webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 11 | 2008 - 15:15 - reactions: 0) Banan
LVMEN - HERON
(Day After Records)

Zkusím se soustøedit jen na tuhle desku, pøestože mì pøi jejím poslechu napadá milion odboèek, které s touhle kapelou souvisejí. Takové to "zasazování vìcí do kontextu" a "nahlížení na vìci z mnoha úhlù" by bylo tomto pøípadì relevantní, protože by jen odvádìlo pozornost od toho podstatného, co se dìje právì teï. Od Heron. Jestli chcete nìjaké širší konstrukce, vytvoøte si je sami.

Lehké pošimrání na zaèátku desky má témìø stejný efekt, jak když vám poprvé nìkdo
pøejede pírkem po zátylku. Trochu sebou cuknete a pak zjistíte, že hroznì chcete vìdìt, co bude dál. Nicménì už tušíte, že to bude stát za to, pøestože se vlastnì ještì vùbec nic nestalo. U mì to tentokrát bylo stejné a hned jak zaèali Lvmen svùj pøíbìh vyprávìt doopravdy, stal jsem se naprosto oddaným posluchaèem. Ihned mì napadlo, že atmosféra prvních dvou geniálních desek, která mi tolik chybìla na Mondo je zpátky. Staèilo mi k tomu skuteènì jen pár vteøin a už jen tenhle samotný fakt udržoval moji pozornost na maximu, protože to bylo krásné zjištìní. No a když jsem tedy poslouchal velmi pozornì, tak mi došlo, že souèasní Lvmen jsou si mnohem jisti sami sebou a v tom se odráží i síla nápadù, z kterých je nová deska doslova utkána. Oproti té pøedchozí není zdaleka tak krkolomnì poskládaná dohromady, vše na sebe mnohem víc navazuje a ták máte skuteènì pocit, že posloucháte pøíbìh, který má mnoho podob, ale obrovskou kontinuitu a hlavnì sílu. A pøestože jsou skladby oddìlené, nìkdy vám to ani nedojde, jak vše plyne. Z tohoto by se mohlo zdát, že je vše postaveno na podobném tempu i nápadech, že to je to, co vytváøí kompaktnost celé nahrávky, ale opak je pravdou, protože Heron je v mnoha ohledech daleko odvážnìjší než Mondo a tím se znovu dostávám k tomu, že Lvmen jsou si mnohem jistìjší sami sebou. Obèas vás nìkterá pasáž bez varování (ale také bez køeèe, to je tøeba jasnì podotknout) rozstøílí stejnì jako se to stalo na fenomenální druhé desce, kdy jsou Lvmen bez skrupulí drtící rockovou kapelou, jež seká konkrétní ostré riffy podpoøené brutální palbou bicích. Jsou to hodnì silné a zapamatovatelné momenty, které celé album neuvìøitelnì obohacují aniž by ho nabourávaly. A pak je tu samozøejmì ta pavuèina naznaèených melodiíí, samplù a zvláštních nálad, která byla pro tuhle kapelu vždy tak specifická a která i teï funguje dokonale. Zdá se mi, že kytarové harmonie v mnoha ohledech vyvažují fakt, že je tahle deska témìø instrumentální, zpìvu je na ní opravdu velice málo, ale to tak vlastnì bylo vždy. Na druhou stranu tìch nìkolik momentù, kdy se hlas náhle vynoøí je skuteènì magických, na èemž má zásluhu hlavnì Dádùv zpìv plný zvláštního smíøení. Tím se pak dostávám k tomu, že Heron v sobì samozøejmì nemá tolik temnoty a beznadìje, což bylo v ranném období Lvmen urèujícím prvkem všeho, ale má v sobì mnohem víc pøíjemné znepokojivosti než Mondo. Jakoby skrz èerné mraky, které plynou po obloze podle toho jak fouká vítr, prosvítalo obèas sluneèní svìtlo a vytváøelo uchvacující podívanou, jež v sobì má všechen smutek i nadìji. Jestli jste na Lvmen tohle vždycky milovali, mám pro vás dobrou zprávu...........

p.s. Krásný je i obal vyvedený parciálním lakem, hlavnì u 2lp verze je fakt krása
se na tu desku koukat. Jednoduché ale velice úèinné a dotažené do konce.


Lvmen
Day After
 
[94kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd