webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 02 | 2009 - 10:34 - reactions: 0) Jirzophone
Pg.lost – It´s not me, it´s you!
(Black Star Foundation)

S lehkým zpoždìním uzavíráme touto recenzí vydavatelské poèiny Emila z Children of Fall, které vyšli v druhé pùlce minulého roku. Pg.lost díky dvìma koncertùm u nás není tøeba sálo dlouze pøedstavovat. Aè na svùj relativnì mladý vìk staèili vydat jedno MCD, své hráèské dovednosti prokazují v LAST DAYS OF APRIL a ESKJU DIVINE. Debutová velká deska s názvem „It´s not me, it´s you!“ utvrzuje kvalitu pøedešlého MCD. Tentokrát zvuk, jak už je pro tento label nepsané pravidlo, si vzal pod své šavle William Blackmon (Gadget, Meleeh, ...) a dodal tak na výsledném epiètìjším a dynamiètìjším zvuku. Pg.lost jsou jednou z mnoha kapel hrající dnes tolik populární instrumentální post-rock. I když úplnì echt beze zpìvu je nemùžeme brát, ale právì vokál (bezeslov) je zde brán jako další nástroj, který umocòuje náladu alba a svým výškovým polohám, hnaných pøes zvukový modulátor pøivodí krajinou atmosféru žánrových kolegù Sigur Rós. Šest skladeb rozprostøených na ploše necelé hodiny dává tušit o vygradované struktuøe trackù. Zpoèátku velmi lehké starty (nìkdy pøeci jen trochu zbyteènì rozvolné), pøipomínají hustou mlhu ve které jen velmi stìží rozeznáme skuteèné tvary zahalených objektù. Pøibírajícím èasem rozmìry dostávají reálnou tváø. Toto album je ideální soundtrack pro vaše myšlenkové pochody, každý sám si stvoøí scénáø pro to co tato ètverka svými skladbami produkuje. Vùdèí složkou je kytarové duo, které svými nástroji malují stìžejní èást melancholických opusù, které proplouvají kolem vás, pohrávají si, vybuchnou a zlehka zase odezní. Rytmická èást se stará o vodící strukturu aniž by na sebe sebevíce upozornila. Umocnìní nálady jednotlivých skladeb je ochuceno o zvuky èela nebo lehkého proukání piána. Doporuèeno nejen pro milovníkùm tohoto žánru, nebo kapel Sigur Rós, Mogwai, Explosions In Th Sky, This Will Destroy you. Dobrá zpráva pro vinyl fandy, album právì vyšlo také v asfaltovém provedení a to hned na ploše 2LP v gatefold obalu.

Pg.lost
Black Star Foundation
 
[94kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd