webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 02 | 2009 - 12:39 - reactions: 0) Banan
THE BRONX - S/T
(White Drugs)

The Bronx jedou. Když jsem je vidìl naživo ve spoleènosti Rise Against a Cancer Bats, tak mi v nejlepším slova smyslu vyrazili dech a obì zmínìné kapely strèili do kapsy (pravda, Cancer Bats hlavnì díky atentátu, který na nì provedl zvukaø) s prstem v nose.
Stál jsem tam a èumìl na partu špinavejch chlápkù v letech, který byli zpocený až na prdeli a solili do vyvonìnejch dìtí poctivou dávku rock´n´rollu. Byla to divoká jízda i zábava zároveò. No a pøesnì v tom úspìšnì pokraèují i na téhle desce, by se pomìr divokosti a chytlavosti lehce otoèil. To znamená, že The Bronx si zcela pøesvìdèivì udrželi svou razanci a nákop, který mì uzemnil na koncertì a to pøesto, že nahrávka je samozøejmì mnohem èitelnìjší než koncert. Díky tomu pak vyniknou skvìlé melodické nápady, které jsou prokonponované do celkové struktury tak, že tvoøí zcela pøirozenou souèást celku, která nijak nevyènívá, èímž ho vyvažuje do podoby, která vás baví celou dobu a ne jen nìkolik skladeb. Je to jeden z hlavních dùvodù, proè tuhle desku poslouchám poøád dokola, má totální hitovej potenciál a pøitom je to jízda jako hovado, která vám prosviští kolem uší a vy si to automaticky zopakujete. Hudebnì The Bronx èerpají hlavnì z Murder City Devils, ale v nìkterých momentech (jako tøeba v osmé Ship High in Transit), když se do toho opøou, nemají vùbec daleko právì tøeba ke Cancer Bats, což mì dost pøekvapilo. Stejnì jako asociace s Foo Fighters, které mi pøipomínají hlavnì v tìch nìkolika chvílích, kdy zvolní. Ani tady, ale neztratí nic ze své síly a to hlavnì díky zcela suverénímu vokálu, který zvládá s naprostým pøehledem nìkolik poloh, které navíc vždy pøesnì sednou k tomu, co zbytek kapely zrovna mastí. No a jelikož jsou The Bronx z Kalifornie a není jim zrovna 20, tak se samozøejmì velice hrdì hlásí i k odkazu Drive Like Jehu nebo Rocket from the Crypt. Nejvíc je to slyšet na úplném zaèátku desky, kdy se mìl opravdu pocit, že poslouchám nevydané album Jehu z období Yank Crime a to je velká poklona.
Seèteno a podtrženo, tahle kapela má vše nastaveno tak, aby to fungovalo dohromady a tady je dùkaz, že to kurva funguje. Pokud chcete ještì nìjakej další, doražte 21. 2. na Sedmièku, kde budou The Bronx hrát ve spoleènosti Middle Class Rut a Anyway, kteøí tam budou køtít svou novou desku.

The Bronx
 
[38kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd