webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
word:::...
(14 | 06 | 2008 - 07:41 - reactions: 0) samuel
OBSCENE EXTREME 2008 - 10 years of Obscene Extreme!!!
OBSCENE EXTREME 2008
10 years of Obscene Extreme!!!

10.-11.-12. Èervence 2008
TRUTNOV - Czech republic

Stalo se už tradicí, že se druhý èervencový víkend každoroènì pøežene Podkrkonoším apokalyptická smrš v podobì hydry OBSCENE EXTREME FESTIVALU. Nejinak tomu bude i letos a maniaci z nejrùznìjších koutù svìta již podesáté zaujmou pozice na trutnovském Bojišti (pøíhodnìjší místo snad není), aby pod nekompromisní palbou padesáti kapel z dvaceti a jedné zemì z pìti kontinentù (sorry, ale stále se nám nepodaøilo pøesvìdèit grindery z Antarktidy – ale možná za rok... kdo ví?) oslavili jedineèný svátek tìch nejextrémnìjších hudebních forem.

I letos se bude na Bojišti prolévat krev! O tom, že bolest je krásná Vás pøesvìdèí noèní šílená body – piercing HELL show pøímo z nitra pekel a není pochyb, že bude prolito více krve než loni. Samozøejmì všichni víme, že OEF je tu tento rok podesáté, takže i HELL Show bude velice speciální a nepùjde o nic malého, ale o skuteènì v èeských zemích nevýdaný Freak kabaret o pìti krvavých chodech plných bolesti a desertu. Pøipravte se na exkurzi do Domu hrùzy made in Hell, bolest krev, fetish a samoøejmì i nìjaká ta legrace a happy end na konec !!! Dále pak opìt budeme pokraèovat v jízdì pekelným strašidelným hradem, takže se nezapomìòte pøipoutat, abyste prohlídku bez úhon pøežili a pøes další háky, krev a muèení dospìli ke slastnému finálnímu vyvrcholení .

Pro ètvrteèní veèer to však není zdaleka vše, zahøívací show zajistí náš ovìøený DJ Dejvy, který vám na zaèátek programu nahází pár exkluzivních extrémních paleb, a pak už to pojede dvì vystoupení
hororového kabaretu a pak pøijde premiéra akustického programu chicagské legendy MACABRE – ano, dva týpci s akustickými kytarami vám tak, jak bylo zvykem ve støedovìku zazpívají pár songù o….. No o èem? No, pochopitelnì o masových vrazích!!! Evropa uvidí tuto show vùbec poprvé a my mùžeme být rádi, že to bude právì na Obscene Extreme festivalu!!! V jízdì ale budeme pokraèovat vesele dál opìt s propichováním, zavìšováním, prznìním, krvácením, mrzaèením, no prostì samé radostné záležitosti...

Pojïme si pøedstavit nejen letošní OEF jak ho vidí letitý OEF kumpán Pivorgh, ten vám pøedstaví nìkteré kapely pøeci jen blíž :

4000 lidí a 50 kapel, hromada piva a nìjaký ty chcanky z nebe, takže show bude jako bejk!!! A doražte už ve ètvrtek, vy holoto líná, budou vystupovat HELL, zas trochu toho želízka pod kùžièku!!! Minule tam hodili èuníka na háku do mlejnku a letos nabodnou na hák TEBE!!! Prostì nìkoho, kdo tam bude jen tak blbì èumìt, tak vezmou a napíchnou ho jako svini a narvou mu lešenáøskou trubku do trubice. Vstup na vlastní koule, kdo za nì pak bude viset v prùvanu, a neremcá. Chachachááá!!! HELL jsou výborní, jejich show je prošpikovaná nejen kovem, ale hlavnì recesí, srandou, dobøe volenou muzikou a rùznou omáèkou kolem!!! No a teï, co že tam bude za ty krutokapely, to ani nemá moc pøebírat, samá bomba, takže zcela náhodnì a bez logiky:

Kdo bude letos nejrychlejší? To je dùležitý. Rychlost se cení, ale rychlost hodnì klame, beru v úvahu rychlost klepaèek v bpm (údery za minutu, èi co). ANAL PENETRATION je s robotickým bubeníkem rychlej dost, jedná se o onepig show, naukal automat rychlejc, než tøeba druhej onepig blázen, zvaný PUTRID PILE. One man show je prostì boží vynález, obèas nechápu, proè maj kapely dvì kytary, když hrajou poøád to samý, proè tam jak dvojèata lítaj dva zpìváci a øvou úplnì stejnì apod... no a bordel jde dìlat i v jednom. No, ale živej bubeník ti nevím... PYORRHOEA, deathmetal, maj docela rychlý záseky. Taky jinej death, BENIGHTED, maj rychlý záseky, ale je jich málo a jsou krátký.
Hm, to bude ještì velký souboj o nejrychlejší sypec, fakt netuším. Nejvìtší podíl klepaèek maj asi ISACAARUM, aèkoliv ve vlažném taneèním tempu. Nejpomalejší budou zajisté COCK AND BALL TORTURE, ty trumfujou i Katapulty. Jejich gore šlapanice udìlaj kurvu z každej, klasická svatební tancovaèka, ti umìj rozhejbat kopýtka. Ale nasaïte si pøi nich španìlský šprcky, bude to bolet. Chlívaci si pøjdou na svý napø. u GONORRHEA PUSSY a FUCKSAW, to jsou chlívy jak cyp, gore naladìný nízko, jak šourek muže se sloní nemocí. FUCKSAW maj takovej hroznej automat, veselý samply, je to sranda plná porna, nic pro lidi, co zkoumaj u kapel techniku hraní. Ti a si nenechaj ujít napø. DESECRATION, ty se mì z toho deathmetalu líbìj nejvíc. Jako sorry, že o tìch deathovejch kapelách moc nepíšu, ale v tomhle stylu jsem sakra vybíravej, jak to nejsou Cryptopsy, tak mì to moc nebere, to musím shlídnout naživo a pak se uvidí. Ale všechny ty deathový kapely budou technicky našláplý, žádný sraèky a je jich tam požehnanì, takže brutáldeathaøi si pøijdou jistì na svý, jako já.

Nejlepší a opravdu stylovej chrocht maj ASS TO MOUTH, ty vole, zpìvák má kvièák jako vepø, ten tomu dává. Kdo ale udìlá nejvìtší srandu? Letos to je jasný, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS!!! Objevili velké tajemství hudby, že každej styl je v podstatì grind a všechno smìøuje ke grindu. Co je dobrý, že na albech vcelku vìrnì napodobujou originál toho, co parodujou, hlavnì zpìvem. Kompozice skladeb je ponìkud grindového rázu, chacha. Berou si na paškál napø. Korn, Europe, Bee Gees, 2Unlimited a milion dalších. Docela si s tím vyhráli, chlapci. Škoda, že neznáme všechno v origiálu, hlavnì tøeba ty jejich národní, kdo není Nìmec, nezasmìje se tolik. Jako kdyby u nás nìkdo hrál v
jejich stylu Vondráèkovou, Majkla Dejvida, Kabáty apod, byla by to šou, co? No, kdo slyšel, ví, kdo neslyšel, si domyslí... anebo pøesune svou línou prdel na Bojištì!!! No co dál, o všem se psát nedá. Jo, hele, FLAGITIOUS IDIOSYNCRASY IN THE DILAPIDATION je koneènì poøádná babská grindkapela. Se divím, že jich není víc, pøitom holky docela grind valej, že? Pak ta grindová scéna vypadá moc teple, tak holky do toho, ukažte, že umíte složit symfonii a rozštìpit atom! A dokonce to
jsou Japonky, a pìkný Japonky, tak nevím jestli je pak mám pozvat na rande pøi svíèkách, nalejt do nich charodonnay, roèník x, vzít je na cestu kolem svìta luxusním Cadillacem a vášnivì se s nima milovat na havajské pláži, vedle své rezidence... nebo je zmuèit v bahnì spolu s Mistrem Zjeborem a moèit jim do kaïáku. RETH je podle mì velká pecka, kdo zná ZUBROWSKU, ví o co jde, míchanina brutálního deathu, grindu a psychedelických The Doors, hehe, ale je to náklep s divnou kompozicí
skladeb. Nejedná se o emo, takže žiletky nechte doma. Kdo má rád nìco atypického, tomu RETH doporuèuju. Další atypická kapela LE SCRAWL, frèej, páè skáèko je v kurzu. Ono v tom je víc skáèka než grindu - nápad dobrej, provedení mì pøijde unylé. Ale tøeba založili novej hudební styl a ještì o tom nevíme a jednou budou legendy jako DEATH v death metalu. Rozhodnì šáhlí a originální jsou dost. Uvidíme, tøeba maj nový songy, tøeba si zaskáèkujem, že…? No, ale SAKATAT z Turecka, to
èumím jak péro, Èurby má chapadla všude, už aby pozval i kapelu z Antarktidy – Nunatak. Fakt existuje, i když hrajou fádní rock. A maj podezøele podobnej název. SAKATAT jsou dobrý prostì tím, že vznikli v zemi, kde mùže bejt docela problém hrát takovej chlív a tamnìjší scéna není asi moc pestrá a pochopení se jim od okolí nedostává, rád bych vìdìl jak to maj tìžký. Musím s nima pokecat. Jedna z nejživelnìjších kapel bude jistì SPLITTER, ujeèený jako sviò, fofrovaèky jako blázen,
smrdìj trochu Nasumama a tenkrát, když hráli na Obscenu, tak to bylo maso, naživo bezchybnej náhul jest!

Tak z èeskejch pecek, kromì pecky nejvìtší - ISACAARUM, asi budou nejvíc dávat GRIDE, výbornej a zkušenej gridecore (není to šablonovej grind, spíš metalcore, èi co). Jakmile tam seknou Lobotomii vírou a Posedlost hned za sebou, tak nám asi údy ulítnou. A CEREBRAL TURBULENCY sice nemaj Robinka v týmu, ale jsou to furt oni, naposled jsem je vidìl myslím na Fekal Party a byli dobrý. Jo, a hlavnì teda nìkolikrát, ale málo zmiòovaný ISACAAAAAARUMMMMMM, ou jééééé!!! A kdo
je víc? Nic, protože ISACAARUM jsou top!!! Nenudí ani po tìch letech, koncertech, veèerù u kávy, rybaøení, popíjení portského a hodinách šermu. Ale jako chtìlo by to zas nìco novýho od nich a zas krapet jinej styl, Shibari Kata už je hodnì syrová záležitost, dost kolovrátková. No, to už zkousnou jen klepaèkový fajnšmekøi jako jsem já..... já, jáááá, JÁÁÁ!!! Ale naživo dávaj hity z Cunt Hackers, to
jako je album, na který jsou i Led Zeppelin krátký, jen Karel má svýho slavíka jistýho, ale nejde srovnávat nadlidi a boha. Jako fakt, i pøes všechny ty totální masakry, co na OEF budou, jsou u mì ISACAARUM top one!!!
Od našich východních bratrù se tìším hlavnì na ABORTION, který se blížej ke kulatýmu výroèí 20 l.p.k. (20 let po komároj, èi po kurvách rudých). Jako co hráli tenkrát nevím, to musel bejt rachot jak blázen, halt pionýøi slovenskýho grindu a pionýøi to nemìli nikdy lehký. A neøvou na vás maddafakka, fuck you a tak jako jiní, že maj v tom nadhled, vystupují pøátelsky, to se mì líbí. Nominuju je na kapelu s nejpøívìtivìjším chováním.

No a nejvìtší šlágry, èili headlineøi, copá? Tìch tam je jak nasráno, tak sleduj, voe: Snad co do poètu posluchaèù (a nejen proto, i co do kvality) je nejvìtší pecka MACABRE z Améru, hudba pro pankáèe,
metalisty, motorkáøe, serfaøe, folkaøe a masový vrahy. Podle mì hodnì lidí pøijede èistì kvùli nim, znám takový taky, který grind už moc neposlouchaj, na OEF jsem je nikdy nevytáh, avšak MACABRE je tam dokopou. Jako málokterá muzika hýøí takovým vtipem a nápadem, i když na mùj vkus maj obèas až moc pøímoèarý kompozice písní, že ? Sloka, ref, sloka, ref, sólo, sloka, ref... ale právìže neplácaj chaoticky pasáže na sebe jako vìtšina kapel, tìžej z nápadù, textù, jasnì danou tématikou (všechno o masovejch vrazích), rùznorodosti stylù, hráèskýho umìní a extra úchylnýho vokálu. Prostì MACABRE je fakt headliner, páè nic podobného prostì na svìtì není, Go, murder metal, go!!! Dokonce tam zahrajou i jako MACABRE MINSTRELS, což bude akustický set, na to jsem hodnì zvìdavej. Napø. píseò Marry Bell je parádní (v roce 2003 ji hráli na OEF naživo), èili nìco v tom duchu to bude. Taky IMPALED NAZARENE zabékají a to je srdcovka, že? Doufám, že budou totálnì na
sraèky zlitý, jak se o nich øíká, hudbu jsem už slyšel mnohokrát, já chci jen vidìt legendy, chachacha. Jako míchanina motorkáøskej muziky, punku a blackmetalu se jen tak nevidí. Maj osobitej styl, to se cení a držej si ho už hezkou øádku let. No a taky AGATHOCLES, to je super, tyhle prùkopníky protikožešinového mincecoru bych zvìènil v síni slávy božského krále Karla a velkého Agathocla, tyrana ze Syrakus, za jehož vlády v dobách øímských Syrakusy kulturnì i hospodáøsky rozkvétaly. Ty
vole, co mì u nich chybí naživo jsou dvì nejvìtší pecky Jack´s Life a Enough. Tøeba je letos daj, na letošním OEF mì už nepøekvapí zhola nic... snad jen vystoupení VAGINAL TUMOUR, což byl projekt Èurbyho s Bilosem, ale Èurby pøiznal, že jejich pùsobení nikdy nenabralo kýženou perspektivu, takže si poslechnem jen MALIGNANT TUMOUR... taky boží kapela, pøi tom všem marastu budou parádním rocknrollovým zpestøením. A dále EXTREME NOISE TERROR, další klasa svýho žánru!!! Velkej
základní balvan crustu se vrací, aby nám ukázal, jak že se takovej agresivní hardcore, crustcore, extremenoisecore hrál a hraje. Rozhodnì bych neprosral ani REGURGITATE, nebo DEAD, samá legenda, samá legenda. Bomba, náøez, masakr jak cyp, zhovadilost, hyperultrabrutalita, øežba,
smažba, rachot, hukot!!! Tohle rozmoshuje i Krakonoše a možná i tu paní, co bydlí vedle areálu, a kterou po svým protiobscéním èlánku v Krkonošských internetových novinách fanoušci totálnì sejmuli tíhou argumentù. Èurby je velekníže obscénosti, letos nám navaøil parádní hluènou kaši!!!

No hele, to nejde psát o všech, hlavnì žádná špatná kapela hrát nebude. Prostì, co pùlhodina, to peklo na nebi. Žhavte Obscene Extreme myspace , Obscene Extreme , a HELL.cz nebo podstupte žhavení lebky zvané budík a sejdem se ve støedu 9. èervence
v Kotvì. Na letošní obscene se halt musí ject, to je jak kecat o tom, jestli pùjdou všechny kalkulaèky do køemíkového nebe. Obscene je bezkonkurenèní festival už deset let a letos je nabitej, jak všechny
pøedchozí dohromady. K mání budou jako vždycky nìjaký ty distra, kemp, ToiTois a veganská strava, ta je teda safra dobrá. Já tam budu povìtšinou žrát svùj lacinej rohlík s prošlým herpeslínem, èi
necromadurem, páè jsem velice žravá socka a obèas mì pøepadne nezastavitelnej hlad a byl bych schopnej tam projíst dva tácy jako nic, ze mì si pøíklad neberte. Vám ostatním doporuèuju pøinejmenším ochutnat, i když vegani nejste, aspoò uvidíte, že veganství není o žraní hnusnejch koøínkù, jak si to nìkdo myslí, obèerstvení je na Obscenu fakt výborný. Stejnì jako pódium bez bariér, to už taky nikde není – Stagedive or dieee!!! Sekuriáci jsou lidi typu Vlakina z INGROWING, èi Bilos z VAGINAL/MALIGNANT TUMOUR, takže žádný blbci, další velkej plus. Nezávidím jim dilema, jak se chovat k nìkomu, kdo totálnì nachcanej padá po pódiu, zírá jak vejr a lije pivo do odposlechù, to
zas halt musí pøijít ke slovu hrubá síla. Chci vidìt, jak tam kytaristi toèej máòou, ne nìjakýho zaclánìjícího vidláka, vocaï, pocaï, jo? Tak se chovejte jako lidi, nebo budou dìlat sekuriáky HELLáci a víte, co vám provedou... Další boží vìc je ta, že tam jedu už po osmý a už loni jsem mìl pocit, že tam znám tak 1000 lidí z rùzných koutù svìta podle xichtu, nebo podle spodního prádla, prostì jako doma. Safra - kapely, atmosféra, lidi, prasata, hovada, Kotva, vtírání se k nìkomu do stanu, pohodánek felánek, tìšíte se jako já?
!!!!VIVA LA OBSCEEENNNEEE EXTREEEEMMMEEEE!!!!
p.s. ... jo, a co s tou ABBOU? To byl fakt jen vtip? Já bych je tam dal, vždy to je boží muzika...

INFO :

Oproti minulým roèníkùm dozná letošní festival nìkolika organizaèních zmìn. Pøedevším Vás opìt èeká nový kemp. Ano, místo pro stany stále rozšiøujeme, ale tento rok pùjde o nìco víc. Vždycky jste chtìli zaparkovat a za auto dát stan a my to samozøejmì chápeme, takže tudy jsme chtìli jít a koneènì se nám tento rok podaøilo zajistit i pøilehlé prostory, a tak budete mít možnost zaparkovat auto, za auto dát stan a novou branou šup do areálu! Celý opravdu obrovský kemp bude pøilepen na areál na pravé stranì, pokud stojí zády ke vchodové bránì a právì v rohu vytvoøíme novou bránu, aby jste se z kempu a do kempu dostali co nejjednodušší cestou. Tahle sranda nás nìco stojí, takže
doufám, že pochopíte, že za parkování jednoho auta bìhem celého víkendu pøijde na 150 Kè.

Další novinkou (speciálnì pro grind metrosexuály) budou sprchy, asi 400 metrù od areálu za symbolický poplatek 20 Kè.

Celou produkci bude od veèerních hodin i letos doprovázet videoprojekce po obou stranách pódia. Všichni víme, že Silence Sucks takže projekci zajistíme i v pivním stanu!!!
Co ale zùstane urèitì pøi starém, bude neúprosná brutální masáž!

Jako každoroènì je pro úèastníky festivalu k dispozici kemp zdarma (od ètvrtka do nedìle), samozøejmostí je také výhradnì vegetariánské/veganské obèerstvení a plzeòský Gambrinus jako oficiální pivo festivalu; pro znalce je pøipraven i Plzeòský Prazdroj.

Neodmyslitelnou souèástí bude i obrovský Metalcore Market v dolní èásti areálu.

Cena vstupenky je do 1. èervence 700 Kè na všechny tøi dny; na místì pak 800 Kè, samozøejmì vèetnì festivalového CD OEF 2008, které obdržíte hned u vstupu.

OBSCENE EXTREME je festival milovníkù extrémní hudby a skvìlých setkávání pøátel. Mezinárodní megapárty za úèasti fans z celého svìta. Vìøíme, že i letos naplníme motto festivalu: ŠÍLENÝ – PØÁTELSKÝ – EXTRÉMNÍ!!!

Na festival s sebou neberte lahve ani jiné sklo, ostré pøedmìty, jakékoliv zbranì, psy, ale naopak s sebou vezmìte dìti, vlastníte-li nìjaké. Je tøeba vychovávat novou generaci grinderù a maniaci do 12
let mají vstup zdarma!

Prodlužte si extrémní víkend o OEF aftershow párty!!!

Ano, pokud jste nezlomní paømeni, tak pro vás tahle nabídka bude jistì zajímavá!!! Jako každý rok, pøipravujeme OEF aftershow párty, opìt pùjde o nedìli 13.7.08 a jako místo jsme vybrali pražšký klub Exit Chmelnice. Na akci nám k poslechu i k tanci zahrají švédští grind rychlící SPLITTER, jejich krajané DEMONICAL pøivezou neskuteènì temný old school death metal, španìlští DISTURBANCE PROJECT zahrají opìt svižnì v grind notách a budete mít možnost vidìt v klubové akci i britské smráky DEAD BEYOND BURIED!!! Startujeme ve 20.00 a pravdìpodobný vstup bude 150,- Kè, který rozdìlíme mezi vystupující kapely!!!

Potøebujete ještì nìjaký dùvod?
Tak nashledanou 10. – 13.7. 2007 v Trutnovì na Bojišti v plné polní!

KEEP IT EXTREME!

MACABRE (Usa) + EXTREME NOISE TERROR (Uk) + AGATHOCLES (Belgium) + REGURGITATE (Sweden) + IMPALED NAZARENE (Finland) + COCK AND BALL TORTURE (Germany) + DEAD (Germany) + LE SCRAWL (D) + PUTRID PILE (Usa) + BENIGHTED (France) + ISACAARUM (Cz) + FLAGITIOUS IDIOSYNCRASY IN THE DILAPIDATION (Japan) + SPLITTER (Sweden) + PISSCHRIST (Australia) + ENTRAILS MASSACRE (D) + BLOODY PHOENIX (Usa) + GRIDE (Cz) + DESECRATION (Wales) + MESRINE (Canada) + EXTREMENTORY GRINDFUCKERS + VOETSEK (Usa) + DEMONICAL (Sweden) + FUCKSAW (Usa) + ABORTION (Sk) + BLOOD I BLEED (Holland) + CEREBRAL TURBULENCY (Cz) + SAKATAT (Turkey) + PULMONARY FIBROSIS (France) + DrDOOM (Holland) + RETH (Uk) + ASS TO MOUTH (Poland) + KEITZER (D) + JESUS CROST (Holland) + DEAD BEYOND BURIED (Uk) + DISCARGA (Brazil) + PYORRHOEA (Poland) + GONORRHEA PUSSY (D) + ALEHAMMER (Uk/Usa) + DISTURBANCE PROJECT (Spain) + SPECK (Switzerland) + NAMEK (Portugal) + RECTAL SMEGMA (Holland) + DEMENTED RETARDED (Cz) + DEATH TOLL 80 K (Finland) + ANAL PENETRATION (Holland) + ENTROPIC DEGRADE BEHIND PHYLOGENY (Italy) + ANDROPHAGOUS (D) + RUBUFASO MUKUFO (Cz) + POPPY SEED GRINDER (Cz)
TICKETS > 700 Kc v predprodeji, 800 Kc na miste vcetne festival CD zdarma!!!

Obscene Extreme
Obscene Extreme myspace
 
[111kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd