webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(06 | 10 | 2008 - 16:14 - reactions: 0) DIY
Rozhovor s ACTIVE MINDS
United Crusties present: ne 12. 10. Brno - Yacht: ACTIVE MINDS (Anglie), STOLEN LIVES, PRÙMYSLOVÁ SMRT, TUMMO, RISPOSTA

Krátce po brazilských thrasherech ARMAGEDOM, kteøí vybombardovali brnìnských Yacht minulý týden, sem pøijedou další veteráni - v nedìli 12. øíjna tady zahrají ACTIVE MINDS z Anglie (a o den døív, v soboru 11. øíjna, hrají v Rožnovì na Vrahovi). Toto sympatické a neznièitelné hardcore/punkové duo dvou bráchù zahraje v Brnì pøesnì po 14ti letech - na podzim 1994 zahráli na Køence - schválnì, kolik lidí, co tam bylo tehdy, pøijde teï? O ACTIVE MINDS ještì øeè bude, teï ale nìco málo k dalším kapelám nabitého veèera: STOLEN LIVES z východních Èech smaží super-energický old school hardcore mixnutý dvoukopákovým thrashcorem ostrým jak bøitva, jejich zatím poslední deska „Spal svou vlajku“ se hodnì povedla a koncert urèitì bude stát za to! (www.myspace.com/stolenlives). Fastcore uragán pøivane z Jihlavy od ostøílené smeèky PRÙMYSLOVÁ SMRT, která na posledním Killed By Brno svou smrští smetla vše, co jí v cestì stálo - www.myspace.com/prumyslovasmrt. Brnìnskou premiéru bude mít na tomto koncertì zbrusu nová formace TUMMO, v níž se sešli bývalí i souèasní èlenové nekoneèné øádky kapel - MORE BAD NEWS, EMA CAMELIA, SEE YOU IN HELL, THEMA 11, SPACE TO BEING, THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD atd. Styl? Temná hardcore apokalypsa - www.myspace.com/tummo666. A koneènì na úvod zahømí domácí crustová surovost RISPOSTA, která po cca pùl roèní pauze a v lehce obmìnìné sestavì vyleze opìt na prkna, co neznamenají skoro nic... www.risposta.wz.cz. Start koncertu bude ve 20:00, na místì jídlo od Food Not Bombs, distra a víceménì nekuøácký sál.
A teï zpìt k ACTIVE MINDS. Bez vìtšího pøehánìní se dá øíct, že tahle kapela ovlivnila v první pol. 90. let celou jednu generaci domácí hardcore/punkové scény. Hudební stránku teï nechme stranou (by i za stojí rozhodnì za to!), zásadnìjší byly u ACTIVE MINDS asi vždy ty texty/komentáøe/postoje - a už se týkaly politických témat od ochrany životního prostøedí a práv zvíøat až po kritiku kapitalistického systému anebo ostrých slov „do vlastních øad“, kde se tahle kapela èasto strefovala do komercionalizace punkové scény a do rùzných bezmyšlenkovitých trendù. Diskografie ACTIVE MINDS je za tìch 20 let existence nekoneèná (vìtšinu desek si kapela vydala sama na vlastním labelu Loony Tunes), pøeèíst si ji mùžete sami na myspace profilu kapely - www.myspace.com/activemindspunk. A co na jejich nejnovìjší (letošní) desku, LP „It Is Perfectly Obvious That This System Doesnt Work“ øíká majitel distribuce Day After Míra 5.? „To se mi snad zdá... po desetileté odmlce vychází naprosto neoèekávanì nové album ACTIVE MINDS! A aèkoliv je pravdìpodobné, že nová deska nijak nezamává žebøíèkami prodejnosti ani stylovì neposune tuhle hudbu k novým obzorùm, pro hardcore scénu je to jednoznaèná morální vzpruha! ACTIVE MINDS, duo ze severozápadní Anglie složené z bratrù Seta a Boba, už dvì desetiletí svými nekompromisními, hlasitì najevo dávanými postoji apelují na revoluèní buòky každého punkrockera. Vlastnì nevím proè jsou mi tak sympatiètí... roli v tom asi bude hrát fakt že právì se Setem jsem pøed cca 15 lety získal staré desky HDQ a STUPIDS... a o tom to je! Zatímco další anarcho kapely jako CONFLICT a koneckoncù i OI POLLOI se jeví spíš jako instituce hlásající pravdu, ACTIVE MINDS jsou prostì dva normální chlapíci kteøí mají rádi tuhle hudbu a nedìlají kompromisy. Navíc, dlouhá odmlka se na kvalitì desky vùbec neprojevila, ba naopak. Úvodní riff je jak z hororu Masakr motorovou pilou. Ostøe nabušený sound má oproti pøedchozím deskám citelný crustový nádech. Neúprosné tempo s tempujícími bubny a anarcho zpìv s urgentními výkøiky do prázdnoty. Tohle zní jako excelentní mix starých desek OI POLLOI s kytaristou DISCHARGE a BROKEN BONES soundem. Souèástí je jako obvykle obsáhlý booklet který je obžalobou lidské rasy. Totální respekt!“ Co dodat? Snad jen to, že ACTIVE MINDS nejsou a nebyli „anarcho“ kapela, už proto, že kytarista/zpìvák Bobs byl až do loòského roku jedním z hlavních pøedstavitelù britské Strany zelených a dodnes za ní sedí v mìstském zastupitelstvu. Ale o tom si více budete moct pøeèíst v novém èísle Hluboké Orby, které vyjde v prosinci (na festival Killed By Brno - 13. 12.) a tady je z nìj, resp. ze super-obsáhlého rozhovoru s ACTIVE MINDS, pár vybraných otázek a odpovìdí:

HO: ACTIVE MINDS jste dali dohromady 1. ledna 1986, pøes dvacet let aktivní èinnosti bez pauzy je na punkovou kapelu docela dlouhá doba, proto by mì zajímalo, kde berete po všech tìch letech motivaci a inspiraci pro to, abyste to nezabalili?

Bobs: Vím, že to zní možná trochu pateticky, ale ACTIVE MINDS není tak úplnì „normální kapela“, tak, jak si vìtšinou kapelu pøedstavíte. Jsme dva bratøi, máme tedy vzájemný blízký vztah, co asi vydrží víc než bìžná pøátelství - „krev je hustìjší než voda“, jak se øíká. A i když naše vztahy už nejsou stejné jako v dobì, kdy jsme bydleli spoleènì, tak jsou stále silné, oba jsme stále zapálení jak do hudby, tak i do politiky, takže to, že s ACTIVE MINDS pokraèujeme dál, je jen pøirozené. Vždy jsme si mezi sebe dìlili vìci, spojené s kapelou, což urèitì pomáhá. Je to skuteèné partnerství - ne vždy rovnoprávné, ale oba se dùležitým zpùsobem podílíme na vìcech s kapelou spojených, což nás drží spolu.

HO: Když se ohlídneš zpátky, tak jaké nejpøíjemnìjší a naopak nejhorší vzpomínky máš na události spojené s kapelou? Jak se za všechny ty roky zmìnila v tvých oèích hardcore/punková scéna?

Bobs: Nejspíš jak ty nejlepší tak i ty nejhorší vyplývají z té samé aktivity - z ježdìní na turné. Zažili jsme skvìlé chvíle, potkali skvìlé lidi a vidìli skvìlé kapely. Øekl bych, že èasem se to mùže trochu omrzet, ale naše nejrannìjší turné po Evropì koncem 80. let byly vždy nìèím speciálním, když si na nì vzpomenu - jeli jsme 17ti denní turné celé vlakem dolù do Itálie až na sever do Skandinávie a pøejet tu vzdálenost nám nezabralo skoro víc jak jednu noc. Když jsme poprvé vyráželi na evropské turné (1987), tak jsme vlastnì ani neznali žádnou další britskou kapelu, co by ho dala, takže to vypadalo na skuteèné dobrodružství. Polsko v roce 1989, pøedtím, než zkolaboval „komunistický“ režim, na to mám taky zvláštní vzpomínky - stejnì jako na Mexiko, kde jsem byli pøed nìkolika lety.
Nejhorší chvíle? No, bìhem cestování máš obèas i špatné zážitky, hraješ nebo spíš na hnusných místech nebo potkáš lidi, které bys radši už víckrát nepotkal. Ale nestává se to pøíliš èasto. Nechci zmiòovat konkrétní pøíklady, dnes už se nad nimi vìtšinou smìjeme.
Jak se scéna zmìnila? Pokud jde o aktivitu, tak ta roste a padá každých nìkolik let - vìci stagnují a pak se znovu probouzejí v opakujících se cyklech. Politika v ní urèitì obèas zaèala upadat hlavnì v dobách, když zaèali scénì dominovat cyniètí pamìtníci starých èasù, ale pak ji zase nakopla nová krev plná èerstvého nadšení, co inspirovalo nové aktivity. Když to srovnám s polovinou 80. let, tak nejvìtším rozdílem je dnešní informovanost a dostupnost, lidi mají k dispozici hudbu a myšlenky z celého svìta. Hlavnì v posledních letech s nástupem internetu obecné povìdomí o tomto skuteènì explodovalo.

HO: Když máte jen kytaru a bubny, tak jak se vám z toho daøí na koncertech a ve studiu vytáhnout ten správný zvuk? Máš v tomhle smìru nìjaké doporuèení pro pøípadné další „minimalistické“ kapely, co by to chtìly taky zkusit bez basy?

Bobs: S nejistým výsledkem, musím øíct! Vìtšinou si na koncertech musíme pùjèovat aparát od druhých kapel, takže ne vždy se z toho povede dostat zvuk, jaký chceme. Spíš to byl ale problém, když jsme zaèínali a já jsem hrával jen pøes jeden kytarový aparát. O pár let pozdìji jsem si nechal v místním obchodì s nástroji vyrobit speciální pedál, který rozdìlil signál z kytary na dvì lajny, které mùžu libovolnì pøepínat a mùžu tak hrát pøes dva aparáty zaráz. Od té doby hraju jak pøes basový, tak pøes kytarový, což pak znamená lepší a mohutnìjší zvuk než jsme mívali døív. Technické rady pro podobné záležitosti? Nechte si udìlat taky takovej pedál. Mì stál tehdy 15 liber - nejlepších 15 liber, co jsem kdy utratil.

HO: Na vašem druhém LP „Free To Be Chained“ z r. 1997 je skladba „At War With Satanists“ - øekl bych, že v posledních letech je black metal v punkové scénì stále populárnìjší, máte na black metalové kapely stále ten stejný názor? Není to jen jistá forma autentického „nihilisticko-misantropického“ postoje podobného, jaký mívaly tøeba první punkové kapely, jen zahnaného víc do extrému?

Bobs: Ano, dívám se na to poøád stejnì, ale zase, spoustu tìch kapel normálnì poslouchám. Kde si myslíš, že jsme tehdy vzali ty fotky do našeho bookletu k LP? Z mé vlastní sbírky desek! A jak už jsem øíkal, jen proto, že se mi líbí hudba nìjaké kapely, pøeci nebudu akceptovat nebo podporovat cokoliv, co oni dìlají. Skuteènì nedokážu pochopit, proè si lidi myslí, že se takhle musí chovat. Mùžu pøece koukat na „Terminátora“ a øíkat si, že je to kvalitní film, aniž bych si zároveò myslel, že je Schwartzenegger fajn chlapík anebo že jeho politické názory jsou v pohodì. Podle mnì je v poøádku vnímat hudbu, stejnì jako filmy, jako umìle vytvoøenou zábavu. Ale jsou sklony vidìt to jinak - vidìt kapely jako nìjaké hrdiny vyšší kultury a jako vùdce davù. Jen proto, že umí udìlat desku, tak to neznamená, že kolem nich musíme poskakovat, jak oni pískají. To mi nedává smysl. Nemìl by ses bát kritizovat rùzné aspekty toho, co normálnì uznáváš.
Má black metal nìco jako legitimní „misantropicko-nihilistický“ pohled na svìt? Nemyslím si, ale zase, taky vidím nihilismus obecnì jako hodnì hloupou a sebedestruktivní filosofii. A je to skuteènì tak autentické? Pamatuju si na vnitøòák jedné kapely, co byla obzvl᚝ známá pro své misantropické názory. Dìkovaèka na té desce byla nekoneèná. Dokonce bych øekl, že ani tolik lidí, kolik tam mìli vypsaných oni, osobnì neznám a natož, abych je mìl rád a za nìco jim mohl podìkovat. To, že v textech nenávidí každého jedince žijícího na této planetì, ale pøitom mají tolik kámošù, se mi zdálo být trochu v protikladu.

HO: Dovedu si pøedstavit, že s texty jaké máte a jak v nich øešíte spoustu témat týkajících se pøímo punkové scény, tak že asi nejednou slýcháváte reakce typu že jste úzkoprsí politicky korektní podivíni, co nerozumìjí srandì, že kritizujete co se dá a že nutíte lidi, aby si mysleli to samé co vy, diktujete druhým co je a co není punk... Co na tyhle hlášky odpovídáte?

Bobs: Osobnì se k nám reakce jako tady tyhle zas tak èasto nedostávají, ale øekl bych, že tak nìjak nás asi pár lidí vidí. Mìli jsme pár potrhlých zážitkù, kdy se s náma bavili lidi, aniž by vìdìli, kdo jsme. Když pak zjistili, odkud jsme, tak se nás ptali, zda-li náhodou neznáme ty „podivné, utrápené chlapíky z ACTIVE MINDS, co nemají smysl pro humor“. Myslím, že je trochu divné, když nás lidi za takové považují, protože bych øekl, že hodnì našich vìcí je celkem ironických. Myslel jsem si, že „Dis Is Getting Pathetic“ je docela srandovní, rozhodnì zábavnìjší než vìtšina nihilistických grindcore kapel, ne?
Asi bych na tenhle druh hlášek nìjak zvl᚝ nereagoval. Je na lidech, a si sami pøeberou to, co øíkáš. Myslím, že to hodnì vyplývá z toho, že lidem je nepøíjemné, když se mají podívat na to, co dìlají oni sami a být sami k sobì kritiètí. V tom co píšeme a øíkáme se nìkdy právì tohle snažíme vyprovokovat - a lidi na to nìkdy reagují defenzivním zpùsobem.
Tìžko k tomu mùžu øíct víc. Nìkteøí lidi jsou zbyteènì nervózní z toho, když se s náma mají bavit, ale myslím, že jsme ve skuteènosti mnohem pøátelštìjší než pùvodnì èekali.

HO: Punk rock, rodina, manželství, dìti, ètyøicítka na krku – všechno dohromady. Pro nìkoho mladšího to asi mùže znít jako šílenost, pro tebe je to už dávno realita, jak se ti do daøí všechno skloubit dohromady?

Bobs: Manželství ne – nikdy jsem se neoženil a v instituci manželství nevìøím. Jak se mi to daøí zvládnout? Mít rodinu a zároveò stále nìco dìlat? Øekl bych, že asi tak stejnì jako to dìlají milióny dalších lidí mimo punkovou scénu, kterým se daøí dohromady skloubit to, že mají dìti s tím, co je bavilo dìlat pøedtím. Mám jen jednoho syna a tomu je teï patnáct. Když vyrùstal, tak to mìlo dopad hlavnì na turné s kapelou, kdy jsem si øíkal, že by nebylo férové nechat ho tak dlouho na starosti jen mé partnerce. Ale to, že si navykneš na to, že máš od nynìjška novou zodpovìdnost k nìkomu dalšímu, nemusí nutnì znamenat, že se všeho dalšího vzdáš – možná tomu jen zaèneš vìnovat o trošku míò èasu.

HO: Od LP desky „Free To Be Chained“ o vás moc slyšet nebylo – za tìch 10 let jste tuším vydali jen tøi split singly (s URKO, AN-ATTA a VOCO PROTESTA) a moc koncertù nebo turné jste neodehráli. Myslím, že spousta lidí už si myslela, že jste to definitivnì zabalili – co jste v tìch posledních deseti letech dìlali? Slyšel jsem nìco o turné po Mexiku, ale nic víc o tom nevím – jaké to bylo?

Bobs: V té dobì jsme ještì vydali dva samostatné singly – „National Lotta E“ a „Recipe For Disaster“, split singl s JESUS CRUST a myslím, že split LP s PETROGRAD a split EP UMBRELLA TRIBE taky vyšel až po druhém LP. Ale máš pravdu, moc aktivní jsme v poslední dobì nebyli. Aèkoliv jsou mezi tìmi tøemi LPs desetileté mezery, tak jsme až do roku 2000 vydávali zhruba jednu desku roènì, když poèítáš i singly. Od roku 2000 už toho moc nebylo a po dobu celých šesti let jsem studio nenavštívili vùbec.
Co jsme dìlali? No, stále jsme èas od èasu nìjaký ten koncert odehráli a provozovali jsme distro, ale vìtšinu èasu nám sebraly jiné povinnosti – v mém pøípadì z nejvìtší èásti rodina a politika. Teï už budu mít zase mnohem víc èasu na kapelu, label atd.
Jasnì, mexické turné v lednu 2006, to byla skuteèná pecka. Mìli jsme se skvìle a oslavili tam 20 let existence ACTIVE MINDS, hráli na pár pøíjemných místech a potkali výborné lidi. Pár mìsícù pøedtím jsme byli na turné po Španìlsku, což bylo taky skvìlé, ale jinak jsme už spoustu let na delším turné nebyli, jen obèas nìjaké víkendové výjezdy.

HO: Ty „vìtší“ kapely, když vydají novou desku, tak vìtšinou vyjedou na turné, aby ji „zpropagovaly“, takže mùžeme oèekávat nìjaké to evropské turné ACTIVE MINDS – první od cca pol. 90. let? A koneènì poslední otázka – po víc než dvaceti letech hraní a hromadì desek venku, je ještì nìco, èeho bys chtìl s kapelou dosáhnout?

Bobs: Jasnì, doufám, že nìjaké turné po Evropì s rozumným poètem koncertù budeme moct koncem tohoto roku nebo zaèátkem pøíštího podniknout. A v pøíštích pár letech chceme navštívit i jiná místa (teï, když lidi vìdí, že jsme stále ještì tady!) – možná USA/Kanadu, Japonsko, Mexiko zase.
To ale nejsou žádné opravdové „cíle“ – spíš jen vìci, které by bylo zábavný zrealizovat. Neøekl bych, že máme s kapelou nìjaké cíle, ale vždycky je fajn slyšet zpìtnou vazbu od lidí, co øíkají, že jsme je v nìèem pozitivnì ovlivnili nebo že jsme je pøimìli pøemýšlet o nìkterých vìcech jiným zpùsobem, což by je jinak možná nenapadlo. Jestliže se nám èas od èasu nìjaká taková reakce donese, pak jsem si jistej, že má smysl pokraèovat a že to není z naší strany jen sebestøednost!

www.myspace.com/activemindspunk
www.myspace.com/loonytunesrecords
 
[134kb][121kb][278kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd