webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(24 | 01 | 2009 - 15:23 - reactions: 0) DIY
Kam:as
27.2. Brno, Sklenìná louka
28.2. Praha, Klub V Jelení

Kam až?
Ukažte mi nìkoho, kdo by mìl na základce vopravdu rád matiku. Nudnej pøedmìt, ale v mnoha pøípadech ospravedlnitelnej. Kredit mu dávaj kapely jako Kam:as, který pracujou s èasem svejch sedmiminutovejch opusù podle vlastních výpoètù: zastavujou ho, kroutìj, tavìj v momentech, kdy už tak tak najisto vklouzáváte do bzuèícího svìta stále hrozících explozí. Možná jste už podobný vìci slyšeli stokrát díky fantastický práci takù z Touch & Go a Neurot Recordings, anebo odlítali na raketoplánu postavenym v docích dominantních transformátorù Ebullition – v žádnym pøípadì se ale nenechte donutit k podstrèení nìjaký krabice novejm nìmeckejm berlínskejm králùm. Jsou totiž na nejlepší cestì dostat doživotní povolenku na lovení v Exile On Mainstream vodách. Zasnìný i dùrazný jsou na to dost. Tìch pár vìcí co je na www.myspace.com/hluchpyco svìdèí o jedinym. O bezcelním pohybu mezi akusticky pøehlednejma a køehkejma bøehama (jak to umìj napøíklad A Whisper In The Noise) a èernejma èarama nalinkovanou chaotickou džunglí (teï mì teda napadaj akorát Don Caballero). Vzácný zboží tyhle ètyøi Nìmèouøi a vy – štastný kurvy - to máte pøímo u nosu v Jelení už v sobotu 28. února od osmi veèer za kiloše!!! Šastný KKKKURRRRRVYYYYY nejenom øikám, ale fakt zdùrazòuju... Holmske

V Praze se Kam:as pøedstaví 28. února V Jelení, kde je doprovodí Sulk, o den døív je mùžete vidìt v Brnì spoleènì s Fiat Eno

Hluch Crew
Kam:as
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd