webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(16 | 07 | 2008 - 10:36 - reactions: 0) DIY
Rozhovor s PISSCHRIST
Hluèné australské raw punx PISSCHRIST jste už možná zaèátkem léta u nás vidìli, když hráli na Obscenu a na Sedmièce, nicménì na dva koncerty se k nám v nejbližších dnech ještì vrátí, takže tady je rozhovor! Jinak pokud jste doposud nemìli tu èest, tak zkombinujte surovost švédských kapel 80. let (MOB 47, TOTALITÄR, CRUDE SS, ANTI-CIMEX, BOMBANFALL...) s energií japonských kapel jako FRAMTID, DISCLOSE nebo GLOOM, pøihoïte navrch strhující pódiové nasazení a máte PISSCHRIST! Více na www.myspace.com/dbeatholocaust

31. 7. Rožnov p. Radh. - Vrah (+ DISNEY, EVIDENCE SMRTI)
7. 8. Brno - zkušebna SYIH (+ RUCE PO OBRNÌ, SOTATILA)

Rozhovor z PISSCHRIST je pøeložen a zkompilován ze dvou rùzných rozhovorù, co vyšly v r. 2007 – z Maximum RocknRollu è. 288 a Profane Existence è. 52-53.

Mùžete se pøedstavit? Jméno, vìk, nástroj?
Tim: d-beat, 27 let, Yeap: hrdelní køeèe, 26 let, Dave: motorová pila, 25 let, James: basa, doprovodné hrdelní køeèe, 29 let.

Kdy jste se dali dohromady? Znali jste se pøedtím? A jak se zformovala dnešní sestava PISSCHRIST?
Yeap: No, všichni jsme bydleli ve stejném baráku – ve skladišti Pink Palace. Kromì toho, že to bylo místo k bydlení, jsme tu mìli i zkušebnu a ve vstupní hale jsme organizovali punkové koncerty a rùzné benefièní akce. Takže ano, byli jsme pøedtím všichni kámoši a dìlali jsme spolu koncerty, organizovali turné pro jiné kapely atd. Kapelu rozjeli Tim, Dave a James v r. 2003, já jsem se pøidal jako poslední, protože jsem byl v té dobì zrovna na cestách. Mìli vymyšlených pár skladeb a potøebovali zpìváka, takže mì oslovili. Základní myšlenka kapely je od zaèátku jednoduchá: hrát hlasitý, zkreslený, surový švédský hardcore! Dva mìsíce po založení kapely jsme nahráli demo.
Tim: PISSCHRIST je v podstatì boèní projekt, který se vymknul kontrole. Chtìl jsem hrát mnohem hrubìjší sraèku než v pøedchozích kapelách, ale pøedtím jsem na to nemìl èas a stejnì tak ostatní mìli své projekty, ale nakonec se to nìjak povedlo. Zorganizovat tuhle kapelu není tak tìžké a hraní v ní je sranda.

Když hodím na gramofon desku PISSCHRIST, tak slyším vlivy starého švédského d-beat kangu namixovaného s prvotøídním japonským hardcore typu BASTARD nebo NIGHTMARE, souhlasili byste? Jsou v Austrálii nìjaké další d-beatové kapely?
Yeap: Øekl bych, že nás urèitì inspiruje spousta kapel ze Švédska a z Japonska. Takže se to pøirozenì odráží pøi vymýšlení našich skladeb. Pro mnì je PISSCHRIST nìco jako pocta všem našim oblíbeným kapelám!
Dave: Jasnì, z Austrálie je spousta skvìlých kapel, ale pokud jde o d-beat, musíme hledat inspiraci jinde.

Texty PISSCHRIST jsou psané v hodnì zjednodušeném stylu DISCHARGE-rýmovánek, myslíte si že takto mùžete jednoduše a jasnì sdìlit to, co chcete nebo je to takto psané spíš za úèelem zùstat vìrni stylu? Máte pár skladeb i v jiném jazyce než angliètina, jak k tomu došlo?
Yeap: Já píšu texty v malajštinì. S angliètinou vìtšinou zápolím, jde-li o psaní a ètení. Nìkdy je jednodušší mixovat angliètinu a malajštinu dohromady. Texty psané v mém pùvodním jazyce vìtšinou vycházejí ze zkušeností, které jsem mìl doma v Malajsii.

Vaše desky vycházejí v perfektní grafické úpravì, která pøesnì souzní s vaší hudbou a hodnì vychází z klasické punkové grafiky. Kdo vám dìlá grafiku a jak moc je pro vás dùležité používat tradièní punkový styl?
Yeap: Naše grafické motivy mají na svìdomí tøi lidi: Kenji Terror z Indonésie, Steve z VISIONS OF WAR a já! Dìlám všechny podklady na našich deskách. Snažím se u toho vynechávat poèítaè a namísto toho preferuju metodu „vystøihni a nalep“. Vypadá to líp a má to osobitìjší kouzlo. Mám vystudovanou vizuální animaci, takže hodnì oceòuju, když si kapely dávají na grafice skuteènì záležet!

Australská scéna byla až donedávna od zbytku svìta celkem izolovaná, èím se to poslední dobou trochu zmìnilo? Jaké jsou další dobré kapely, labely, fanziny z Austrálie?
Dave: Øekl bych, že se to trochu zmìnilo díky tomu, že víc aktivních nadšencù odtud zaèalo komunikovat s lidma ze zámoøí, mìnit desky atd. Austrálie se taky zaèala otevírat pro turné cizích kapel, byli tady tøeba LIMPWRIST, REGULATIONS, PACK nebo KYKLOOPIEN SUKUPUUTTO. Bohužel nám tu chybí místní kapely, co by vydržely hrát dýl, vydávaly by desky, jezdily turné atd. Pár jmén: ABC WEAPONS, MASSTRAUMA, DRAFT DOGGER (už nehrají), VAE VICTUS (jeli turné po Evropì) a má další kapela STRAIGHTJACKET NATION. Endless Blockades je skvìlý aktivní label. Fanziny na papíøe, co stojí za zmínku, jsou napø. Distort (ten je úžasný!), Cut Sick a Usvthem.

Zasáhlo „globální tažení proti teroru“ i Austrálii a jihovýchodní Asii? V roce 2002 došlo na Bali k teroristickému útoku, vedlo to ke zpøísnìní bezpeènostních opatøení?
Yeap: Ano, Austrálie je skuteènì paranoidní zemí, pokud jde o tohle. Vláda se neustále snaží odrazovat uprchlíky z jiných zemí a imigraèní procedury jsou stále pøísnìjší. Já sám mívám kvùli tomu, že jsem Malajec, nìkdy problémy s celníky a imigraèními úøedníky. Loni byl tady v Melbourne velký zátah ve ètvrti obývané pøistìhovalci z Blízkého východu a nìkolik Muslimù bylo zatèeno bez jakéhokoliv zdùvodnìní.

Všimli jste si nìjakých velkých rozdílù mezi koncerty, které jste hráli bìhem svých evropských a asijských turné a mezi tìmi, co hrajete doma v Austrálii?
Yeap: Myslím, že máme velké štìstí v tom, že odezva na našich koncertech je všude šílená! Jediným rozdílem je to, že na koncerty v Evropì a v jihovýchodní Asii chodí mnohem víc lidí. V Asii není ve scénì moc holek (ale pomalu se to mìní) ve srovnání se zbytkem svìta. Myslím, že energie a zapojení lidí na koncertech jsou všude stejné, v Austrílii možná víc zpívají s kapelou. Když jsme hráli v Nìmecku v Potsdami, tak Loffy, zpìvák CYNESS, vybìhl na pódium a zazpíval s náma jednu skladbu v malajštinì, text si pro jistotu napsal na ruku, kdyby na nìj zapomnìl. Vzpomínám taky na to, jak ve francouzském St. Etienne na koncertì týpek, co mìl jen jednu nohu, odhodil berle a vletìl øádit do mosh-pitu, hahahaha!
James: Vìtšina koncertù v Evropì byla ve velkých squatech, to je nìco, co v Austrálii nemáme. Bylo skvìlé vidìt na tìchto místech jejich historii – z plakátù na zdech a vùbec celkovì. Plus samozøejmì ty úžasný jídla pro kapely a taky je v Evropì lepší pivo, i když vìtšinou teplé (byli jsme tam v létì 2006, což bylo jedno z vùbec nejteplejších období na kontinentì). A všude jsou spousty dister. Publikum v jihovýchodní Asii je zase maximálnì entusiastické, bylo úžasné hrát v Malajsii pro 1500 lidí a to nám pak øekli, že to byl spíš ten menší koncert! A lidi tam byli nadšení z toho, že mùžou potkat cizí kapelu na turné, byli pøátelští, bavili se s náma, spoleènì jsme jedli a pili, bylo to fantastické. V Thajsku jsme hráli v noèním klubu na otáèivém pódiu, to asi v Austrálii nezopakujeme. A zase – všude spousta dister, což je nìco, co se u nás taky èasto nevidí.
Yeap: Hodnì mì v Evropì inspirovalo to, když jsem vidìl jak tam mají lidi zorganizovaná místa ke koncertùm a jak se starají o kapely, co jsou na turné (jídlo, místo na spaní, spousta alkoholu). Bylo to pro nás fajn, když jsme hráli každý den, pøijet vždycky na nové místo a tam dostat dobré jídlo, pití, potkat pøíjemné lidi a dostat slušné místo ke spaní. Když jsme døív dìlávali koncerty v Pink Palace, tak jsme nikdy tak zorganizovaní nebyli. Až se vrátím z dalšího turné domù, tak zaènu urèitì vìnovat mnohem víc energie tomu, aby tady zaèalo fungovat koncertní místo, co bude lépe podporovat kapely na turné.

Podle vašich textù to vypadá, že jste všichni vegani nebo vegetariáni, mìli jste s tím pøi svých cestách po svìtì nìjaké problémy? Objevili jste na turné nìjaké bezmasé delikatesy?
Yeap: Kromì mnì jsou všichni v kapele vegani, já jsem vegetarián. Myslím, že Indonésie v tomhle vede, je to tam totální tempeh a tofu teror! Silnice tam lemují stánky, co prodávají ogrilované plnìné tofu a tempeh! Nebo kokosovou rýži s chilli omáèkou a smaženým tempehem! Malajsi má zase nìkolik skvìlých restaurací s imitacemi masa. Slyšel jsem, že v USA se dá taky kvalitnì najíst... tìším se!
Dave: Jídla, o kterých mluvil Yeap, jsou nejlepší. Všude po Jihovýchodní Asii to bylo s veganským jídlem super, snad kromì Thajska, protože tam do všeho dávají omáèku z ryb a taky se tam neprodává tolik jídel pøímo na ulici jako jinde, ale i tam jsou úžasné restaurace s bezmasým jídlem.

Jakou desku jste mìli na svém gramofonu naposledy?
Yeap: BASTARDS „Wind Of Pain“ LP
James: UART PUNK „81-83“ demo and live LP
Tim: COP ON FIRE/VISIONS OF WAR split LP
Dave: TOTALITAR „Vi Ar Eliten“ EP
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd