webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 02 | 2009 - 11:07 - reactions: 0) Banan
GRAVE MAKER - BURY ME AT SEA
(Think Fast!)

Deska, potažmo kapela, která si na nic nehraje. Neschovává se za žádné jinotaje nebo pseudointelektuální odkaz. Pro nìkoho to bude znamenat, že je navždy odmítne jako "lopaty" opakující stále to samé a nepøinášející žádný posun, další ji budou jednoduše ignorovat a ti poslední ji budou milovat. Nepatøím rozhodnì mezi ty, kteøí si myslí, že každý, kdo nìco dìlá, musí být za každou cenu superoriginální, protože vím, jak tragicky to obèas dopadá. Pøesnì z toho dùvodu poslouchám poctivou práci, kterou Grave Maker (s ex-èleny Cancer Bats a Figure Four v sestavì) na své první desce odvádìjí z pocitem zadostiuèinìní, nebo vím, že tohle je pøesnì to, co chtìjí a dìlají to na doraz. Je to znát nejen na jejich koncertní aktivitì, která je až neuvìøitelná, ale i pøi poslechu Bury me at Sea. Je to prostì poctivá našlapaná deska, která nám pøedstavuje tu rozhodnì sympatiètìjší èást moderního amerického (resp. kanadského) hard coru. Tu èást, která ještì nezapomnìla na všechno, na èem kdy stavìli kapely jako Undertow nebo Trial. No a právì Trial jsou na téhle nahrávce hodnì slyšet, tøeba na zaèátku tøetí Wrackage, kdy kytara i bicí vystøelují burácivou salvu v jednotném šiku a pøipravují tak atmosféru pro ostrý start celé skladby. Tyhle závany nostalgie a celkovì mnohem zøetelnìjší klasické hc/punk tempo na úkor metalu, jsou z mého pohledu hlavní devizou celé desky a nìèím, na èem si totálnì ujíždím. Jelikož jsou ale Grave Maker souèasnou kapelou je logické, že znìjí mnohem více jakou souèasné a po èertech silné kapely. Jestli chcete slyšet konkrétní jména, pak rozhodnì Killing the Dream, kteøí v sobì mají podobnou surovost, Comeback Kid, díky silným sborovým refrénùm, This is Hell kvùli atmosféøe a v neposlední øadì Blacklisted s jejich agresivitou a ostrostí. Pøidejte suveréní hráèské výkony, super zpìv (øvoucí texty, které rozhodnì postrádají nìjaký naivní pozitivní pohled na vìc, ostatnì název toho prvního, Time Heals Nothing, hovoøí za vše) a parádní kytarové vyhrávky a máte Grave Maker. Ty, kterým to nestaèí, nebudu dál pøesvìdèovat. U tìch, kteøí tenhle styl milují, už to myslím není zapotøebí.

Koncerty Grave Maker (+ Flowers For Whores) v ÈR a na Slovensku:

12.2. klub 007 Strahov - Praha
13.2. Irish Pub - Banská Bystrica
14.2. For Liberation Fest - Olomouc
16.3. Obluda - Bratislava
17.3. KhoiKhoi - Košice

www.myspace.com/gravemaker
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd