webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 02 | 2009 - 13:22 - reactions: 0) Banan
TRIGGER EFFECT - DARE TO RIDE THE HELIOCRAFT
(Signed by Force)

"Efekt Spouštì".....nìkterý kapely si jména vybírají opravdu pøesnì. Tahle deska zaèíná takovou zvláštní, trochu nekonkrétní skladbou, kde se vlastnì vùbec nezpívá, ale jsou do ní nasázený jen nìjaký výkøiky a hulákání. Ve mì to evokuje èumìní do hlavnì pušky a pokládaní prstu na spouš, ještì nevíte jestli to zmáèknete a máte blbej pocit. Na konci toho songu se to zaène divnì lámat a gradovat a to už tušíte. Pak pøijde na zlomek vteøiny stopka, vzápìtí pøedehrání nìkolika tónù na kytaru (to letí kulka hlavní) a nástup, kterej vám ustøelí hlavu. Je to doslova èelní náraz, Trigger Effect nastoupí jako banda totálních šílencù, se surovostí a absolutní pøesvìdèivostí, že to myslí vážnì a okamžitì vy pøesnì od téhle chvíle víte, že vás budou bavit až do konce. I kdyby to náhodou nebyli úplnì dokonalý skladby, tak to nasazení vás bude stejnì fascinovat natolik, že je prostì nevypnete. Mnohé z toho, co jsem tady nedávno napsal o The Bronx a The Notorious Hi-Fi Killers by se dalo okamžitì zopakovat i v pøípadì tìchto kanadských upocencù, ale vtip je v tom, že oni to posouvají ještì dál do extrému. Opravdu si dovolím tvrdit, že koøeny ze kterých èerpají jsou hodnì podobné jako u The Bronx, stejnì jako nìkteré postupy, tøeba zaèátek u druhé Nothing Says Action Like Giants Robots je také jasným odkazem na Drive Like Jehu. Staré dobré San Diego slyším i na nìkolika dalších místech, tøeba v poslední Fight the Heliocraft, hlavnì v takovém tom skandovaném støedním tempu, kdy Trigger Effect zní trochu nepochopitelnì opravdu jako mnohem tvrdší RFTC bez trumpet. Další velice zajímavou vìcí je fakt, že tahle deska i pøes svou tvrdost a odkaz na 70. léta není až tolik ovlivnìná tøeba Black Sabbath, jak tomu obvykle bývá, ona totiž není moc temná, spíš prostì jen brutálnì živoèišná. Prostì mnohem víc je to rock´n´roll než hard rock nebo metal i když samozøejmì ty Thin Lizzy jsou tam tak slyšet naprosto jednoznaènì. Tohle všechno pøibližuje souèasnou podobu Trigger Effect napø. ke starším deskám Hellacopters, opìt samozøejmì nutno dodat, že v mnohem tvrdším provedení a to vèetnì vokálu, který sice øve jako o život, ale zároveò v sobì má dokonale nakøáplý "fuck you" odér, který je ve pøípadì, že to všechno nefunguje dohromady tak jak má naprosto iritující. To tady ale skuteènì nehrozí, Trigger Efect namíchali koktejl, který je nadávkován i promíchán naprosto preciznì a pøestože zvl᚝ jste každou z ingrediencí pili už milionkrát, takhle dobøe to dohromady ještì nechutnalo.

www.myspace.com/heliocraft

Koncerty Trigger Effect v ÈR:

8. bøezna – Brno, Sklenìná louka (+ Evilasmodel)
10. bøezna – Praha, Klub 007 Strahov (+ Sade)
12. bøezna – Hradec Králové, Kino Centrál (+ Wollongong)
 
[36kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd