webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 01 | 2009 - 16:01 - reactions: 0) DIY
Sebadoh – Bubble & Scrape
(Domino) REISSUES ´08

Je to už 15 let od chvíle, kdy trojice Lou Barlow, Jason Loewenstein a Eric Gaffney vypustila do svìta lehce nesourodou kolekci humpolácky nahraných písnièek Bubble & Scrape. Loni, na konci tøetí pìtiletky, se tenhle hudební klenot pøipomenul reedicí. A jako pøidaná hodnota se na nosièi vedle pùvodního materiálu tlaèí bonusy v podobì dalších ztøeštìných hudebních pokusù nevyzpytatelného spolku Sebadoh. Nejsem takový myslitel, abych po tìch letech pøišel s novým, pøevratným pohledem na desku, nejen nepoèítanì rotovanou na všech možných pøehrávaèích, ale také nesèetnìkrát omletou jak v tisku, tak pøi nadšených diskusích jedincù, kteøí jsou touhle kapelou zasaženi. O tom, že Bubble & Scrape má, alespoò na pár desítek let, zajištìnu nesmrtelnost, bylo už dávno rozhodnuto. Po všech tìch letech je oèividné, jak dùležitá tahle nahrávka byla. Leží ve zlatém øezu období, kdy se definoval samotný pojem lo-fi. Oznaèit tenkrát kapelu jako indie ještì nìco znamenalo a nebyla to nadávka pro bandu navonìných smrkáèù snažících se zrecyklovat mnohokrát vylouhovaný pytlík alternativního rocku. Sebadoh ale nikdy nebyli jen pøemýšlející indie kapela. Svoje originály pøedhazovali široké veøejnosti se zvláštním smyslem pro legraci, podpoøeným pøimìøenou støeleností a pøirozenou otevøeností. V jejich skladbách není ani stopa po nìjaké podbízivosti, kalkulu a - což je pro mnohé nepochopitelné - po zvukové brilantnosti. Jednoduše kašlali na zajeté standardy a pod rukama jim, úplnì samozøejmì, krystalizovali klenoty nahrané za „nedùstojných“ podmínek. Sebadoh jsou dodnes živoucím (i když dnes spíš døímajícím) dùkazem toho, že když chcete, aby vás nìkdo slyšel, nepotøebujete vždycky mobil za dvacet tisíc, ale za jistých podmínek je postaèujícím zaøízením dvojice plastových kelímkù a kus špagátu.

Bubble & Scrape nezní ani trochu koncepènì (oproti jejich pozdìjšímu opusu Bakesale, kterýžto je pevný a vybroušený jako diamant). Tady je to právì naopak. Tìžko mùže pùsobit roztøíštìnìjším dojmem. Spíš než cokoliv jiného pøipomíná kolekci garážových kapel, které se setsakra snažili, aby se ukázali v dobrém svìtle. A tak je každý druhý kus šlágr jak hrom a zbytek tìm favoritùm tìsnì funí na záda. Tìžko uvìøit, že zmínìná trojice pochází ze Zemì. Spíš bych vìøil historce o trojici imigrantù z mimozemského rejdištì na konci vesmíru, kteøí si integrování do naší kultury odbyli posloucháním amerického college rádia. A jen co si broadcastovaný signál pøežvýkali po svém, vyrukují s vlastním pohledem na vìc.

Èím víc se desce vìnujete a snažíte se tìmhle divným kouskùm porozumìt, tím víc vám budou jisté momenty bloudit hlavou a stejnì se nedokáží spojit s nièím povìdomým. Pøesnì takovýhle soundtrack mohla Alenka poslouchat za zrcadlem. Bijí se tu èisté melodie s mumláním zdrogovaného orangutana. Vhodným doplòkem k tomu všemu je vøeštící vyvolavaè z panoptika hrùz lákající na orgie mutantù. Libozvuèné pasáže bývají èasto rozdrcené tìžko uchopitelnými nervnì skøípajícími vyhrávkami. Typickým pøíkladem podivnì zharmonizované skladby mùže být tøeba Fantastic Disaster. Od zaèátku do konce neklidnì rozklížená vìc. A když do téhle melasy vpadne ještì disharmonická country harmonika, nezbývá, než se nad tou úchylností tetelit radostí. Nìkterá místa leží na pouhé souhøe basy a bicích. Je–li však rytmická dvojice doplnìna o kytaru, dokáže se chovat jako poulièní zápasníci nectící pravidla èestné souhry.

Pøidaná hodnota v podobì bonusù tuhle desku dále krájí a rozmìlòuje, což nám zase až tak nevadí. Z tìchto experimentù, nepublikovaných skladeb a odlišných verzí už notoricky známých vìcí je zøejmé, jak svobodní byli Sebadoh ve své tvorbì a naznaèí mnohé ze smìrù, kterými se zkoušeli rozpínat. Pozdìjší nahrávky už leccos z tohoto rebelství ztratili, ale i když možná Bubble & Scrape není naprostým vrcholem v diskografii Sebadoh, je to bezesporu jedna z nejdùležitìjších rockových desek.

gORg

Sebadoh
Sebadoh-myspace
Domino records
 
[64kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd