webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 10 | 2008 - 17:47 - reactions: 0) Saman
Lagwagon - I think my older brother used to listen to Lagwagon
(Fat Wreck)

Lagwagon je jedna z tìch kapel, o kterých slyšeli snad všichni a všechny, co kdy aspoò trochu poslouchali melodický punkrock. Jedna z tìch velkejch kapel chrlících jednu sladkou melodii za druhou. Nikdy jsem moc nepochopil, èím se tak proslavili. Možná tím, že s touhle odrùdou punkrocku zaèali, když ještì nebyla bìžnou kulisou k béèkovým komediím z prostøedí amerických støedních škol, kde se parta puberákù snaží pøijít o panictví pøed maturitou. Vlastnì mì tyhle komedie bavìj víc, než zmínìný hudební styl, ale asi bychom Lagwagon nemìli upírat prùkopnickou pozici - pøeci jen první desku vydali v roce 1992. Je tu ale menší zádrhel, že za tìch šestnáct let, co od té doby uplynulo, se neposunuli ani o píï. Nemùžu si pomoct, ale už mi to pøipadá jako vykrádání sebe sama, i když zas oceòuju, že chlápci dokážou i na starý kolena fungovat v takovýhle kapele a dìlat, co je asi baví. Nicménì jediný patrný posun v hudbì Lagwagon je lepší zvuk, ale popravì neznám nic nudnìjšího, než je køišálovì èistá punkrocková nahrávka.

Ale teï k samotnému albu. Najdeme tu sedm písní ve støedním tempu. Jednoduchej støih kalifornskýho punkrocku. Pokud by pøeci jen bylo potøeba k nìèemu pøirovnávat, tak bych asi použil starý Bad Religion a obèas vyjede basa pøipomínající Descendents, ale to je fakt jen hodnì obèas. Aèkoliv Lagwagon mají dvì kytary, tak toho potenciálu moc nevyužívaj a prostì tam døevorubecky rubou stejný akordy, jen obèas pøidají nìjaké sólo, popøípadì tlumení. Mì osobnì docela irituje vokál, který na mì pùsobí, jako kdyby zpìvák mìl co nevidìt usnout. A k tomu bohužel pøispívají i texty. Možná by bylo lepší tam zpívat jen „la la la“, ale to by asi vypadalo trapnì.

Abych to shrnul. Vzdávám hold Lagwagon za to, že po tìch letech poøád hrajou a že je to asi i baví. Ale oprostíme-li se teï o toho, je nové album naprostým šedým prùmìrem,který zapadá mezi moøe dalších podobných vìcí. A to jsem se mu snažil dát šanci.

Lagwagon web
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd