webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(14 | 05 | 2008 - 08:27 - reactions: 0) DIY
PROTESTFEST 08
13.6. 2008-21.6. 2008 Brno
„Tato planeta nemá únikový východ“ www.protestfest.cz

Hudební program pátého roèníku festivalu alternativní kultury a aktivismu.

MUSICFEST
Pátek 13. 6. 2008, Klub Favál, Køížkovského 22, Brno, start 20.30 hod., 150 Kè. v pøedprodeji, 180 Kè. na místì (pøedprodejní místa na www.protestfest.cz)

Vìtší pódium

ZION TRAIN: Snad ani netøeba pøedstavovat legendu britského taneèního dubu. Tentokrát v plné sestavì!!!. Po roce znovu v Brnì.

MATEYKA AKA JAHLY SOUND
NGOMAU AKA HUMBLE-I
UNITED FORCES OF DUB meet RADIKAL DUB SOUND

Menší pódium

PAWLAÈ ZEWLS meet ROOTS ´N´ FUTURE
+guests
…………………………………………………………………………………………………...
STREETFEST s prùvodem a afterparty:
Sobota 14. 6. 2008, start 13.00, Brno, park pod Janáèkovým divadlem, Jezuitská ulice, vstup volný

Velké pódium:

LOS PERDIDOS
Reggae/Ska pøíznivci a návštìvníci øíše støedu vìdí, že nejznámìjší èeskou kapelou je tam Švihadlo a druhou Los Perdidos. Už nìkolik let prohání Ztracenci(=Los Perdidos) po klikatých a prašných stezkách mexické pouštì svùj magický autobus. Holešovští punkoví mariachis peèou svùj steak se španìlským pepøem a reggae omáèkou. Andìlské trubky z Tijuany, rozžhavený písek a hluboké modré nebe. Punkovou rychlost a nasazení mísí s prvky latinskoamerického folklóru, revoluèními pochody i dávkou jamajské hudby. Výsledkem je osobitý, jedineèný a øádnì divoký taneèní styl.
losperdidos.net


FAST FOOD
Aè patøí Fast Food ke klasikùm èeského ska, pøi poslechu jejich nové desky je více než zjevné, že tuto hranici už dávno pøerostli. Jejich muzikantské dovednosti jim umožòují koketovat nejen s prvky jazzu, ale s novou posilou, hostujícím Dr. Kerrym i s dubem a reggae. Energická, uvolnìná a roztanèená nálada znovu pod brnìnským sluncem.
www.fastfoodorchestra.cz


THE GASLIGHT ANTHEM (USA)
Snad nejúplnìjší stylovou charakteristikou tohoto ansámblu z New Jersey je spojení punkové pøímoèarosti The Clash, kytarové bluesovosti s porcí tradièního amerického písnièkáøství Bruce Springsteena a folkové epiky Against Me! V rámci svého evropského turné zavítají i na letošní brnìnský ProtestFest. Lahùdka pro fanoušky The Lawrence Arms, Hot Water Music, Bouncing Souls a Against Me!. S poslednì jmenovanými si staèili støihnout spoleèné americké turné a pátý nehrající èlen Jordan jim vydal aktuální singl na svém vydavatelství Sabot records. Koncem léta vyjde kapele druhá velká deska s názvem „The '59 Sound“ pod hlavièkou Side One Dummy (domov kapel Gogol Bordello, Flogging Molly nebo The Casualties,…).
www.myspace.com/thegaslightanthem


JAH FREE&RADIKAL DUB KOLEKTIV
Chorvatský dub, reggae, ska, trance/ambient kolektiv ze Záhøebu se silným DIY politickým poselstvím. Kritický DIY pøístup uplatòuje nejen ve vztahu k hudebnímu prùmyslu, ale i pøi vlastní tvorbì. Mùžete se tìšit na originální zvukovou koláž vznikající pøímo pøed vašima oèima. Žádné pøedem pøipravené tracky! Jednotliví èlenové jsou èastými hosty napøíklad pøi vystoupení prùkopníkù taneèního dubu Zion Train. RDK tentokrát vystoupí s podporou kultovního britského reggae veterána Jah Free!
www.radikaldubkolektiv.net

Sound system´s stages:

STALKER GRIX (Cirkus Alien)
THCrew (
VOSA
ROOTS ´N´FUTURE

Folkpunk stage:

Rudá lùza, Tyranie identity, Ježišovi Pivo Nelej (SK) a další.
-speciální akusticko/ folková vystoupení èeskoslovenských punkových kapel.
…………………………………………………………………………………………………...
V prùvodu vystoupí:

SOUND SYSTÉMY, DUB KOLEKTIVY a další.

SAMBA BAND
Neformální skupina brnìnských hudebníkù se známými hity s puncem balkánské dechovky a latinsko-americké taneèní muziky.
……………………………………………………………………………………………….......
Noèní afterparty v místì cíle prùvodu, park „Støelák“ u muzea Anthropos, Brno-Pisárky, vstup volný:

HC/Punk stage:

AD ACTA
Koketérie crustu a plnokrevných metalových výjezdù nestála u zrodu jen švédských Wolfbrigade, ale i o poznání ménì vzdáleným bratislavských Adacta. Jako by dávno opuštìný øidièem a øádnì odpíchnutý parní válec, valící se po strmé stráni, sem tam zavadil na své cestì o desky In flames, At the Gates a The Haunted.
www.myspace.com/adacta

INNOXIA CORPORA
Severomoravské mìsto Zubøí obdaøilo mimo jiné svìtové kulturní dìdictví dvìma významnými pojmy. Nefunkèními plynovými maskami a snad nejosobitìjší a nejsympatiètìjší punkovou kapelou souèasnosti. Subjektivní surrealizmus slov balených v proudu tónù, jež øežou i ocel. V posílené sestavì se zpìvákem Ad Calendas Graecas v pøední linii.
www.innoxia-corpora.wz.cz


NIDAL
Straight Edge, no compromise!! Drtící metal/hardcore v tom nejpùvodnìjším slova smyslu a v nejlepší tradici ikon poloviny devadesátých let Earth Crisis, Day of Suffering a raných Arkangel okoøenìných špetièkou melodické smyslnosti In Flames a Unearth. Svým jasným postojem a otevøeným hledím znovu pozvedají vlajku ochrany zvíøat, pøímé akce, mezilidské solidarity a rovnosti.
www.myspace.com/xnidalx


ARMED RESPONSE UNIT (UK)
Okupují- li èasto tvùj gramec desky DS 13, tahle londýnská úderka jim bude pøinejmenším dùstojným konkurentem. Živelný, nekompromisní trash core/crust s mužským a ženským vokálem plný netradièních rytmických pøekvapení a øádnì peprnou politickou lyrikou bude tou pravou tøešnièkou na dortu. V polovinì Evropského turné a v nejlepší formì poprvé na brnìnských prknech.
www.myspace.com/thearmedresponseunit

Další stages:

Sound systémy-Dub, Tekkno, Raggae, Jungle…


Celý program a aktuální info najdete na www.protestfest.cz
 
[161kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd