webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(20 | 02 | 2009 - 13:13 - reactions: 0) Banan
ERIC CHENAUX (CAN) + ARAN EPOCHAL
sobota 28.3.2009, klub V Jelení (zastávka tram. è. 22 Brusnice), od 20.00

Eric Chenaux je známá postava torontské undergroundové scény a také velice osobitý písnièkáø, vydávající na kultovním labelu Constellation Records, který má na svém kontì napø. desky Godspeed you! Black Emperor nebo Hrsta. Možná se vám tato informace nezdá až tak dùležitá, ale Constellation Records je label, který vydává desky, jež spojuje zvláštní a velice speciální aura, která je tvoøena uvìøitelností, osobitostí, talentem a v neposlední øadì obrovskou silou lidskosti. S jejich poslechem máte pocit, že jsou na tomto svìtì poøád lidé, kterým není lhostejný jeho osud a tak o nìm hovoøí. Ovšem bez obvyklého patosu a èernobílých zjednodužšujících schémat. Hovoøí o bolesti a nadìji pøedevším zkrz své vlastní srdce a svou duši a døíve, než z aènou ukazovat na ostatní, snaží se vidìt hlavnì dovnitø sebe. Eric Chenaux pak vše tohle naplòuje mìrou vrchovatou. Jeho poslední deska Sloppy Ground je nádhernou mozaikù citlivì poskládaných tónù, kterým udává smìr zvonivá kytara a Ericùv uhranèivý vokál. To vše je pak doplnìno napø. violou, banjem nebo perkusemi, které ovládají Ericovi pøátelé. Svou okouzlující poetikou vás tahle deska velmi èasto vrátí zpátky do dìtských let a vytvoøí bublinu nostalgie, která vám dovolí na chvilku zapomenout, nikoliv však pøestat (po)chybovat. Tím mi obèas Eric Chenaux pøipomíná napø. Iron and Wine nebo Bonnie "Prince" Billyho, i když v tomto pøípadì jsou vyjadøovací prostøedky zámìrnì úspornìjší. Stejnì jako všechny Constellation tituly má i tento nìkde hluboko u vnitø zvláštní žár, který zabraòuje tomu aby podobné pøíbìhy ztratily své napìtí a uvìøitelnost, protože když Eric zpívá o stmívaní, cítíte vùni letního podveèera naprosto zøetìlnì. Je v nich ukryto vìèné hledání lidí, kteøí nechtìjí zùstat stát na místì, ani se hnát za vytvoøenými náhražkami reálného života. A tak hrají a zpívají, vydávají desky, jezdí na turné a poznávají. Eric v tomto pøípadì patøí do stejné skupiny lidí jako napø. Robert Lowe alias Lichens, který nedávno uhranul Prahu. Stejnì jako on, jede i Eric Chenaux své evropské turné vlakem a pro své koncerty nemá prakticky žádné požadavky, spokojí se s vegetariánským jídlem a spaním u mì doma na gauèi. Skromnost, touha a vnitøní síla jsou pojm y, které mi pomáhají definovat punk, tady se vyskytují v mnohem vìtší míøe než u spousty kapel, které se jen mlátí do prsou a právì proto budou mít lidé jako Robert nebo Eric vždy mùj respekt a neutuchající podporu. Pøijdejte se, jestli chcete.........

Jsem strašnì rád, že Adam s Bourkem souhlasili, že si tenhle veèer V Jelení taky zahrají. Platí o nich totiž naprosto to samé, co Erikovi a Robertovi.

www.myspace.com/ericchenaux
www.myspace.com/aranepochal
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd