webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(19 | 10 | 2008 - 15:01 - reactions: 0) pavel
DEATHBED (fin) + DREAMS COME TRUE (cz)
úterý 25.11.2008 JET klub, Orebitská 5, Praha 3

V poslední dobì se èím dál èastìji vracím k deskám a kapelám, který na mì mìly zásadní vliv nìkdy v pùlce devadesátejch let… Uvìdomuju si že to možná nìkomu zaèíná pomalu smrdìt další módní vlnou, viz všechny ty reuniony 90ties hardcore kapel (který bych ale rozhodnì chtìl vidìt a pøipomenout si tak nìco co mì chtì nechtì ovlivnilo na celej život...), ale já spíš poøád vìøím tomu že si spousta lidí uvìdomila že tehdejší hardcore scéna mìla mnohdy daleko víc co øíct než ta souèasná a i mladší roèníky dnes nacházejí sílu odkazu kapel jako Chokehold, Refused, Outspoken, Unbroken nebo tøeba Trial… Jmenovat všechny ty co mì osobnì oslovily by vydalo na hodnì dlouho a vlastnì to ani nemám v úmyslu… Vlastnì se tu jen snažím nastínit, proè to takhle vnímám a proè mì ze souèasných kapel tolik baví tøeba Die Young, Seven Generations, Just Went black, Anchor nebo právì finové DEATHBED, který budeme mít možnost vidìt v Praze v úterý 25.listopadu… Pokud se nìkomu z vás stýská po èasech 108 (mimochodem nevìøím že ten název - Deathbed - je v tomhle pøípadì náhoda…), Unbroken nebo Chokehold, tahle kapela by vás mohla zajímat, protože zní pøesnì jako dobøe namixovanej koktejl ze 108 v období alba Threefold Misery, pozdních Unbroken, Refused ala Everlasting a špetky finskýho feelingu charakteristickýho tøeba pro Endstand…
Navíc jejich zpìvák Jani je opravdu sympatickej chlapík, kterého si možná nìkdo z vás pamatuje coby frontmana posi hardcore kapely Rebound, (jejich 7“ patøil hodnì dlouho mezi desky který se z mýho gramofonu sundavaly s hodnì tìžkým srdcem… ), pozdìji možná z Through The Mist Of Tears a koneènì jakožto druhého kytaristu zmiòovaných Endstand…
Spoleènì s nimi ten veèer vystoupí poprvé v pozmìnìné sestavì severoèeští DREAMS COME TRUE, ale kromì jednoho èlena se toho v jejich táboøe až tak moc nezmìnilo... Hardcore jakej v našich zemìpisných šíøkách z pro mì nepochopitelných dùvodù nikdy moc neletìl a kterej kromì nìkolika Northcore pokusù a hodnì dávno strakonickejch No Reason snad nikdy nehrála žádná domácí kapela… Modernìjší, devadesátkama naèichlej oldschool hardcore s jasnou inspirací u kapel jako Bane, Verse nebo Comeback Kid…
Zaèínat se bude ve 20,00 a konèit se musí ve 22,00 punktlich!
Pøípadný bližší info na mailu: xsagvantofux@yahoo.com
 
[42kb][47kb][41kb][41kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd