webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 08 | 2008 - 11:58 - reactions: 0) Banan
EVIDENCE SMRTI - DEMO CDR
(Gasmask)

Vynikající název kapely (koneènì zase po dlouhé dobì nìjaký v èeštinì) pøedznamenává mnohé. Když se pak pøidá informace, že sestavu tvoøí èlenové Festa Desperato, Basto a Bombenattack, je jasné, že tahle kapela vás šetøit nebude. Však také hned po úvodním intermezzu Evidence Smrti, které vás lehce napne, pøijde zcela bez varování pøechod do skladby Nadešel Èas, kde se kapela poprvé pøedstaví v plné síle a je to jako když vám nìkdo napøed zaklepe na dveøe a pak je vykopne z pantù. Musím se pøiznat, že mì docela pøekvapilo, jak je tahle nahrávka rychlá. Oèekával jsem spíše støední až pomalé tempo a velkou inspiraci ve stench coru ala Amebix nebo Axegrinder, v èemž mì utvrdila i zmínìná první skladba. Tìch osm následujících mì ale vyvedlo z omylu, protože Evidence na nich pøedvádí suverénnì zahranej, nasranej hard core punk s decentním vlivem starého metalu, který je patrný hlavnì v nìkterých kytarových postupech (obèas se objeví parádní kytarová vyhrávka!), ale nikdy není zcela urèující pro celkové vyznìní. Na druhou stranu bez nìj by tahle nahrávka zásadnì postrádala takovou zvláštní temnou náladu a tìžkost, která je velmi umocnìna vokálem, nebo spíše stylem jeho nafrázování. Ten je velmi jednoduchý, nìkdy na hranici odøíkávání textu, ale vždy má potøebnou sílu a dùraz, takže naléhavost nìkterých pasáží paradoxnì umocòuje. Navíc je v èeštinì a je mu dobøe rozumìt, což považuji za obrovské plus. Samotná hudba pak hodnì èerpá hlavnì z portlandských a texaských kapel, jako napø. Blood Spit Nights, Deathcharge nebo Kegcharge (vedlejší projekt èlenù World Burns to Death s jedním lp na Hard Core Holocaust). Tím pádem je pak logický i vliv japonského hluèného punku, ten já osobnì slyším hlavnì v šesté Shoøet Pro Svìt a to pøedevším díky kulometným a ne tolik pøímoèarým bicím, které cílenì narušují strukturu skladby a dodávají ji na intenzitì. Celkovì je ale Evidence opravdu spíše raw punková než crustová kapela, i když samozøejmì zøetelnì èerpá z obou tìchto stylù. Ještì je nutné zmínit, že nahrávka má na demo velice kvalitní zvuk a moc se mi líbí i texty, které reflektují stav tohoto svìta z pohledu nìkoho, kdo už mu nedává moc nadìje. Moc se tìším na další vìci, tohle je totiž velice povedený debut!

"Kolobìh života a smrti. Smyèka vracející na zaèátek. Z prachu je opìt prach."

myspace.com/evidencesmrti
www.maskcontrol.com
 
[44kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd