webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(04 | 10 | 2001 - 00:28 - reactions: 0)
02/10/2001 brno klub kashmir: hymn of dead nation, remains of the day, autoritär, see you in hell
Tak jsem se zase po nìjaké dobì dostal v Brnì na koncert. Tentokrát v klubu Kashmir, sklep restaruace Zámeèek na Milady Horákové. I z výrazu personálu bylo zøejmý, že hc akce se tady zrovna ob den nekonají, nicménì klub se slušnì zaplnil, odhadem tak padesát lidí (možná víc, nevim) plus dvì distra.

Místo avizovaných Crucify Yourself zahráli Hymn Of Dead Nation, což mì trochu mrzelo vzhledem k tomu, že C. F. jsem ještì nevidìl ani neslyšel a docela jsem se tìšil, na druhou stranu tahle crustová ètverka ve mnì zanechala velmi pozitivní pocity, když jsem je vidìl naposledy pøed víc než pùl rokem v Hangáru 16., šlapalo jim to, zvláš? bubeník to fakt prožívá, Kuba zase s kulichem basující a chrèící vedlejší vokály, zpìvák opìt proøval vìtšinu setu otoèenej k publiku zády, ke spoluhráèùm èelem, no a flegmatickej kytarista si hrál to svoje a vypadal, jako že si jen tak trochu cvièí doma v pokoji. Paráda. Chtìlo by to nìjakou nahrávku, v lednu padla nìjaká zmínka o chystaným splitku s Battle Of Disarm, to? Kde to vázne?

Jako druzí nastoupili mì zcela neznámí Amíci Remains Of The Day. Pøiznám se, že ve vodách, ve kterých se pohybují, zrovna moc doma nejsem. Hodnì hutnej hardcore s technickýma bicíma a obèas nìjakou tou sypaèkou, dost kvalitní øev, ponurý melancholický melodie. Plus holka hrající na housle. Nìkde, myslím že na plakátì, jsem èetl emo violence. Emo je pro mì španìlská vesnice, ale myslím, že R. O. T. D. nìjaký ty emoce ve svojí hudbì zakomponovaný mají. Není to zrovna mùj šálek èaje (chvílema mi to, možná díky tìm houslím, pøipomnìlo Silent Stream Of Godless Elegy, ale jako celek to neznìlo špatnì, hlavnì se mi líbil ten skvìle hutnej, drtící sound. Po skonèení koncertu jsem kdovíjak dal øeè s kytaristou a køiklounem v jedné osobì, ani jeden z nás nebyl zrovna nejstøízlivìjší, ale celkem jsme si rozumìli, v Evropì se Amíkùm prý moc líbí a nejradìji by tady zùstali (hlavnì jim myslím chutnala zdejší vodka, kterou prakticky bez oddechu objednávala u baru houslistka). Mark si stìžoval na rasimus ze strany chlupatejch v USA, vùèi èerným, Mexièanùm a Asiatùm, žádná novinka, a pochvaloval si portlandskou scénu jako nejpolitiètìjší ve Státech (pùvodnì bydlel nìkde u Jezer, odkud se pak pøestìhoval do CA). Jinak Remains Of The Day vyšlo elpíèko na nìmeckým labelu Yellow Dog, http://www.yellowdog.de (nezapomeòte poslat fotku svýho hafana), taky tam najdete odkaz na rozhovor z Maximum Rock ´n´ roll, kde si R. O. T. D. tøeba berou na paškál prezidenta Bushe apod.

Autoritär, kteøí na to vlítli jako v poøadí tøetí kapela, zná asi každej. V jejich nahrávkách se moc norientuju, takže jménama skladeb neposloužím (zachytil jsem jen cover EMI), ale naživo jsem je vidìl podruhé nebo potøetí a bylo to moc dobrý. Skvìlej rychlej crust v duchu švédských kapel, s obèasným menším výletem do grindcorových vod. Dvojka zpìvákù v odrbaných riflích a džískách pokrytých nášivkama mi vzhledem k mojí drobné postavì zpùsobovala menší mindrák ... ty dvì hovada váží dohromady urèitì pøes dva metráky a celá kapela dohromady asi nebude mít daleko do pùl tuny. Autoritär se moc líbili (pøidávali) a dostali do slušnýho varu pár fandù v pøedních øadách.

Na hardcore koncerty se zase tak èasto nedostanu, takže snad není až tak hrozná ostuda, že tahle akce byla pro mnì prvním setkáním se See You In Hell naživo. Kapelu pochopitelnì nemusím pøedstavovat. Nutno øíct, že jsem bylo dosti pøíjemnì pøekvapenej. Z demáèe to neznìlo špatnì, ale moc mi nesedìl vokál, a právì ten byl naživo o sto procent lepší. Vùbec výkon zpìváka Jožky (super jméno pro hc muzikanta) byl pravdìpodobnì nejpøesvìdèivìjší z toho, co se tam ten veèer odehrálo. Hopsal, kleèel na kolenou, bìhal kolem a øval jak o život, songy uvádìl trefnýma komentáøema. Taky F. F. se svou kytarou mì dost pøíjemnì pøekvapil, alespoò oproti kazetovýmu demu urèitì. Celkovì rozhodnì super, pokud jste je ještì tak jako já ještì neslyšeli (o èemž, ale silnì pochybuju), tak se rozhodnì bìžte pøíštì podívat, je to náøez.

Všechny kapely mìly slušnej zvuk a lidem se líbily, a personál klubu asi zase hodnì dlouho nevytoèí tolik škopkù (a pokud zas brzo nepøijedou Remains Of The Day, tak asi ani nerozleje tolik vodky), takže pøedpokládám, že spokojenost byla na všech tøech stranách. Vstupný 70 korun za dvì èeský, jednu nìmeckou a jednu americkou kapelu je v podstatì zadarmo (taky se mi líbilo razítko "Otevøená listovní zásilka"). Moji non-hc kámoši nìco takovýho nikdy nepochopí, nota bene když jim zkouším vysvìtlit, že je to proto, že "ty Amerièani hráli jenom za pivo a za nocleh".

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd