webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 06 | 2008 - 16:54 - reactions: 0) richard
Bulbul - Bulbul 6
(Exile On Mainstream)

Teprve až když jsem se podíval na fotky téhle dnes trojèlenné kapely a pøeèet si pár info o tom, jak vznikla coby jednoèlenný projekt s nástroji, jako tøeba vysavaè, mìl jsem zcela jasno. Pøi prvních posleších, které mne ovšem bavily, jsem si totiž furt nebyl jistý, jak pøesnì to tihle ulítlí i vážní zároveò Rakušané myslí. Teï už mám myslím pomìrnì jasno. Bulbul jsou prostì kapelou, která se snaží co nejlépe hrát muziku poskládanou z kvanta vlivù, které tuhle trojici baví. A kašlou na to, zda zrovna zní jako elektro, industriál, noise, alternativa, nebo tøeba hard core. Bulbul mastí s pøehledem, nadhledem a úsmìvem na rtech svùj osobitý mix toho všeho a nemá cenu polemizovat nad tím, jak tuhle partu zaškatulkovat. Bulbul štýl prostì.
Ano. Deska nazvaná Bulbul 6 v sobì fakt ukrývá vše, co jsem výše psal. A víte co, než se tady sáhodlouze rozepisovat o všech zákoutích, detailech a zajímavostech, které tohle CD skrývá já vám o téhle desce zkusím øíct pohádku. ...aneb, jak by nìco takového jako Bulbul 6 taky vzniknout mohlo:

O hudebních bratøích:
Žili byli bratøi a každý mìl hudební nadání. Ne, nebyli to Èeši, kde je prý muzikant každý. Nemìli to ale k Èechùm daleko. Byli to Rakušani. I zaèali spolu tvoøit kapelu. Byli ještì mladí a tak hráli s lehkostí, punkovì a ulítle. Pak se ale u jednotlivých bratrù zaèala stále více projevovat náklonnost každý k jinému smìru. Ten zaèal stále více ulítávat na scénì elektronické a té reprezentované tøeba Cop Shot Cop, jiného to táhlo nìkam k ulítlé alternativì, další se shlédnul v post industriální temnotì, jako umí tøeba Einstüzende Neubauten, jiný si doma stále èastìji pouštìl desky hard core a jazz experimentátorù a ten poslední zase se svou basou stále èastìji a rád free experimentoval nu a také do tuze vyhulených až taneèních rytmù se s ní pouštìl.
A tak se nám milí bratøi rozešli po svìtì, každý hledajíc kapelu, kam právì jeho srdce táhlo. Uplynulo deset let, každý už to v tom svém nìkam dotáhl a zastesklo se jim po rodné hroudì. I vydali se každý domù, netušíc, že ti další putují taktéž. Jaké to pak bylo radostné a pøekvapivé shledání! A že šlo o bratry, kteøí se v dobrém rozešli a stále se rádi mìli a muzikanti byli, nemohli shledání oslavit líp, než velkým jamem, všichni spolu, jako kdysi! I pozvali tak celou ves a hráli! Každý z nich do hraní vložil, co se mezi tím ve svìtì nauèil, nikdo nemìl pøi hraní hlavní slovo, ale jako bratøi táhli za jeden provaz a vzniklo tuze povedené dílo, kde se skladby s nápady a vklady jednotlivých bratrù støídaly jako na drátku a nikomu ze vsi (a nutno øíct, že tam žili velcí hudební fanoušci) po chvíli nepøipadalo, že se ty štýly mixují a vaøí v jednom velkém kotli, protože tuze chutná poleva z toho kotle nakonec tekla! A tak tam hodovali a i já tam byl a svùj díl do us´ší dostal a protože neumøeli, hostí Bulbul všechny hudební nadšence dodnes!

Tady pohádka konèí milé dìti. A jen dopøesním, že Bulbul netvoøí nìkolik bratrù, ale tøi muzikanti, kteøí ctí rytmus, chytlavé nápady, hraní si s motivy i jakousi preciznost a kvalitu. A že Bulbul 6 je fakt tuze zajímavý kompilát nìkolika výše jmenovaných stylù a nìèeho navíc. A až se milé dìti po pohádce vyspíte, mùžete si tuhle zajímavou a tìžce zaøaditelnou desku objednat na webu: www.silver-rocket.org. Navíc, už ve ètvrtek 12. èervna vás Bulbul, spolu s královohradeckými Elektroèas, èekají v pražském klubu 007. Desku vydal label Exile On Mainstream.

A ještì užiteèné odkazy:
www.mypsace.com/bulbulshit
www.bulbul.at
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd