webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(28 | 08 | 2008 - 11:34 - reactions: 0) Saman
Patsy O'Hara - Pariahs
(DIY CD-r)

Když pøed pár mìsícema pøijel na chvíli do ÈR mùj oblíbenej nìmeckej kudrnáè Jonas, pøivezl s sebou cédéèko svojí nové kapely Patsy O’Hara. Už jsem pøedtím slyšel nìjaký songy nahraný ve zkušebnì, takže jsem vìdìl, co mám èekat.
Tyhle chlápci maj rádi na jednu stranu ten novej melodickej moderní hardcore (Modern Life is War, Just Went Black,...), ale na druhou stranu taky kapely jako tøeba Ekkaia. Každopádnì spousta naštvání, energie, melodie, flanelky, strništì a hlavnì DIY. Mám radost z kapel, který nezapomínaj, odkud to celý vzešlo a jdou naplno do všeho, co dìlaj. Dùkazem toho, že to je pøípad i Patsy O’Hara, je už samotný balení cédéèka – žádná plastová nuda s èárovým kódem zezadu, ale pìknej papírovej obal s ruèním potiskem a designem z dílny zpìváka Hassana, kterej sám tiskne i trièka POH. Zlatá na èerný a cédéèko ve vinylovym stylu. Na nìm pak ètyøi songy nahraný ve studiu u chlápka z Now Denial, všechny rychlý a silný. Obèas nìkde uprostøed nìkterýho ze ètyø jinak rychlej songù projede pomalejší punkrocková pasáž a tady poznáte, že Jonas hodnì sjíždí Hot Water Music nebo Manifesto Jukebox. POH mají až tolik silnejch melodií, že to nìkomu mùže jít na nervy (nevím, jestli jste to nìkdy zažili, ale já tohle extrémnì pociuju u Tides od Just Went Black) a k tomu takovej ten klasickej hardcorovej nakøáplej a naléhavej vokál a samozøejmì singalongy. Hned dva songy tady konèej tìma sborama, který evokujou závìreèný písnì koncertù, u kterejch toužíš po tom, aby nikdy neskonèily. Jestli jste si jako já oblíbili song By the Sea od Modern Life is War, tak víte, co mám na mysli.
Mì osobnì se hodnì dotkly i nìkterý z textù, nìjak zázraènì dokázaly pøesnì zachytit ty vìci, ze kterejch se mi dnes a dennì chce blejt, a už to je nìco v mojem okolí, nebo tøeba já sám.

Cédéèka skoro neposlouchám, ve mìstì mám empétrojku a doma si vìtšinou pouštím vinyly, ale POH mì nìjak záhadnì pøesvìdèili, abych aspoò na chvíli nechal gramofon na pokoji a nìkolikrát za sebou provìtral laserovou èoèku svýmu CD pøehravaèi.

Nezastírám, že jsem tuhle recenzi psal trochu jako upoutávku na koncert, kterej dìlá Míra 11. záøí v Praze v Jelení. Zahrajou Patsy O’Hara spoleènì s Lakmé (pro který to bude poslední koncert pøed minimálnì roèní pauzou) a Vogue, thrashpunkerama z Belgie. Koncert zaène v 19.00 a místa si mùžete rezervovat na mxdx@seznam.cz
 
[48kb][89kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd