webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(02 | 11 | 2008 - 20:02 - reactions: 0) DIY
rozhovor s YAKUZA HORROR
Od 5. do 7. listopadu se na tøech koncertech u nás (Ostrava, Brno, Praha) objeví YAKUZA HORROR - parta divokých crusterù ze španìlské Zaragozy, co vydala loni skvìlý debutní singl „La Vi Extincion“ a teï má aktuálnì venku LP, se kterým vyráží na své první evropské turné. Pánové hrnou temný rozjetý „motor-crust“ lehce ovlivnìný tøeba takovými SEVERED HEAD OF STATE, poslechnìte si sami na
www.myspace.com/yakuzahorror
A více si pøeètìte v rozhovoru, který z nejnovìjšího (ještì nepublikovaného) èísla Profane Existence ochotnì pøeložil Martin W./Zero Budget label (vøelý dík!).

Zdravím! YAKUZA HORROR existuje už pár let. Kromì hraní máte venku demokazetu a 7”. Podìlte se o svoji historii s lidmi, kteøí o vás zatím neslyšeli.

Dani: Kapela vznikla v roce 2003 s úmyslem hrát tradièní crust. Bylo to myšleno spíše jako projekt, protože vìtšina z nás hrála a hraje v jiných kapelách jako DOWN TO AGONY, KARNVAPEN ATTACK, CRIATURA, TOTALIKERS, ASALTO 54 atd. Odehráli jsme pár dost chaotických koncertù (s malým poètem skladeb a snad ještì menším poètem zkoušek), až se pøidal Alex jako zpìvák, èímž jsme doplnili sestavu. Dosud jsme nahráli demokazetu, 7” („La VI Extinción“) a absolvovali turné po jižní èásti naší zemì. Jinak jsme hráli již po celém Španìlsku: Barcelona, Andalucía, Logroño, Valencia, Euskadi atd.
Alex: Pro mì to celé zaèalo, když mi Rubén a Dani, kteøí studovali na stejném místì jako já, nabídli, a se pøidám k spontánnímu projektu SURFIN EBRIOS („Opilí surfeøi“). Tahle kapela ukradla pár skladeb jiné kapele, myslím že ALFREDO LANDA, a Rubén a já jsme zpíval songy bez textù, mìli jsme jednu zkoušku a jinak to byla samá improvizace a hodnì srandy. Cílem bylo dostat zadarmo pití a podívat se zadarmo na ostatní kapely. Na zkoušce mi øíkali „Hej metalisto, ty máš punkovou duši“. A pak mi Rubén nabídl, a se pøidám k této kapele. Dlouho jsem hledal nìjakou extrémní kapelu, ve které bych mohl zpívat, takže jsem nabídku pøijal, a zbytek už Dani øekl.

Co nevidìt se chystáte k nahrávání LP „…y vendrán mil años más“. Povìzte nìco o tom albu, kdo to bude vydávat? V jakém formátu? Podle toho, co hrajete na zkouškách, to zní rockovìji, dá-li se to tak øíct, je tam vliv INEPSY?

Dani: V dobì, kdy to ètete, už by mìlo být album venku. Je to 12” LP, takže vinyl, ale chystáme i CD a hledáme evropského vydavatele pro kazetu. Vinyl vydává Mala Raza, kolektiv-label-distro fungující od roku 1992, na kterém se dva z nás podílejí. CD vyjde u Mala Raza, Grita o Muere (Barcelona) a možná ještì dalšího labelu, jestli nìkoho najdeme. INEPSY mají otevøený a zajímavý pøístup ke zvuku, ale myslím, že my tímto zpùsobem nepracujeme. Náš „rockovìjší“ zvuk a støednìtempové skladby z mého pohledu vycházejí spíš ze vztahu k Oi! a streetpunku, ale taky rockové hudbì 70. a 80. let. To je zvuk, který existuje již dlouho.
J: Haha, nové songy jsou opravdu více rockové, ale urèitì to není zvuk ve stylu INEPSY – MOTORHEAD, osobnì INEPSY ani nemám rád.

Yakuza Horror se liší od ostatních kapel ve svém textovém i „umìleckém“ pojetí, dalo by se mluvit o konceptuální práci. Je tento aspekt zpracován i na vašem LP – destrukce jako jediná cesta k obnovì? Nìco nového povstávajícího z popela? Dochází k vyèerpání zdrojù?

Dani: Snažíme se pracovat na konceptu, ano. Pìknou vìc øekl Andy Palmer z CRASS, když uvedl, že jim záleží na jejich image a že na ní velmi tvrdì pracují. Myslím, že kapela musí nìco pøedávat, mít nìjakou image. My se snažíme na tom pracovat a zamìøujeme se na to, co cítíme a vidíme – konec. Tento konec se nicménì liší od klasických crustových pojetí, náš koncept je seriózní. Èas utíká velmi rychle a my nemùžeme vìdìt, co bude zítra pøi souèasném brutálním využívání naší planety, lidí a lidských možností. Prùmyslová éra nejen vyèerpala zdroje, ale i to, co zbylo z našeho lidství. Je pro nás dùležité to pøedávat a je nutné to brát vážnì.
J: 2012!!!!
Alex: Obsah textù zmiòuje tøi druhy konce: Za prvé to je konec svìta s vyèerpáním pøírodních zdrojù, nebo možná nedostatku slušného chování, které by umožnilo jejich distribuci a spokojené využívání, konec lidské rasy, apokalypsu. Dalším koncem je konec života, smrt, absolutnì nevyhnutelný konec, který nás všechny potká a který nás definuje jako bytosti, které jsou jím ohranièené. A nakonec je to spirituální konec, nedostatek víry, kréda, pøesvìdèení, filozofie, etiky... ztráta všeho, co by nás mohlo pøimìt hledat nìco po smrti. Nemùžeme prostì vìøit všem tìm sraèkám, které na nás útoèí ze všech stran – Bùh, Alláh, pohanství, Odin … Dnešní doba už nemá duchovní útìchu a to je konec duše, není nic, v co lze vìøit.

Jako další španìlské kapely se chystáte pøekroèit Pyreneje a vyrazit na turné po Evropì, konkrétnì v listopadu...

J: V plánu je myslím 17 koncertù, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Èeská republika a Nìmecko. Pár dní ještì není definitivních, ale vìtšinu už máme potvrzenu. Moc se na to tìšíme, už jsme byli na turné s jinýma kapelama, ale s YH zatím ne, doufám, že se všechno vydaøí tak, jak døíve.

Nìkteøí jsou zažraní do scény ve vašem domovském mìstì, co takhle krátký report o scénì v Zaragoze?

Dani: Zaragoza je mezi Barcelonou a Baskickem, takže tady vždy projíždìjí kapely na turné, což má svoje výsledky: je tu hromada kapel (možná 20 nebo 25 hardcore punk band), a nìkteré z nich stojí opravdu za to. Mùžu vyzvednout kapely ze všech stylù punkové hudby, od CHICHARRICA, kteøí jsou spíš punk rock, po DOWN TO AGONY, kteøí se blíží „neo crustu“, jak se tomu teï øíká. Abych byl podrobnìjší, zmínìní DOWN TO AGONY vydali 7”, split LP s FALL OF EFAFRA a teï první samostatné LP; INSOMNIO jsou sice nová, ale velmi populární kapela díky svému kvalitnímu punk rocku prvky amerického hardcoru, mají venku LP a 7” a chystají další LP; CRIATURA, ti existují už hodnì dlouho a odehráli pár evropských turné, mají 2 LP, 2 split 7” a split cd, jsou spíš do melodického emo punku; KARNVAPEN ATTACK, jedna z kapel s bohatší diskografií (LP, hromada 7” a split 7”, jedno split cd a nìjaké demokazety); ROTTEN MEYER AND THE PSYCHOPUNKS se svým „stupidním hardcorem“, smìšnými texty a rychlou muzikou s vlivem HC band 80. let, mají venku CD a nìjaké nové vìci se chystají; KANZER DE ESKROTO, kteøí hrají tradièní španìlský punk od zaèátku 90. let, vydali 2 LP; BLOCKBASTARD, ve stylu GBH a DISCHARGE, mají hodnì intenzivní koncerty, vydali jedno CD a druhé je na cestì; RIZILLOS, se svým veselým punk rockem, vydali pár 7”; MISTKAFER, nový pøíslib punk crust hudby od nás, 100% ženská kapela, která zní fakt výbornì; a spousta mladých band jako HAAGUEN DIAZ, KORRIENDO KON TIJERAS, ANGELA CHANNING, PLAGA, MOPKOBB, sakra, že jich je!!!
Máme tady ovšem velmi dobré místo na koncerty: Arrebato. Je to autonomnì fungující místo s info kavárnou a nyní tam pùsobí i Mala Raza. Myslím, že hodnì lidí z kapel ví, o kterém místì je øeè.
Kromì Mala Raza je tu pár dalších dister, jako La Revuelta, což je anaristické sociální støedisko, distribuují hardcore punk vìci a hromady anarchistického ètení. Lidé z kapel jako Insomnio pak mají svoje distra s vìcmi z výmìn.
Co se týèe fanzinù, scéna moc bohatá není. Já jsem hodnì let vydával Canaliza tu Violencia, ale na psaní už mi nezbývá èas. Poøád je tady Ciutat Podrida, bývalý fanzin Intellectual Punks. Ciutat Podrida má taky dvouhodinové vysílání v rádiu Radio Topo, nezávislé stanici u nás ve mìstì. Zamìøuje se na všechnu DIY hudbu, od metalu po punk rock.

Technologie nièí úplnì všechno a týká se to i punkové komunity. Mnoho labelù, kolektivù a hlavnì tisku bylo nuceno pøebudovat své projekty, jak moc zùstávají ziny dùležitým nástrojem DIY scény?

Dani: Jsou dùležitým nástroje pro to, aby byla scéna skuteèná! Možná už pominul význam pøedávání informací, protože internet jich dnes nabízí velké množství, ale myslím, že nemùže nabídnout to, co najdeš na vytištìném papíru, který dali dohromady sami punx. Ziny obsahují pocit ve své vlastní podobì, mùžete si je vzít sebou a pøeèíst si je kdekoli chcete, dát je kámošùm a podobnì. A to, co èteš na papíøe, je pøece jen jaksi hlubší než to, co ti rychle probìhne pøed oèima na monitoru. Myslím tím, že informace na internetu mají momentální hodnotu, ale tištìný zin je tu na dlouho. Jinak mám tentýž pocit, pokud jde o vliv technologie na punk, hlavnì pokud jde o hudbu. Ale musíme mít sílu postavit se nové situaci a být schopni existovat v této „nové dobì“, i když si tøeba myslíme, že stojí za hovno.
J: Já si nemyslím, že mají klíèovou roli, pøece jen, hodnì zinù zaniklo a DIY scéna pøitom žije dál. Ale pravdou je, že s odchodem tìch fanzinù jsme mnoho ztratili. Vìtšina dnešního tisku nemá bohužel kontinuitu a má podobu spíše projektù jednotlivcù.
Alex: Já o zinech moc nevím, funguju spíš izolovanì, ale technologie je taková, jaká je, vyvíjí se rychleji než etika a ideologie, takže jediný zpùsob, jak pøežít, coby zdroj informací, je chytit se proudu a smìrovat ho tam, kam sami chceme. Nemyslím tím zahození tradièních zpùsobù, jenže tradice má tendenci umírat, když pøicházejí nové vìci (a tohle hnutí je taky o tom, myslím). Hlavním cílem musí být vzájemná a pøímá komunikace. Pokud ztratíme kontakt, bude to smrt celé scény, a ztráta osobních vazeb povede v podstatì k témuž.

Na závìr sdìlte, cokoliv považujete za podstatné. Díky za vše a a se vydaøí turné!

Díky za vše, Jaume. Uvidíme se všichni na turné!!! Máte-li zájem o koupi nebo výmìnu našeho LP, kontaktujte distro Mala Raza: malarazadistro@gmail.com. Není žádná jediná cesta, je jen tvoje cesta. YAKUZA HORROR – ZARAGOZA CRUST CITY ROCKERS!
 
[388kb][411kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd