webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 03 | 2009 - 21:36 - reactions: 0) Bena
PAIN RUNS DEEP (pl) + BHIMAL (pl)
1.4. 2009 - Praha, Klub 007 Strahov
2.4. 2009 - Žilina, Smerr Pub

Legendární straight edge kapela od našich severních sousedù, jejíž koøeny se datují do roku 1996. Samotným Pain Runs Deep pøedcházelo nìkolik projektù, ale až v této podobì našli její èlenové tu pravou tváø. Byla to vùbec první HC kapela v Polsku, která pøišla s jasnì metalovým zpùsobem nahrávaní, což v té dobì ještì nebylo zdaleka tak bìžné. Výsledek byl na tu dobu šokující. Jejich songy byly vzteklé, ale zároveò technicky kvalitní. Progresivní metal/HC v jeho originální nefalšované podobì s žádnými ústupky na stupnici nasranosti. V roce 1999 kapela vydala 4 písòové MCD na Screams of Salvation a ve stejný rok ukonèila svou èinnost. Pøes tuto krátkou pùsobnost za sebou zanechala obrovskou rýhu v historii východoevropského HC a díky své názorové angažovanosti mìla co øíct v mnohem globálnìjší rovinì. Všichni èlenové Pain Runs Deep zùstali aktivní v jiných kapelách i po jejich rozpadu.
Nìkdy trvá èlovìku celou vìènost, aby docenil to, co snadno brával za samozøejmé. Pain Runs Deep trvalo devìt let, aby pochopili, jak moc jim chybí to, co kdysi zažívali spoleènì na pódiích. Loni kapela odjela 4 koncerty po Polsku a reakce publika na nì byla ohromující. Najednou znovu byli kapelou a navíc takovou, kterou publikum oèividnì tolik postrádalo, po celé ty roky. Stále vìøící stejným myšlenkám, ale s obrovským množstvým reálných zkušeností, zúroèených bìhem ubìhlých let. Jsou stále plní energie a nadšení a to je žene znovu na koncertní podia. Kdo se chce na chvíli nechat poznamenat dobou, kdy naše kazeáky hoblovaly kapely jako Indecision, Cro-Mags, Worlds Collide, Burn nebo Earth Crisis, nemùže minout!

Pokud mìla nìjaká kapela dotvoøit atmosféru celého koncertu s lehkým nádechem doby, kterou už mnozí z vás nemìli šanci zažít, pak Pain Runs Deep nemohli vybrat lepší sekundanty než Bhimal. Hned na první poslech je z týhle ètyøèlenný kapely cítit maximalní nasazení a nadšení pro to, co tvoøí, nijak nekalkulující s trendy dnešní hudební tvorby. Trochu nervózní s nádechem screamo, místy rockovìjší s obrovským nábojem a vnitøním napìtím, umocnìným výbornì pracujícím vokálem zpìvaèky. Kdo pamatuje napøíklad belgickou kapelu Shortsight s jejich ojedinìlým pojetím, mohl by zachytit podobnou náladu i v podání téhle novodobìjší záležitosti.

www.myspace.com/painrunsdeep
www.myspace.com/bhimalhardcore
 
[100kb][24kb][43kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd