webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 01 | 2009 - 13:18 - reactions: 0) Banan
THE NOTORIOUS HI-FI KILLERS – New Spirituals
(Noise Star)

Nevím, jak to ty Anglièani dìlají, ale mají jednoznaènì styl. Platí to o Part Chimp, o Gallon Drunk a jednoznaènì i o Hi-Fi Killers, kteøí jsou s výše zmínìnými jedna krevní skupina. Všem tìmhle kapelám koluje v žilách špinavá krev, která byla infikovaná špinavým rock´n´rollem a jehož hladina musí být neustále doplòována na nejvyšší únosnou míru. Ano, pøesnì jako si feák pumpuje do žil další a další dávku fetu aby mohl fungovat, pumpujou si tihle pánové do hlavy stovky decibelù, který je ovládají a oživují. Když jsem vidìl poprvé Part Chimp (s nimiž se Hi-Fi Killers obèas dìlí o bubeníka), tak mi to ustøelilo hlavu, protože poté, co se chvíli jen tak bezprizornì motali po podiu, najednou bez jakéhokoliv varování doslova skoèili na kytarové efekty a bubeník øízl do virblu a toho nejvìtšího èinelu. Byla v tom krutá, animální živoèišnost, brutální síla i záblesky pøemýšlivosti. Když tam obèas hodili, nìjakou víc rozehranou pasáž, tak vás to jen tak vláèelo, jako když vás zbièovanýho pøivážou za konì. No a právì tady je ten prùseèík mezi Part Chimp a Hi-Fi Killers, kteøí na vás nejdou hned z bièem, ale snaží se vás napøed lapit do sítì. Za toho konì vás ale pøivážou stejnì a nìjaká ta rána bièem taky padne. Ve své podstatì je to fakt "dirty music for dirty people", jak sami o sobì píšou. Bicí s krutou basou pøesnì vymezujou prostor a kytary si v nìm obèas dìlají co chtìjí. Poletují nahoru dolù a vytváøí pøed vašima oèima bizarní obrazy z tónù, které vám rozšiøují panenky. Hlavní inspirace je jednoznaènì v psychadelickém rocku 70. let a pak taky samozøejmì v Black Sabbath a to hlavnì tehdy, kdy jsou Hi-Fi Killers pìknì rozjetí jako napø. v sedmé Quenn o´Fuck. Jsou ale i schopni vám šeptat do ucha a jen vás tak napínat nádhernì rozloženými akordy, které rezonují prostorem. V tìchto momentech bych skoro pøísahal na to, že slyším Doors ovšem v mnohem tvrdším podání. The Notorious Hi-Fi Killers je kapela, složená se skvìlých muzikantù, kteøí zvládají pracovat s obrovskou škálou výrazových prostøedkù, by vycházejí z jednoho inspiraèního proudu a vše navíc poskládat dohromady tak, že se vám z toho zatoèí hlava.

Pøesvìdèit se mùžete v pátek 30.1,. kdy hrají The Notorious Hi-Fi Killers v obýváku
V Jelení. Jsem si jistej, že to bude nahlas a opravdu zážitek.

THE NOTORIOUS HI-FI KILLERS
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd