webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 01 | 2009 - 19:51 - reactions: 0) samuel
Black Star Foundation 2009
První dojem je vždycky nejdùležitìjší! V tom se mnou bude souhlasit asi každý, kdo nìkdy otevíral zásilku s neznámým obsahem a po otevøení je okouzlen. Ihned po otevøení úhledného balíèku ze švédského labelu BlackStarFoundation (pro ty, co neví, je to vydavatelství provozované Emilem z Children Of Fall) na mì dýchla celistvost a atmosféra jeho tøí nových titulù a EP kapely, které pomáhá s distribucí. Nedalo mi to nenaposat pár øádkù o jeho nových titulech.

Holmes „Wolwes“ (CDdigipack, BlackStarfondation)
První CD, které mi padlo do oka, je nové album švédských Holmes. Aniž bych slyšel hudbu, uèarovala mi krásná decentní grafika digipacku. Volba jeho barev je sladìná s recyklovaným papírem a ve spojení s grafikou otevírá dveøe našeho vnímání smìrem k hudbì. Krásno je spojeno s tajemnem. Sami máme prostor popustit uzdu své fantazii. Po prvních tónech cítím, jak se hudba s grafikou prolínají. Holmes hrají krásnou pomalou hudbu. Její síla je v nenucenosti a jemnosti. Snad se i zdá, že tóny najednou zpomalí celý svìt a i ke mnì se dostavil ten pocit, že èas plyne ménì hekticky. Máme možnost pøemýšlet, radovat se z ní nebo jen tak odpoèívat. Jemným zasnìným melodiím vládne velice výrazný hlas (pøipomíná mi Neila Younga) a právì on je tím, co na sebe stahuje nejvíce pozornosti. Pøesnì nevím, kam Holmes styl zaøadit a vlastnì se v tomto pøípadì škatulkování bojím. Jasné je jen to, že jsou originální kapelou, kterou si dovedu pøedstavit v malém i velkém klubu. Ve „Wolwes“ albu je ukrytá úžasná komorní atmosféra a nejvìtší kouzlo pro mì má za tmy a jen ve spoleènosti dvou reprákù. Skvìlá deska a pøeju jim, aby se dostali k tìm správným uším!
Holmes

Declan de Barra „A Fire To Scare The Sun“ (CDdigipack, BlackStarfondation)
Druhé album irského zpìváka Declana De Barry je další novinkou na BlackStarFoundation. Obal je opìt pìkný - „ekologický“ digipack (rozumìj tištìný na recyklovaném papíøe) se zasnìnou grafikou. Moc se mi líbí, že texty jsou vloženy na nìkolika kartièkách, což oceníte pøi poslechu. Declan de Barra je Ir podobnì jako Roy z The IT Crowd, ale i Glen Hansard (Once). Declan je Glenovi v mnohém podobný, ale jeho tvorba má pro mì vìtší kouzlo – není zprofanovaná médii a jeho skladby se nehrají v rádiích tak èasto, až jsou otravné. Toto album si podobnì jako Holmes velice rád poslechnu sám doma a právì ta komorní atmosféra mu dodává. Skladby se tak stávají mým spoleèníkem, který je se mnou, když jsem sám. Mohu je poslouchat, inspirují nebo jen potìší. Jsou jako kamarád, se kterým je èlovìku dobøe, aniž bych musel nìco øíkat. Možná to bylo i ve Once, ale medializací to pro mne vyprchalo. Úžasný Declanovo hlas doplòuje James Dunnes - bubeník symfonického orchestru, Mary Barnecutt – cello (zároveò jeho tour partner) a Cora Venus Lunny – viola a violin. „A Fire To Scare The Sun“ je sólová deska, kterou nahrál ve vlastním studiu - opuštìném dublinském bytì. Skladby napsal Declan bìhem jednoho roku na rùzných místech (Francie, Nìmecko, Indie a doma v Irsku). Hlavním nástrojem je hlas. Hudebníci s ním citlivì dotváøejí výslednou náladu. Cítím irskou lidovou hudbu, citlivou i hrubou zároveò a nádech Sunny Day Real Estate. Moc pøíjemné na poslech! Declan o sobì øíká, že nemá problém hrát v malé hospodì v západním Irsku, indie klubu v New Yourku, café baru ve Španìlsku nebo punk squattu v Berlínì. Široký rozptyl. Ale vlastnì si ho dovedu na všech tìch místech pøedstavit. Myslím si, že právì takoví hudebníci boøí svou otevøeností zažité hranice stylù a je fajn, že deska vyšla právì na BlackStarFoundation. Sympatické! (S)
Declan de Barra

Pg.lost „It´s Not Me. It´s You!“ (digipackCD, BlackStarFoundation)
Po úspìšném singlu „Yes, I am“ vychází na BlackStarFoundation debutní album Pg.lost. Singlovou nahrávku si kapela udìlala sama ve zkušebnì a pro novou deskou zvolila nahrávání a mastering u Williama Blackmona (Gadget) v Overloook Studiu (Gadget, Meleeh). Pg.lost k nám mluví svou hudbou a „It´s Not Me. It´s You!“ je èistì instrumentální pøíbìh o šesti dìjstvích, který se odehraje se na ploše necelých 56 minut. Jeho režie je na hudebnících, ale i na nás posluchaèích. Pg.lost se svou hudbou rafinovanì vkrádají do našich myslí. Jasné i ménì konkrétní èásti melodie, hry zvukù a nedohlédnutelné plochy tónù, to všechno nám nabízí otevøít své vnímání, pøemýšlet nebo se jen nechat unášejí pryè. Pokud máte rádi kapely jako Red Sparowes, Mono, Pg.lost vøele doporuèuji. Další hledání je už na každém z Vás! (S)
Pg.lost

Moloken „We All Face The Dark Alone“ (CD digipack, Discouraged Records)
„Když na konci každého dne pokládáš svou hlavu, uvìdomíš si, že jsi sám. Jednoho dne budeš i sám muset èelit temnotì. Vše co máš, jsou myšlenky narážející na zdi ve Tvé hlavì. Kde je Tvùj spasitel a jaký je rozdíl v tom jestli vìøíš nebo ne? Všichni èelíme samotì sami.“ Moloken, pùvodnì projekt jednoho èlovìka, se stal kapelou. Moloken je temná cesta, temným lesem. Hodnì mi to pøipomíná knihu „Cesta“. Tajemná pou otce se synem, pøes znièenou krajinu. Nevíme smìr, jen tušíme co kdysi bylo a zítøky nejsou. „We All Face The Dark Alone“ je jedna skladba. Pøíbìh složený ze ètyøech dìjstvích, spojených do jednoho temného opusu. Je to o hledání! Ve spojení s Moloken by se možná dali použít v souèasné dobì tolik skloòovaná slova doom, drone, ambient, gloom … . Jde to celkem mimo mne, ale musím uznat, že jejich hudba mnì do své temné náruèe vtáhla! (S)
Moloken


Black Star Foundation
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd