webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 01 | 2009 - 00:29 - reactions: 0) Banan
LICHENS - Omns
(Kranky)

Tahle deska mì zachránila od toho, abych se úplnì nezbláznil. Posledních nìkolik mìsícù, jsem marnì hledal ztracenou rovnováhu a ve chvíli, kdy se mi podaøilo vyøešit jeden problém, pøišly dva další. Urèitì to znáte, ten stav kdy se ráno vzbudíte a už víte, že zaèíná další den, kterej bude na hovno. Jste roztìkaní a tak podivnì v køeèi, protože èekáte odkud pøijde další úder. A hlavnì nevíte, kdy to skonèí.

Do tohohle chaosu, strachu a návalu povinností pak dostávám balíèek, kde má být nové album Deerhoof, jejichž koncert je za dveømi a na které jsem hodnì zvìdav. Po nìkolikerém pøehrání ho zklamanì odkládám a až po nìjakém èase si všimnu, že v balíèku je ještì nenápadné cd ukryté v papírovém obalu. Je na nìm jen obloha, jinak nic. Na zadní stranì je pak název labelu Kranky (to už zaèínám tušit.....jedno z nejzajímavìjších vydavatelství souèasnosti, které vede jen jeden èlovìk a které má na svém kontì napø. i desky Goodspeed You!) a když se podívám na høbet, rozluštím koneènì, že se jedná o Lichens.
Vzpomenu si, že mi nedávno Adam Nenadál øíkal, že budou dìlat koncert sólovému projektu Roberta Lowea z 90 Day Man a všechno mi to zaène do sebe zapadat. Dám tedy cd do pøehrávaèe a pøestože jsem zrovna uprostøed bitevní vøavy, jež se odehrává v mém mozku i v mém okolí, Lichens ji prostì a jednoduše vypne.......prostì zmáèknou reset a mì pohltí mozaika zvukù, zvláštních smyèek a jemného huèení, vše prokomponované a zároveò naprosto minimalistické, s použitím témìø nièeho a pøitom tak neuvìøitelnì plné, pøesvìdèivé a okouzlující. Do tohoto meditativního podkladu, kde lze vystopovat napø. i vlivy indické duchovní hudby, nebo rùzných folkových podivínù pak Robert vstupuje svou úspornou kytarovou hrou, která je sice oproti ostatním zvukùm výraznìjší, ale není nijak rušivá, spíš k vám promlouvá místo hlasu, který je tu sice taky, ale funguje spíš jako souèást celku. V nìkterých momentech, kdy je právì kytara dominantní mi Lichens evokuje sólové desky Daniela Higgse z Lungfish a dal bych ruku do ohnì za to, že tam bude i celková spøíznìnost. Oba dva jsou zvláštní, do sebe uzavøení outsideøi se zálibou v duchovnu a spiritualitì a s obrovským kulturním a historickým pøehledem. V jejich nitru se musejí odehrávat neuvìøitelné vìci a jejich esence je ukryta v jejich deskách, které jsou jejich dialogem s okolním svìtem.
Jsou to ty nejèistší emoce lidí, kteøí nikdy nepøestanou hledat a právì to je myslím ten dùvod, proè mi jejich desky tolik pomáhají a vrací do mé duše klid.........alespoò na chvilku............
Nechte Lichens, a k vám promluví a zkuste se na chvilku zastavit a podívat se dovnitø vlastní duše, Robert Lowe ji pro vás otevøe......

Koncert Lichens probìhne 5. února v Rubínu (Malostranské Námìstí) a bude souèástí turné, které jede Robert celé vlakem. Naposled jsem nìco podobného slyšel o Active Minds........

Kranky

MP3 samplery:
MP 3 - 1
MP 3 - 2
MP 3 - 3
 
[160kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd