webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 11 | 2008 - 22:16 - reactions: 0) Jirzophone
F.P.B. – Kniha pøání a stížností 3xCD+kniha
(Malarie)

Po mírných porodních bolestech svìtlo svìta spatøila luxusnì provedená (témìø kompletní) discografie legendární pøedrevoluèní punkové kapely F.P.B. (Fourth Prize Band/Ètvrtá cenová skupina), která svoji existenci otiskla v letech 1980-1987. Stylovì tento monstr projekt vyšel u vydavatelství Malarie, které stojí za rožnovském punkovou scénou, jejíž osobitý hudební rukopis je silnì naèichlý právì tvorbou F.P.B. Teplická formace Ètvrtá cenová skupina svým osobitým zpùsobem kloubila v jeden celek punkovou rozdovádìnost s undergroundovo/alternativní „divností“ a rafinovaností, kterou na plné èáøe máme možnost vychutnat v Už Jsme Doma, kde se následnì rekrutovali dva èlenové F.P.B.
Monstrózní provedení této discografie se skládá ze tøí CD (stylovì každé nese jedno z písmen názvu kapely). První disk F „Jedem v punku jako v tanku“ odkrývá archivní nahrávky, proloženy covery kapel jako The Clash, The Residents, Killing Joke atd. Druhý Disk P „Víra v pohyb“ zachycuje i druhou tváø kapely a její kladný vztah k improvizaci a zhudebnìní básní. Krom toho i tento disk èítá pìknou øádku coverù napø. Damned, Sex Pistols, DEVO, Chuck Berry atd. Zvuková kvalita plnì koresponduje s dobou poøízení i nekvalitou nahrávacích pøístrojù, takže ne všechny skladby mají na dnešní pomìry zvukovì kvalitní podobu. Tøetí disk B „Kdo z koho ten toho“ je zvukovì vyèištìná verze jediné studiové nahrávky stejnojmenného alba, která kapela nahrála pár let po svém rozpadu v roce 1991 ve svém pùvodním složení. Stylový „booklet“ nesoucí se v duchu designu dobové knihy pøání a stížností dosahuje svými 104 stranami rozmìru knihy. Ve svých útrobách krom zmínìných tøí CD-èek nechává prostor na slovo Míru Waneka, ucelenou sbírku jeho osobitých textù, grafiku v podání dvojice Karel Haloun a Ludìk Kubík. Samozøejmì nechybí i dobové stopy, které zanechali návštìvníci v originál Knize pøání a stížností, kterou s sebou kapela vozívala na své koncerty. To celé navrch zasazeno do papundeklového pouzdra vybaveného tužkou, pøipravenou zaznamenat vaše pochvaly èi stížnosti.
Znamenité provedení této discografie dìlá z tohoto sborníku klenot do vaší sbírky. A mladším roèníkùm snad pøipomene dobu, kdy vypadat, myslet a hrát hudbu – JINAK, znamenalo nìco víc než co se dá koupit v nejbližším supermarketu.

Malarie
ukázka z knihy a CD
F.P.B. – dokument Bigbít
 
[167kb][32kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd