webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(30 | 10 | 2008 - 00:10 - reactions: 0) DIY
SHORT SHARP SHOCK - The Dividing Line
(Earache)

V poøadí již druhá dlouho hrající LP deska SSS na mega labelu Earache records. Spousta lokálních britù považuje tuhle kapelu za nìco jako ostrovní odpovìd' na mnohem známìjší richmondské Municipal Waste a v podstatì se s tím dá souhlasit, sice nejsou takový špinavci jako MW, ale jejich sound je stejnì jako u Municipal Waste poznamenanej starýma nahrávkama kultovních kapel jako Anthrax, Suicidal Tendencies, Corrosion of Conformity, Metallica, S.O.D., SSD, Slayer nebo Accursed. A stejnì jako MW se SSS pøed pár lety upsali “vlastní krví” velkýmu label, kterým bezpochyby Earache records je. Ale dost nostalgie po "d.i.y." myšlenkách - na ostrovech se naprosto všechno toèí kolem tìch každodennì potøebných lovù. Bohužel se tohle všechno i když v podstatnì menší míøe odehrává i u nás. Lidi vyslovenì touží po snadném zpùsobu stravování, které jim nabízí stále více a více se rozšiøující sítì restaurací s rychlým obèerstvením. To samozøejmì pøináší neskuteèné množství odpadkù, které se povalují po ulicích nejen velkých mìst, ale všude. Odpodky, pøesnì tohle slovo šokuje všechny neostrovní návštìvníky tohoto, jak se u nás øíká, konzervativního území pod vládou královny. Mraky odpodkù pøitahujou racky, holuby, krysy a nebo lišky, kteøí jsou na ostrovech opravdu velkej problém. Omlouvám se za opìtné odbìhnutí od tématu, ale prostì jsem to potøeboval ze sebe dostat ven.
Pøed pár dny jsem se vrátil právì z koncertu SSS, kteøí supportujou UK èást Doomriders (ex Converge) Euro tour. Koncert byl super, ale bohužel jsem zmeškal poslední zpáteèní vlak do Cardiffu a cesta domù mì nakonec pøišla na nìjakých 25 liber – protože taxikáøi jsou tu z 95procent Indové (Arabové) a ti se k 5-ti librové bankovce položené na zem snad i modlí. Takže královská cesta domù a ještì navíc pár hodin spánku pøed novou prací. Tohle nové LP vyšlo hned v nìkolika speciálních edicích – nejpromakanìjší je bezesporu 30-ti kusù limitovaná edice urèená pro release party a vydaná na labelu kapely Thrashgig records. Tahle edice obsahuje mléènì zbarvenej LP vinyl + ”666 skate and destroy” 7”EP s Frankem Sidebottonem + speciální pøebal s logem kapely v klasickým Thrasher stylu + podepsaná fotka kapely s Frankem Sidebottonem + nìkolik dalších plagátù a nálepek s mnoha motivy kapely. Bohužel tahle edice se obvykle bìhem koncertu vyprodá a nejinak tomu bylo i u SSS. Druhá edice asi 100kusù je bohužel také pryè a jde o èistì bílej vinyl vydanej na labelu kapely. Tøetí je press na bílo-èerným žíhaným vinylu na Earache records. No a poslední je klasika – black wax.
Možná se mezi váma najde pár z tìch, kteøí si budou tuhle kapelu pamatovat z jejich spoleènýho Euro tour s Walk the Plank, kdy se zastavili i v Praze na 007. A kdyby ne, tak možná z jejich vystoupení na letošním letním hardcore kempu v Rokycanech – Fluff fest. Rád bych se ještì zmínil o jednotlivých èlenech kapely – zaèal bych 100pro u Marka Magill, kterej spolu s Andym Matonem novou desku SSS produkoval. Andy je vlastnì bubeník z další Markovi kapely s názvem “Meow Meow”, kde je doplòuje ještì Anna McDonalds na basu. Další a mnohem známìjší kapelou, kde se vyskytuje Markova osoba jsou geniální the Down and Outs. Klasickej melodickej punk-rock, sborový songy – super kapela urèitì mùžu vøele doporuèit, hodnì živelná show. Vidìl jsem je taky nìkolikrát a pokaždé jsem byl nadšenej. Maj venku super LP “Friday night, Monday morning” na Dead and Gone records, split EP s Death is not Glamorous a pøipravujou další split EP s Offshore Radio. Další èlen SSS je bubeník Dave, kterej pøedtím držel kladiva i u Walk the Plank, což je kapela se zpìvákem Voorhees – Leckem. Mimochodem Dave má pøítelkyni/manželku z Rumunska a poslednì zprostøedkovali koncert v Le Pub v Newportu, kde v klubu byli jsem tøi èlenové a Dave prostøednictvím internetu bubnoval z jeho dovolené na Balkánì. Tøetím èlenem a hodnì podstatná èást kapely je kytarista Pete, kterej svými kytarovými riffy posouvá kvalitu hraním kapely o nìkolik stupòù víš. No a poslední je zpìvák Foxy, kterej je obrovskej propagátor skateboardingu ala Thrasher, Independent, Spitfire. Má prsty v dìlání koncertù v Liverpoolu pod hlavièkou “the Night of the living dead” a “thrashgig” label a je i zpìvákem další super Liverpoolské rockin thrash metal kapely s názvem The Bendal Interlude, tentokrát s lidma z Blades of Unity. Interview s SSS se objevilo i v Thrasher magazinu z Octoberu 2007, kde odpovídá na otázky právì Foxy.
Nová deska “Dividing line” obsahuje celkem 20 skladeb s mnohem èistìjším zvukem než byl na pøedeslý debutní LP desce “SSS”. CD verze obsahuje i “Hit Puree” DVD track a vinyl speciální song “Means to an END”, vydanej jen pro LP verzi. Co øíct víc, snad jen že pokud máš rád thrash metal zaruèenì nebudeš muset na týhle desky utírat prach.

Deska vyšla 20.10.08, takže hláška o horkým zboží je tu na místì. Deska bude bìhem týdne k dostání u Dead Heroes Bros za fair cenu. {Ondra & dead heroes bros}

SSS
THRASHGIG
EARACHE RECORDS
DEAD HEROES BROS
 
[86kb][85kb][70kb][83kb]

[71kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd