webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(09 | 11 | 2008 - 14:24 - reactions: 0) DIY
Killed By Brno Vol. 6
13. 12. Brno - Yacht: Killed By Brno Vol. 6

Tuto sobotu se v brnìnském Yachtu pod taktovkou United Crusties odehraje v poøadí už šesté pokraèování výroèní hardcore/punkové sešlosti KILLED BY BRNO. Letos se vynasnažíme, aby nebylo jen o hudbì, takže ètìte dále...

Benefit
Èást penìz vydìlaných na letošním KBB vìnujeme Kampani za práva zvíøat NESEHNUTÍ na propagaci veganství. Práva zvíøat jsou jedním z témat, které se bohužel z dnešní hardcore/punkové scény oproti minulosti trochu vytratilo a je dùležité na nìj upozoròovat i touto formou.

Spoleèná vegetariánská/veganská veèeøe (v 17:00!)
Pøed zaèátkem koncertu se tak na cca hodinu/hodinu a pùl uskuteèní spoleèná vegetariánskou/veganskou veèeøe v prvním patøe klubu. Chceme tak spojit nenásilnou propagaci bezmasé stravy se (snad) nìèím jako „pøíjemná spoleèenská událost“. V hektické a èasto pøiopilé atmosféøe rozjetého koncertu nebývá prostor a èas v klidu si sednou a hodit øeè a tohle by mohla být zajímavá pøíležitost nebo jen pokus posunout další stopadesátý koncert v øadì nìkam dál, k nìèemu víc pøátelsky a „komunitnì“ orientovanému. Uvítáme, pokud donesete nìco vlastního (ideální je studená kuchynì - pomazánky, saláty apod.), nádobí na místì bude, peèivo nakoupíme. Veèeøe je otevøená všem, i tìm, co nic nepøinesou, na místì bude pokladnièka na dobrovolné pøíspìvky. Zaèít chceme pøesnì v 17:00 a skonèit okolo 18:30 tak, aby se v klidu stihnul koncert.

Xerox hardcore/punkových plakátù
V backstage (místnost hned vlevo za vstupem) bude umístìna kopírka s obsluhou a s nabídkou nìkolika stovek plakátù k oxeroxování. Plakáty mapující brnìnskou punkovou historii od r. 1987 až do ???, plakáty z domácí scény 90. let, z USA, Japonska atd. Pokud chcete, mùžete si tu nechat za nìjakou rozumnou èástku cokoliv ofotit. Kopírka bude fungovat od 18:30 do cca 21:00.

Free Box
Na stejném místì bude umístìn i Free Box - stejnì jako na minulých roènících do nìj mùžete donést desky, kazety, fanziny, trika, cédéèka, placky, nášivky apod., které už nechcete mít doma a chcete je nìkomu vìnovat. Stejnì tak si odsud mùžete cokoliv odnést. Uvítáme, pokud tìch, co nìco sami pøinesou, bude aspoò tolik jako tìch, co si odsud nìco odnesou, ale je to zcela na vás, kontrolovat to nikdo nebude. Free Box bude fungovat po celý veèer.

Jídlo místo zbraní
Tak jako na jiných koncertech, co na Yachtu dìláme, bude i na letošním Killed By Brno stánek brnìnské skupiny Jídlo místo zbraní. Z prodeje jídla na koncertech se platí vaøení bezdomovcùm, kterým JMZ rozdává už nìkolik let pravidelnì jídlo. Více se mùžete doèíst na na www.jmz.ecn.cz. U stánku najdete i informaèní materiály a mùžete zde v pøípadì, že se chcete do aktivit JMZ zapojit, nechat na sebe kontakt.

Koncert
Rozpis koncertu vypadá takto (pro popisky k jednotlivým kapelám/odkazy na jejich stránky kouknìte do koncertù):

19:10 - 19:30 RESURGO
19:30 - 19:50 KULMA
19:50 - 20:20 NEEDUL THINGS
20:20 - 20:50 KORUBO
20:50 - 21:30 SEE YOU IN HELL
21:30 - 22:10 SVINÌ
22:10 - 22:50 THEMA 11
22:50 - 23:30 RADIOLOKÁTOR
23:30 - ???

Za pùvodnì avizované FIREWALK WITH ME hledáme náhradu, kapela nám ani ne týden pøed zaèátkem koncertu oznámila, že nevystoupí.
Cestu do Yachtu nejspíš znáte (tram 12, 13 smìr Královo Pole, z koneèné pìšky smìr koleje Pod Palackého vrchem nebo bus 53, Yacht je na ulici Kolejní, hned vedle koneèné autobusu), koncert zaène pøesnì, urèitì pøijïte vèas.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd