webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 01 | 2009 - 08:32 - reactions: 0) Jirzophone
Crystal Antlers – s/t EP
(Touch and Go)

Možná na tom nìco bude, že kominíci pøináší štìstí. Pak Californská pìtka Crystal Antlers si to štìstí sama vyrábí, protože tímto øemeslem se vìtšina z nich živí. Po té, co se po jejich letošní 6ti skladbové desce jenom zaprášilo (no dobøe první press co si ošéfovali svépomoci mìl náklad 300 ks), rozhodlo se vydavatelství Touch and Go o znovu vydání. Nevím teda jak jsou na tom hoši s èištìním komínù, každopádnì co se týèe recyklace toho nejpodstatnìjšího co se událo v rockové hudbì v druhé pùlce minulého století, stojí si Crystal Antlers moc dobøe. Pøi poslechu máte pocit, že nastupujete do vlaku pohanìného zachovalou parní lokomotivou. Cíl cesty je však díky opaènì položeným kolejím nìkde hluboko v minulosti. Rozjezd takové monstrózní mašiny není žádná sranda a tak prvotní takty roztáèejícího se støíbrného kotouèe, jsou ve znamení skøípotù a hlukù, kterým se øádnì promazaný parní stroj musí vypoøádat s bezhlavým pøetlakem. Hluk je však nutno brát s rezervou, vše zde má svùj øád jako pevnì vymezený pohyb pístù stroje. Ukvílené klávesy a pedálem hnaná kytarové vyvádìní se znaènou hipisáckou rozverností za doprovodu dvou bubenických sestav, kdy ta druhá bez kopáku se stará o ten percustický cvrkot. A teï to pøichází, po stále udivujícím startu je výchozí nádraží dávno nìkde v dály a my jsme již pohlceni tou sílou a setrvaèností, kterým si vlak ukrajuje z minulosti za nesmírného smradu nebo chcete-li vùnì, øinoucího se z nenasytného kotle, vypouštìjícího ze sebe nepropustná oblaka dýmu. Ne náhodou se na produkci nahrávky spolupodílel Ikey Owens z Mars Volta. Spolknìte svá slova o marketingovém tahu, tady se na to nehraje. Ikey je kámoš ze sousedství a ne náhodou je nìco jako šestý èlen kapely se kterou si tu a tam zahraje. Spojovaní s Mars Volta bude asi nejvíc znát na zvuku kytary, který svùj pedálový styl tlaèí na pomezí psychadelie a space zvukù, ale tady není èas na nekoneèné sólièka na hranici kytarové onanie, zde je vše podáno tak akorát v úmìrné formì. A jsme u cíle, 25 minutová deska není ta z nejdelších a tak koneèná stanice odhaluje své obrysy stále zøetelnìji. Dohrává 6tá skladba s názvem „Parting Song For The Torm Sky“ a vy si užíváte tu ohromnou ryzí energii, která je nutná k zabrzdìní ocelového rohatého oøe, kterému tepe punkové srdce prùkopníkù tohoto stylu. Upocení, špinavý a pøíjemnì utaháni z toho bratrského hluku, vystupujete s pocitem radosti. Protože pøíští a tentokrát koneènì už dlouhá projížïka, kterou nás Crystal Antlers povedou bude nìkdy na jaøe tohoto roku.

Crystal Antlers
Touch and Go
 
[42kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd