webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 09 | 2008 - 19:52 - reactions: 0) Jirzophone
YOUNG LIVERS – The New Drop Era
(No Idea records)

Americké vydavatelství No Idea records si svùj velký respekt za léta své existence vysloužila svým sympatickým pøístupem k vìcem jako jsou, neutìšená vášeò k barevným vinylùm, prodáváním svých desek za co nejnižší cenu, stylovou pestrostí svých poèinù a hlavnì podporou své lokální scény. V tomto pøípadì svoji energii bezmeznì soustøeïují na oblast Floridy. Posledním typickém znakem pro tento label je, že pokud kapela spadá do ranku melodického HC/punku mùžeme si být naprosto jisti, že pùjde o mix kapel Hot Water Music a Against Me! Ne jinak je to u nové floridské kapely YOUNG LIVERS, která si vypùjèila svùj název po skladbì od ROCKET FROM THE CRYPT. Nástrojù se chopili èasem provìøení èlenové spolkù GLASS & ASHES, FIYA aspl. a my tak máme možnost nechat na nás dýchnout energii øinoucí se z této debutové velké desky. Oèekávané pro tento styl je samozøejmì splnìno do posledního bodu, a tak zpìvák Matt disponuje nakøáplým vokálem a zbytek družstva se zdárnì stará o to, aby v tìch patøièných momentech bylo køoví opravdu hustý. Dynamickou hru celého ansáblu umocòuje frajersky nápaditá hra kytar, které se mezi sebou šikovnì proplétají. Zvonivý sound tohoto nástroje dokáže jednotlivé skladby pìknì nakrájet na nudlièky a zároveò po šikovným manévru na hmatníku se z neèekaného vývoje ocitneme opìt na zaèátku. A jak øíkají jednotlivý èlenové: „Máme mizerný zamìstnání, z jednoho dùvodu, chceme se vìnovat kapele. Nìkdo honí kariéru a jeho odmìnou je tøináctej plat. Našim bonusem je povedenej koncert.“ O tom jestli tato svìží kapela z Gainesvillu zvolila správnou životní cestu se mùžeme sami pøesvìdèit 25. záøí, kdy se po boku Lvmen budou ohánìt v brnìnském klubu Fléda. A jestli tento koncert bude „aspoò“ tak dobrý jako tato povedené deska, tak teda klobouk dolù!

Young Livers
No Idea
Vice o chystaném koncertu na stránkách Loser crew
 
[279kb][72kb][37kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd