webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(11 | 09 | 2008 - 00:06 - reactions: 0) DIY
Soud podpoøil zákaz karnevalu, prùvod musí jít po náhradní trase
Mìstský soud v Praze podpoøil úøední zákaz prùvodu iniciativy FreedomNotFear.cz Podle advokátky organizátorù prùvodu Heleny Svatošové nedodržel zákonnou lhùtu na pøípravu a jednání tak probìhlo bez úèasti iniciativy. Organizátoøi proto podávají kasaèní stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozsudek v každém pøípadì karneval neohrozí. Organizátoøi už mají zamluvenou náhradní trasu.

"Jednání o zákazu prùvodu probìhlo už v pátek, s pøedvoláním zaslaným e-mailem den pøedem. Soudní øád správní pøitom zaruèuje desetidenní lhùtu na pøípravu jednání," øíká advokátka Svatošová. "Nyní èekáme na písemné rozhodnutí, pak podáváme opravný prostøedek k Nejvyššímu správnímu soudu," dodává.

Mìstský soud tak podpoøil magistrátní zákaz karnevalového prùvodu FreedomNotFear.cz, který projde ulicemi mìsta 11. øíjna. Iniciativa jím chce protestovat proti vzrùstající míøe kontroly a sledování ve spoleènosti.

Magistrát zakázal prùvod už 1. záøí. Trasa vedoucí pøes Václavské námìstí i magistrálu by podle nìj omezila "stovky spojù" na "nìkolik hodin". Svatošová považuje zdùvodnìní magistrátu za úèelové a nevìrohodné. "Opírá se o snùšku nekonzistentních a nejasnì zkonstruovaných dùvodù. "Úvahy o délce pøerušení dopravy postrádají reálný základ," tvrdí.

Magistrát navíc neoperoval pouze s dopravním omezením. Zákaz zdùvodnil také poukazem na zástupce svolavatele Václava Šrouba. Ten se podle úøadu "pohybuje v okruhu osob z anarchoautonomního spektra a pøíznivcù technokultury" a pøed tøemi lety si pronajal pozemky v Mlýnci u Pøimdy, na kterých se uskuteènil policií rozprášený CzechTek. "Názory nebo pøíslušnost k sociálním hnutím nemohou zakládat dùvod k zásahu do ústavnì zaruèených práv," oponuje Svatošová.

Aèkoli se organizátoøi mezitím domluvili s magistrátem na náhradní trase, která zaèíná na Štvanici, rozhodli se napadnout zákaz magistrátu u soudu. "Zákaz z dùvodu omezení MHD nepovažujeme za relevantní, také vzhledem k tomu, že v Praze probíhají akce s mnohem vìtším dopadem na dopravu. Napøíklad pražský maraton," øíká mluvèí iniciativy FreedomNotFear.cz Jan Nìmec.

Svatošová oèekávala, že soud dopadne ve prospìch iniciativy, i kvùli dosavadním rozhodnutím správních soudù. "Shromáždní nelze zakázat, pokud zpùsobí omezení v dopravì srovnatelné s autonehodou nebo bìžnou dopravní zácpou. Trocha nepohodlí je cenou za demokracii. Magistrát se nepouèil napøíklad ze soudního rozmetání jeho zákazu pochodu hnutí Ne základnám," tvrdila.

Svoboda místo strachu
Pražský DIY (do it yourself) karneval se pøidává k mezinárodní iniciativì Freedom not Fear (Svoboda místo strachu). Zapojuje se do ní zhruba dalších dvacet evropských mìst. "Ve všech se bude ve stejný den dít nìco zajímavého. V Berlínì èekáme padesát tisíc lidí na demonstraci, v Kodani se bude tanèit na lodi v pøístavu," øíká nìmecký koordinátor Ricardo Cristof Remmert-Fontes.

Cílem akce je upozornit na vzrùstající míru kontroly spoleènosti. "Mánie sledování se nezadržitelnì šíøí. Státní ´velký bratr´ i jeho komerèní ´mladší bratøi´ sledují stále dùkladnìji, co dìláme, komu telefonujeme, kam jdeme, s kým se pøátelíme, jaké jsou naše zájmy, k jakým skupinám patøíme. Roste poèet propojovaných a vyhodnocovaných databází, které jsou využívány k identifikaci i postihu lidí," tvrdí prohlášení iniciativy.

Pražští organizátoøi se vedle celoevropských problémù, jako je ukládání dat o telefonických hovorech nebo internetovém provozu, snaží zdùraznit také lokální témata. "K nim poèítáme napøíklad nový zákon o policii, chystané zpøísnìní shromažïovacího zákona nebo pražské represivní vyhlášky," shrnuje Nìmec.

Vedle obnoveného DIY karnevalu pøipravuje iniciativa i další akce. Po skonèení prùvodu 11. øíjna probìhne v klubu Cross afterparty doplnìná o promítání. Obèanské sdružení Iuridicum Remedium pøipravuje na druhý den na stejném místì workshopy o praktickém použití technologií proti špiclování státu i byznysu.

Více informací: http://www.fnf.cz
Kontakt: - email: info@fnf.cz
mobil: 732 769 916
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd