmu Deadly Nam. Marek aka M11 odpoví nejen na otázky týkající se T11 a Instinctu. Na cesty vyrazíme po boku kapel Poslední pøání mrtvého humanisty a Rabies. Téma pro již zažitou anketu tohoto èísla je „Myspace“ a nám je na pár stránkách pøedstaven pohled na tuto cool vìcièku ze všech stran. Sloupaøská rubrika se nám pìknì od poslednì rozrostla a to je jenom dobøe. Nejen artisty a archiváøe potìší stránky s fotkami, kdy své aparáty obsluhovali na tomto webu provìøení dokumentaristi Ondra Beneš a Siki. Komiksoví fandové zaplesají nad stránkami od Záviše a klobouk dolù pøed prací Pana Gizberna, ten kdyby se do toho opøel se šikovným scénáristou, myslím že poøádnì natrhne prdel nejen tuzemskému komiksovému kolektivu. No a koukám, už jsme za pùlkou takže to je pøeci èas pøedat prostor Limo Kidovi. Ten tentokrát (a musím øíct, že ku prospìchu vìci) o proti minulému èíslu více vsadil na text a rozhovory, na úkor svým grafickým projevùm. Sympatické na tomto èíslu je vlastní uvažovaní a ne jen kopírování zavedených mnohdy pìknì klišovitých názorù. Jesus se pustil do kritiky CrimethInc everygreenu - knížky Evasion a aby to bylo vyrovnaný tak o pak stránek døíve si mùžeme pøeèíst odstaveèek o Ideo zloèinu. Hudební èást je ve znamení rozhovorù s nezkrotnými Army of flying robots a raubíøema Jailbait. Osobních køížových rozhovorù se doèkali za Fluff - Tomáš Kadlec a nìco o sobì prozradí Azazel. A jak už je zvykem tak nikoho nepøekvapí poøádný nášup Jesusových fotek, grafik a témat/úvah.. A na závìr pár zavedených rubrik jako recenze (ty tentokrát kvùli nedostatku místa jsou opravdu okleštìny jen na to nejdùležitìjší) je tu konec. A mì nezbývá než se tìšit na další èíslo na kterém se už pracuje. Trojka se povedla znamenitì a já si pøeji více podobnì kvalitních fanzinù nebo tedy aspoò jeden další, žánrovì otevøený!

www.samuelrecords.net
www.romanlaris.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd