webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 09 | 2008 - 13:52 - reactions: 0) Banan
VIVISICK - RESPECT AND HATE LP
(Insane Society)

Pùvodnì jsem mìl v plánu napsat tuhle recenzi ještì pøed tím, než nás Vivisick zmasakrovali naživo a použít ji tak trochu jako pozvánku na jejich koncerty. Teï jsem docela rád, že jsem to nakonec nestihl, protože po osobním setkání s nimi, dostává tahle deska úplnì jiný rozmìr. Líbila se mi moc i pøed tím, ale Vivisick live byli neuvìøitelnì divoká palba a hlavnì to byli tak hodný a sympatický lidi, že mì to úplnì konsternovalo, hlavnì pak když mi v kuchyni postavili z hùlek na jezení nápis "thanx". A nejlepší na tom je právì ten kontrast mezi tím co a jak hrajou a jak se chovají v soukromí. Nyní se ale pojïme vìnovat více téhle nahrávce. Jak už jsem se nìkolikrát pøiznal jsem velkým fanouškem Vivisick od jejich singlu "Punks Were Made Before Sounds" na Sound Pollution, který svého èasu nìkolik dnù neopustil mùj gramofon a tak trochu mi otevøel dveøe do svìta japonského punku. Fascinovala mì hlavnì jeho energie, to jak se zvláštnì pøelévala a jakoby pulsovala a tím vytváøela intenzitu, která, jak jsem pozdìji zjistil, je hlavní tajnou ingrediencí japonských kapel. A pøesnì tahle vìc vás sejme i na Respect and Hate, efekt bude stejný jako pøi náhlém spuštìním obrovského vìtráku, budete se snažit vzdorovat, ale bude vás to smýkat sem a tam, dokud to nìkdo nevypne. A pak budete zmatený, rozcuchaný (ehm, tedy ti mladší z vás a Barvák) a se zalehlýma ušima. No a pak si to dáte dobrovolnì znova, stejnì jako já si dávám znova a znova tuhle dávku ze øetìzu utrženého a kurevsky rychlého hc/punku, který je i tentokrát zahrán typicky japonským zpùsobem. Tenhle rukopis je nejvíc patrný na høe bubeníka, kdy jsou nìkteré pasáže schválnì rozstøíleny sérií brutálních pøechodù a struktura skladby se jakoby hroutí. Jenže, a v tom je právì ten fór, nikdy se to nezastaví, naopak se to z nìjakého záhadného dùvodu nakopne všechno ještì víc dopøedu. Na tom má jednoznaènì podíl i zbytek kapely, šílené vyhrávky basáka a maniakální kytara s kurevsky hrubým soundem. No a v neposlední øadì samozøejmì šílený zpìv, který v tomto pøípadì funguje jako tmel. Oproti starším vìcem má tahle deska celkovou energií a náladou trochu blíže napø. k Paintbox, což je hlavnì díky skandovaným sborovým pasážím. Celkovì je pak hudba Vivisick inspirována hlavnì Systematic Death, Death Side a Gauze a to, jak jistì uznáte, je velmi dobrá spoleènost. Tahle kapela je dalším dùkazem toho, že Japonsko má obrovsky silnou punkovou scénu a kapely, které neustále udržují kontinuitu toho, co bylo nastartováno pøed témìø 30 let nazpátek, bez toho, aby to bylo jen bohapustý vykrádání, což je nìco, co mi v souèasné scénì tak zoufale schází. Vivisick mají vše, co na punku miluju.

Deska vyšla i v limitované 100 kusové edici, s extra pøebalem a bonus singlem. Je to
dokonale odvedená práce a já radím nezaváhat.

myspace.com/vivisick
insanesociety.net
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd