webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 09 | 2008 - 11:01 - reactions: 0) Banan
JOE LALLY - NOTHING IS UNDERRATED
(Dischord Records)

Nedokážu si pøedstavit lepší dny pro poslech téhle desky. Nebe je úplnì bez mráèku, ale rána a veèery už jsou docela chladné. Denní svìtlo je mìkèí a vše se jakoby lehce zpomaluje. Nevím, jestli smíøení je úplnì to správné slovo, pro vyjádøení té zvláštní nálady, ale asi jo.

Joe Lally na své druhé desce mluví pøesnì tímhle jazykem. Zadumaným tempem vypráví osobní pøíbìhy, které vás dokáží konejšit silou nádherného sluneèného dne a zároveò vás lehce pošimrat v zátylku, jako když ráno otevøete okno a zhluboka se nadechnete chladného svìžího vzduchu. Celá nahrávka má v sobì zvláštní vibrace a není to jen úžasnou Lallyho basou, která dotváøela sound Fugazi k dokonalosti. Ano, basa je tady hlavním nástrojem, to ona k vám promlouvá spolu s Joeovým hypnotickým hlasem, ale také vytváøí prostor pro další nástroje, které ji velmi citlivì doplòují. Ty obshluhují Lallyho dlouholetí pøátelé a spoluhráèi jako napø. Ian McKaye, Guy Picciotto (oba samozøejmì Fugazi), Eddie Janney (Rites of Spring) nebo Ben Azzara (Delta 72). Oproti Fugazi je vše samozøejmì mnohem komornìjší, ale ta naléhavost, inteligence a chytrost, která z Fugazi tryskala proudem je i tady, by použita lehce v jiném kontextu. Nìkdy je totiž celková nálada hodnì lo-fi, jako napø v deváté Door Closing, kdy je kostra skladby jen naznaèena jednoduchou basovou linkou a pak lehce podkreslena perkusemi a nìkolika kytarovými akordy. A vùbec, po celou dobu, co tohle album posloucháte, máte pocit, že nìco zùstává zámìrnì nevyøèeno. I pøesto, je to opravdu hodnì intimní nahrávka, která vám nechá nahlédnout do jedné hodnì zvláštní duše a to s naprosto odzbrojující upøímností. Je to trochu jako rozmluva s nìkým koho vidíte poprvé, ale on vám je schopen vyprávìt o svém životì. Napøed si možná øeknete, že vás to nezajímá a že mluví moc potichu a pomalu. Když se ale pak zaposloucháte, CO øíká, dokážete ho poslouchat hodiny a hodiny. Stejné je to i s touhle vyjímeènou deskou. A navíc.......nedokážu si pøedstavit lepší dny pro její poslech. Zkuste to taky, dost možná se v tom vyprávìní dozvíte i nìco o sobì.

Joe Lally bude hrát spolu s Aran Epochal 19. øíjna v Rock Café. Je to po dlouhé dobì možnost vidìt naživo nìkoho z Fugazi a urèitì to bude obrovský zážitek. Jste srdeènì zváni.

www.joelally.com
www.myspace.com/josephlally
www.dischord.com
 
[51kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd