webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 11 | 2008 - 08:47 - reactions: 0) Banan
VERSE - AGGRESSION
(Bridge 9 Records)

Bonnie ´Prince´ Billy, Elliott Smith, Woven Hand, Last Shadow Puppets...........tohle pro mì jsou soundtracky tohohle podzimu. Všechno zvláštní, hodnì pøemýšlivá muzika, která vás chytne do smyèky myšlenek a neustále vás udržuje ve zvláštním vakuu, které vás nièí a zachraòuje zároveò. Jinak se tomu myslím dá také øíct "tìžká melancholie". Prostì podzimní muzika se vším všudy.

A do tohohle peèlivì budovaného svìta smutku a rozjímání najednou naprosto bez varování vtrhne parta mladejch fakanù v kraasech a s kšiltovkama dozadu. Ve vìtšinì pøípadù z poslední doby by to byl první dùvod se jimi vùbec nezabývat, ale tentokráte je všechno jinak. Z nìjakého dùvodu jsem mìl pocit, že Verse nahráli vyjímeènou desku, ještì pøed tím než jsem ji slyšel. Jakoby pøed sebou hnala nìjaký proud energie, jako když pøijíždí metro a než vjede do stanice, cítíte jak fouká z tunelu vítr. Myslím, že to bylo i tím, že pøestože se mi jejich pøedchozí From Anger and Rage líbila, nìco mi na ni chybìlo. A já mìl prostì pocit, že tentokrát by vše mohlo být dotaženo k dokonalosti.

Že se nic nezmìnilo obsahovì mi bylo jasné už z prvního pohledu na obal a názvy skladeb. Na pøední stranì je prostì jen fotka separaèní zdi, která rozdìluje Izrael a Palestinu a songy se jmenují napø. Old Guards, New Methods, Aggression nebo tøeba úvodní The New Fury. Ta zaèíná lehkou vybrnkávaèkou, pár vteøin pauza a najednou nastoupí celá kapela z takovou intenzitou a silou, že vám vyskoèí husí kùže. Verse v sobì mají hned od zaèátku energii a atmosféru tìsnì pøed explozí, jakoby jejich skladby byly novodobé chorály, které vám mají dodat kuráž bojovat. O cokoliv, co za to stojí. Ale nejvíc o svùj vlastní život. Pøesnì takový mám pocit, když Aggression poslouchám, prostì to na mì funguje pøesnì tak, jak je zamýšleno, protože Verse mluví pøímo a zcela jasnì. A to i hudebnì, pøestože oznaèit tuhle desku za "jednoduchou" by bylo hodnì zavádìjící. Víc než to, je naprosto dokonale sevøená,
postavená na støedním tempu a neopakovatelné síle, která s vámi mává ze strany na stranu. Stejnì jako další výborné kapely v tomto stylu jako Have Heart nebo Killing the Dream èerpají i Verse hodnì z poloviny 90. let, tzn. hlavnì z Unbroken, Undertow, nebo Inside Out. A stejnì jako zmínìní souputníci do toho rubou ze všech sil a v urèitém ohledu zcela bez respektu ke svým vzorùm, nebo jejich energie je mnohdy vìtší. A vìøte mi, že jsem si nikdy nemyslel, že tohle napíšu. Všechno do sebe prostì dokonale zapadá, tvrdé bicí, které nekompromisnì vymezují prostor, ale nijak neomezují skvìlé kytarové nápady, které zvoní vespod, vynoøují se a pak zase mizí, doplòují se a nepøestávají vám rezonovat v hlavì. Pøitom jsou jakoby nenápadné, témìø nikdy na úkor celkového vyznìní a právì proto pùsobí Aggression tak kurevsky kompaktnì. A pak je tu ten vokál. Od prvního slova absolutnì nadoraz a naprosto pøesvìdèivì øve slova o nutnosti bojovat z touhle zasranou zkorumpovanou spoleèností i sami se sebou. O tom, že naše vìdìní je naše zbraò. O lidské krutosti. O utrpení. O všem, co už jste od hard core kapel slyšeli milionkrát. Pøesto to tady
vyznívá opravdovì a bez patosu. A pøestože pøistupuji k tìmhle mladým americkým
kapelám s velkou opatrností, jim to všechno vìøím a nabíjí mì to energií. A to je to, o èem by hard core mìl být, mìl by vám dávat energii a motivovat vás. Už jsem na to skoro zapomnìl, ale tahle deska mì na urèité úrovni katapultovala o pár let zpátky.

Fakt síla..........

Verse
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd