webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 10 | 2008 - 16:07 - reactions: 0) ivan
MISERY INDEX - TRAITORS
(Relapse Records)

Hned v úvodu musím podotknout, že s Misery Index mám velice blízký vztah a tak tahle recenze nemusí a ani asi nebude zcela objektivní. Nicménì právì ono pouto, zmínìné na zaèátku, mi dává výhodu, kterou u vìtšiny ostatních kapel, se kterými pøijdu do styku, nemám. Jde o absolutní pochopení toho, co chtìjí Misery Index svojí hudbou øíci. Mnohdy v pøívalu nových informací a materiálu ani nemáte èas nebo náladu otevøít booklet a èíst. Mnohdy se necháváme strhnout pouze energií obsaženou v tónech a umu zúèastnìných. To bych pøi poslechu Traitors nedoporuèoval. Nejde o agitku ke zvýšení prodeje. O to by ani samotní Misery Index nebojovali. Jde o obsah, který mi bez ohledu na žánrové hranice, vyráží dech svojí pøirozeností, tak jako to umìli Trial, Unbroken, Propagandhi, Assuck nebo Struggle.
Co do obsahu byli Misery Index vždycky politickou kapelou, èímž se postarali i o rùznorodost jejich obecenstva, kde kromì metalheads urèitì najdete i crustery, hard core kids a nebude to jenom kolekcí crust trièek ve skøíni Jasona Nethertona. Forma zpracování obsahu na Traitors dosahuje prozatimního vrcholu v historii kapely. Zaènìme u dech beroucího obalu, kde koncepci desek Dissent a Discordia, provedenou Gregem Houstonem, nahradil dvorní umìlec Relapse Records - Orion Landau. Takhle brutální a naléhavej obal, bez použití jakýchkoliv pøímých násilných elementù, jsem už dlouho (možná nikdy) nevidìl. Další dùležitou zmìnou je nahrávání v God City u Kurta Balloua. O mix a mastering se postaral Steve Wright, kterýho si možná pamatujete z Buried Alive (pøedchùdcù Terror). Tímto postupem dosáhli Misery Index hodnì punk/hard core feelingu, kterej Jason komentuje: "Jsme rádi, že jsme dosáhli tohoto výsledku. Rozhodnì jsme nechtìli natoèit pøeprodukovanou desku s digitálním zvukem. Hlavnì bicí zní pøirozenì a ne jako mechanickej datel." Rozhodnì se nemusíte bát, že by Misery Index pøestali hrát death/grind potažmo metal. Z Traitors je jenom cítit vìtší otevøenost a pocta celýmu undergroundu, ne jenom jeho jedné odnoži.
Deska obsahuje 11 songù vèetnì krátkýho instrumentálního intra a znovu nahranej song Rulling Class Cancelled, kterej vyšel už na splitu s Mumakil. Na Traitors v nìm hostuje Tompa Lindberg (Disfear, The Great Deceiver, At the Gates). Oproti posledním deskám pøibylo víc vyhrávek a parádièek, který se ale zámìrnì nevymykají kontrole a zùstávají souèástí celku. Možná, že nìkterý odhalíte až po dvacátém poslechu tak jako já. O kvalitì textù už jsem se zmiòoval. Chci jenom dodat, že Traitors od Misery Index vkládám na CD nosièi do své hudební kolekce a LP mezi knihy Cesta od Cormaca McCarthyho a Perspektivu moci od Noama Chomskyho.
"Každý se snaží zastavit terorizmus. Na to existuje jednoduchý recept: pøestaòte se na nìm podílet." - Noam Chomsky
"Když se narodíš, dostaneš lístek do cirkusu. Když se narodíš v Americe, dostaneš lístek do první øady." - George Carlin
"Každá civilizace má svojí vlastní metodu sebevraždy." - Harold Innis

www.myspace.com/miseryindex
www.relapse.com
 
[26kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd