webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(11 | 09 | 2008 - 09:24 - reactions: 0) DIY
HELL ON EARTH TOUR 2008
nedìle 12.10.2008 // Praha – Libeò, ABATON

WALLS OF JERICHO (USA)
EVERGREEN TERRACE (USA)
CATARACT (SWI)
ANIMOSITY (USA)
THE RED CHORD (USA)
STICK TO YOUR GUNS (USA)
ACTION (Cze)

Rok se s rokem sešel a o slovo se opìt hlásí další roèník evropského putovního festivalu Hell On Earth Tour, který nemine ani Èeskou republiku. Tradiènì nabitá sestava kapel, tentokráte složená pøevážné z amerických formací, slibuje opìt intenzivní a nekompromisní show v duchu názvu celého turné – HELL ON EARTH!
Na pozici headlinera pøijíždìjí propagovat svou zbrusu novou desku ameriètí metalcoristé WALLS OF JERICHO, které dále doplní kapely EVERGREEN TERRACE, CATARACT, ANIMOSITY, THE RED CHORD, STICK TO YOUR GUNS a za domácí scénu vystrèí rùžky tepliètí ACTION. Pražský koncert se uskuteèní v klubu Abaton v nedìli 12. øíjna, zaèátek je naplánován na 18:00h. Pojïme si nyní struènì pøedstavit jednotlivé úèinkující.

Amerièané WALLS OF JERICHO jsou právem považováni za jednu z nejvýznamnìjších formací moderního metalového hardcoru. Jejich loòské pražské vystoupení doslova smetlo vìtšinu pøihlížejících a jasnì deklarovalo, že nejsilnìjší zbraní tohoto spolku jsou živá vystoupení. Jejich ostrý hardcore støihnutý sekanými metalovými pasážemi vyznívá naživo mnohem agresivnìji a hrubìji než pøi poslechu z desky. Nejvýraznìjší postavou kapely je bezesporu charismatická frontmanka Candance Kucsulain, jejíž brutální vokál a zbìsilá pódiová prezentace patøí neodmyslitelnì k hlavním poznávacím znamením této detroitské party.
Po krátkém rozpadu v roce 2001 se kapela vrátila dvakrát silnìjší, což demonstruje na posledních albech jako jsou „All Hail the Dead“ (2004), „With Devils Amongst Us All“ (2006), EP „Redemption“ (2008) a zejména na zbrusu nové placce s názvem „The American Dream“, v rámci jejíž podpory se pøedstaví i v Praze.

Další z kapel, které si pøedstavíme, produkuje ponìkud melodiètìjší hardcore, což ale rozhodnì neznamená, že by jejich hudbì chybìlo patøièné nasazení a hardcorová pøímoèarost. Øeè je o kapele EVERGREEN TERRACE, jejímž hlavním mottem je bavit svou hudbou sebe i své fanoušky. ET jsou kapelou, která zásadnì ignoruje moderní trendy, veškeré vìci si øeší po svém a jedinou jistotou na jejich koncertech je, že se vždy stane nìco šíleného. Jejich „heavy“ hardcore-punk-rock zafunguje pøedevším pro ty, kteøí se chtìjí na koncertì hlavnì bavit. Pokud stále nevíte co èekat, zvolte jako ukázku napøíklad album „Wolfbiker“ z roku 2007.

Dostáváme se k jedinému zástupci starého kontinentu mezi záplavou zaoceánských kapel. CATARACT lze považovat za jakousi evropskou odpovìï na narùstající vlnu amerických hardcore-metalových formací v èele s nedotknutelnými HATEBREED. Pùvodnì èistì hardcorová formace se v prùbìhu své èinnosti nechala ovlivnit øadou vedlejších èinitelù a tak není divu, že v jejich souèasné hudbì nalezneme vlivy kapel jako SLAYER èi AT THE GATES. Kapela nám pøiveze pøedstavit své nové album s názvem „Cataract“, které vyšlo na jaøe tohoto roku.

Další americká úderka, ANIMOSITY, vstoupila na scénu v roce 2000 a prùmìrný vìk jejích èlenù byl tehdy 15 let. To však vùbec nevadilo labelu Tribunal Records, který jim v roce 2003 vydal desku „Shut It Down“, která vzbudila zasloužený ohlas a vyhodila kapelu do povìdomí veøejnosti. Kombinace hardcoru, thrashe a death metalu oslovila pozdìji firmu Metal Blade, u níž v souèasnosti vychází deska s názvem „Animal“, jejíž produkce se ujal Kurt Ballou (Converge). Kapela s obrovským potenciálem si trpìlivì šlape cestièku, jejíž smìr se ubírá stále vzhùru.

Do výètu nám chybìjí ještì tøi formace. V pøípadì THE RED CHORD se pøipravte na poøádný, pøesto strukturovanì organizovaný bordel – velmi hluèný death metalový náøez snoubící se s corovým základem a grindovými koøeny provìtrá na zaèátek ušní bubínky všech návštìvníku Abatonu. Od STICK TO YOUR GUNS, lze oèekávat døevní old school HC-punk náøez. Jakoby navíc se v Abatonu pøedstaví domácí ACTION, jež hrají rychlý a výživný metal/core moderního støíhu. Momentálnì jsou jednìmi z vybraných aspirantù na pøedskakování samotným Slayer a to by mìlo o kvalitì jejich hudby také nìco napovídat.

Vstupenky na koncert jsou k dostání ve všech bìžných pøedprodejích Obscure promotion a www.shindy.cz za cenu 420,- Kè (v elektronických pøedprodejích je cena navýšena o servisní poplatky). Více informací o koncertu naleznete na webových stránkách www.obscure.cz a tel. èíslech 775095666 a 774220183.Související odkazy:
www.wallsofjericho.tv
www.myspace.com/evergreenterrace
www.cataract.cc
www.myspace.com/animosity
www.theredchord.com
www.myspace.com/styg
www.actiontphc.com
www.obscure.cz
www.shindy.cz
 
[122kb][46kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd