webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(06 | 04 | 2009 - 15:00 - reactions: 0) DIY
Rozhovor s BLOODY PHOENIX z Hluboké orby è. 27
L.A. grinders BLOODY PHOENIX už jsou v Evropì a podle dosavadních ohlasù drtí na svém prvním turné po starém kontinentì vše živé! Tady je rozhovor z poslední Orby, pod ním najdete pár fotek z koncertù v Oslu a ve Stuttgartu a takhle vypadá rozpis jejich blížící se návštìvy v našich konèinách:


18. 4. Vídeò – EKH (+ RADIOLOKÁTOR, LAHAR, RESTARTS)
20. 4. Žiar nad Hronom – MKC Zrkadlovka (+ BETON, ROXOR, ABORTION, EVIDENCE SMRTI)
21. 4. Praha - 007 (+ NEEDFUL THINGS, DECOMPOSING MANURE)
22. 4. Pardubice - Ponorka (+ NEEDFUL THINGS, LIFE POSESSION)
23. 4. Brno - Yacht (+ DISNEY, TWISTED TRUTH, SUPRAPHON FAMILY, SHEEVA YOGA)
24. 4. Ostrava - Bogota (+ TWISTED TRUTH, HOW LONG?)


HO: Kolik ti je pøesnì let? Já myslím, že dost na to, aby sis pamatoval zaèátky grindcore v Los Angeles na konci 80./poèátku 90. let, ne? Mùžeš se na tyhle èasy hned z kraje rozhovoru trochu rozvzpomenout? Vidìl jsi naživo tehdejší prùkopníky stylu jak TERRORIZER nebo NAUSEA L.A.? Jaký to tehdy na koncertech v Los Angeles bylo?

Jerry: Je mi 36 let. Jasnì, dost starej na to, abych si to pamatoval a abych byl souèástí tehdejší scény. Ano, vidìl jsem tehdejší TERRORIZER a NAUSA L.A., koncerty v pol. 80. let. Vzpomínám, že když jsem vidìl prvnì TERRORIZER, bylo to v centru volného èasu Hoover Park. Bylo to v tìlocviènì, kde se tehdy konaly skvìlé akce. Vidìl jsem tam pár dobrých kapel. Ale nìjak tak... no, když jsem tam vidìl poprvé TERRORIZER, tak mì nezaujali. Znìli na hovno, možná to bylo aparátem. Znìlo to jak hluková koule. A sál byl taky úplnì prázdnej. Asi to bylo hodnì tím apecem, protože jsem je vidìl asi o rok pozdìji na koncertì u kohosi na dvoøe a to vypadali, že si pùjèili lepší aparáty anebo se možná nauèili hrát, haha... no, musím øíct, že znìli KUREVSKY ÚŽASNÌ! Tehdejší scéna, koncerty... LA bylo tehdy jiné, teï, když nad tím pøemýšlím, tak mi to pøíjde jako úplnì jiná doba... Hodnì špatné tehdy bývalo násilí na koncertech, vìtšina koncertù tehdy probíhala se spoustou rvaèek. Ale jakkoliv násilné ty èasy tehdy byly, tak byly fajn. Bylo to èisté. Zrovna pøed pár dny jsem se o tom bavil s Garveym z TERRORIZER/NAUSEA a Donem, který hrával v HATED PRINCIPLES a mluvili jsme hlavnì o tom, jak násilné to tehdy bývalo ve srovnání s dneškem.

HO: Mezi tìmahle staršíma kapela a tvýma kapelama EXCRUCIATING TERROR a BLOODY PHOENIX byly nebo možná ještì jsou celkem úzké personální vazby, øekni nám o nich víc!

Jerry: Podívejme se na to, je to spousta vazeb, ani nevím kde bych zaèal... Asi s Vitem (NAUSEA). Byl to kámoš ze školy... vzali ho do TERRORIZER poté, co Jesse Pintado odešel do NAPALM DEATH. Když Jesse zjistil, že si stále øíkají TERRORIZER, tak je donutil zmìnit název, protože nechtìl, abych ho používali bez nìj, takže se pøejmenovali na NAUSEA... Vito pak do kapely pøitáhnul Manda, což byl pùvodní zpìvák a kytarista EXCRUCIATING TERROR. Mando E. T. opustil. Oscar z NAUSEA pozdìji požádal Victora (E. T.), aby nazpíval vokály na nìkolika demáèích NAUSEA. Pozdìji chtìli do NAUSEA i bubeníka E. T. Martina, ale ten nemìl zájem. Pak ještì náš tehdejší basák Javier opustil E. T. taky do NAUSEA. Zastoupil ho Frank ze STAPPLED SHUT a ten nakonec v NAUSEA skonèil taky! Je to sranda, když si teï na to zpìtnì vzpomenu. S EXCRUCIATING TERROR jsme byli nìco jako „farmáøský tým” pro NAUSEA. Pokaždý, když nìkoho potøebovali, vytáhli nìkoho z naší kapely... bastardi! Ale v podstatì nám tím i prospìli, haha. Jednou zase naopak Vito zaèal hrát s náma, strávil na našich zkouškách víc èasu než na tìch jejich. Dalo se to èekat. Pokud jde o vztah k BLOODY PHOENIX, tak Mando a Vito jednu dobu v téhle kapele hráli taky.

HO: EXCRUCIATING TERROR se stali se svým zabijáckým old school grindcorem skoro legendou, ale øekl bych, že spíš díky slušné øádce kvalitních desek než kvùli koncertùm, kterých jste mimo Los Angeles moc nenahráli - nemýlím se? Proè jste nikdy nevyrazili na nìjaké turné? Hoï sem prosím kompletní diskografii E. T. a napiš, kterou z desek bys nejvíc doporuèil lidem, co vás ještì neslyšeli?

Jerry: Díkec, Filipe. Když jsme zaèínali, tak jsme hráli hodnì koncertù po LA. Jak jsme stárli, tak jich postupnì ubývalo. Když už jsme byli pohromadì dlouhé roky, tak jsme si mysleli, že bude lepší nehrát tak èasto. Nechtìli jsme lidi unavit. Máš pravdu, mimo LA jsme moc nehráli. Mìli jsme pár kratších výletù po západním pobøeží, v podstatì jen západní státy USA a taky jsme byli párkrát dole v Mexiku. Ale to je vše. Bylo víc dùvodù proè jsme jezdili tak málo. Hlavnì peníze. Byly jsme dìcka bez prachù. Nemìli jsme dodávku a nemohli si dovolit si nìjakou pronajmout. Mìli jsme v plánu celoamerické turné, evropské turné, pøemýšleli jsme o Japonsku. Všechno jsme to ale museli zrušit. Musel jsem zrušit naše první turné po Americe, protože Victor skonèil ve vìzení. Mìl jsem pùlku turné zabookovanou, když mi odtam zavolal. Velké zklamání. Pak jsme museli zrušit naše první evropské turné, protože Martin dostal strach z letadla. Bylo to k smíchu. Už s náma pøedtím letìl do Mexika a zpátky a nebyl to problém. Myslím, že spíš už nechtìl hrát dál tuhle hudbu a vymýšlel si. Možná kouøil moc trávy. Možná se bál opustit domov. On a Victor neradi cestovali.
Diskografie: napíšu jen oficiální nahrávky, ne bootlegy nebo hromadu zkušebnových nahrávek a kompilací, hlavnì proto, že si je všechny ani nepamatuju.
- „Visions of Terror“ 89/90? demo: to bylo v první pùvodní sestavì, myslím, že je to z konce roku 89, mùže to být i zaèátek roku 90... vím, že se nahrávalo u mnì v garáži. Nikdy to ale nevyšlo a vìtšina lidí ani neví, že nahrávka existuje.
- „Vision of Terror“ 91 demo: jmenuje se stejnì jako to první, mìlo se jmenovat jinak, protože to byla jiná sestava, jiný zvuk, jiné skladby. Už to byla jiná kapela, ale pøehlasovali mì. Stejnì tak s názvem kapely. Chtìl jsem ho zmìnit, ne jen proto, že zní pøíliš otøepanì, ale taky kvùli jasné podobì s EXTREME NOISE TERROR. Ale zase mì pøehlasovali. To byly moje první lekce v tom, jak a proè demokracie vždycky nemusí fungovat, haha.
- „Legacy of Hate“ 7“, „Expression Of Pain“ CD, „Live At Gilman“ 7“, split 7“ s AGATHOCLES, „Divided We Fall“ CD/LP. Doporuèil bych „Divided We Fall“. To byla naše poslední a nejlepší nahrávka. Není potøeba ztrácet èas se starším matrošem.

HO: Extrémní hardcore kapely z Los Angeles z 90. let jako E. T., DESPISE YOU, STAPPLED SHUT, 16 a další èasto používaly na obalech desek nebo v textech námìty týkající se ghetta, gangù, gangsterské kultury... jak moc to byla image a nakolik to bylo reálné? Co ruka zákona a èlenové E. T.?

Jerry: Nemyslím, že by jsme s E. T. nìkdy používali grafiku související s gangy/ghetty. Aspoò si na to nepamatuju. Možná nìkteré fotky ode mnì z garáže nebo ze dvora mého baráku tak mohly pùsobit. Frank ze STAPPLED SHUT v tom jel hodnì, to byl jeho reálný svìt. DESPISE YOU... všechny ty fotky byl Chrisùv nápad. Žije v Inglewoodu, kde je spousta násilí a zoufalství. Moje ètvr je pøímo uprostøed teritoria nejvìtšího hispánského gangu ve mìstì. Je to souèástí našich životù. To je prostì život v LA. To, co dennì vidíme, v èem žijeme. Nejsme dìcka z pøedmìstí. Nemùžu mluvit za kapelu 16, moc je neznám a nevím, odkud pocházejí.
Moje problémy se zákonem byl dosud jen minimální... pokuty za rychlou jízdu, špatné parkování, pøecházení pøes ulici a podobné kraviny. Taky musím s policií èasto nìco øešit, když ji na nás zavolají sousedi. V mé ètvrti mají policajti lepší vìci na práci než nás otravovat. Nìkdy jsou zelenáèi v uniformách pøespøíliš akèní, ale vìtšinou nám dávají pokoj, což se o jiných èástech mìsta bohužel øíct nedá.
Na druhou stranu Victor mìl vždycky problémy se zákonem, odpradávna. Teï je snad ještì nìkde na útìku, ale taky mùže být v dobì, kdy tohle píšu, ve vìzení.

HO: Kdy se pøesnì E. T. rozpadli a proè? Proè ses rozhodl rozjet novou kapelu, když s ní hraješ skoro to samé jako pøedtím? Èeho bys chtìl s BLOODY PHOENIX dosáhnout?

Jerry: Pro rozpad E. T. nebyl jen jeden dùvod. Bylo toho víc. Aèkoliv my jsme se vlastnì nikdy poøádnì nerozpadli. Nikdy jsme se nesešli a neøekli si: „dost, konèíme“. Spíš to nìjak tak vyšumìlo. Kapela existovala mnohem dýl, než mìla, myslím si. Hlavním dùvodem, proè už nehrajeme, byl Martin. Pøešla ho chu hrát tuhle hudbu. Pøitom nechtìl odejít, ale ani pokraèovat. Nechtìl cestovat, nechtìl zkoušet nebo hrát naživo. Hodnì zlenivìl a bylo tìžký s ním vyjít. Mìl jsem toho dost, tak jsem se s ním pøestal stýkat. Victorovy trable se zákonem byly taky problémem a èasem se ještì zhoršily.Pokud jde o rozjezd kapely v podobném stylu, tak to nebylo od poèátku nìjak vykalkulované. Spíš to tak èasem skonèilo. Možná je to tím, jak vymýšlím hudbu. BLOODY PHOENIX znìl pùvodnì úplnì jinak než dnes, bylo to víc do fastcore. Rád bych pokraèoval v tom, co dìlám, v psaní skladeb, nahrávání, cestování. Potkávat se s fajn lidma a užít si s nima skvìlé chvíle. Jsme grindcore kapela a dosáhnout toho s ní mùžeš jen málo.

HO: Jak se vùbec žije v centrálním/jihovýchodním LA? Jsou tam místa/nebezpeèné ètvrti, do kterých není pøíliš bezpeèné lézt? Zažil jsi rasové nepokoje v roce 1992? Máš na nì nìjaké husté vzpomínky? Mùže se nìco takového v budoucnu stát znova?

Jerry: Žiju v severovýchodním LA... život je tady prostì život, neznám jinej, takže tìžko mùžu srovnávat. Každá èást mìsta je jiná. Je tady spousta míst, kde bys urèitì nechtìl skonèit uprostøed noci. Záleží, kdo jsi a kde jsi. Ano, vzpomínám si na nepokoje v roce 92, ale stejnì jako vìtšina svìta jsem je vidìl vìtšinou jen v televizi. Nezasáhlo to mou ètvr, ale napìtí ve vzduchu bylo cítit. Mìsto zasáhnul chaos. LA je permanentnì na pokraji chaosu.

HO: Existuje vùbec nìjaké øešení na zlepšení situace s chudobou, sociálním vylouèením atd. ve mìstech jako je LA?

Jerry: Pokud jde o chudobu v LA a dalších mìstských oblastech... mùže se vytìsnit. Bohužel je to v rukou naší vlády, která radìji utrácí miliardy za válku, kterou vùbec nemáme vést, než aby je investovala do vlastních lidí. Sociální vylouèení není snadnou záležitostí k øešení, není to tak èernobílé a není na to rychlý recept... jde to mnohem víc do hloubky. Hodnì o tom pøemýšlím a napadají mì rùzné vìci, ale upøímnì øeèeno mì ještì nenapadl žádný realizovatelný nápad na øešení této situace, o který bych se mohl podìlit. Urèitì je zapotøebí radikální zmìny, zmìnit zpùsob jak lidé pøemýšlejí a jsou vychováváni. Musíme strhnout zdi.

HO: V létì 2007 jste s BLOODY PHOENIX jeli turné po USA, øekni nám o tom víc - nejlepší a nejhorší místa, kapely se kterýma jste hráli atd. Tuším jsem èetl kdesi že vás opustil bìhem turné zpìvák, co se stalo?

Jerry: Turné byla skvìlá sranda. Aèkoliv jsme mìli nepøíjemný zaèátek a spoustu problémù s dodávkou, tak nakonec to pøežila. Mìli jsme spoustu pøíjemných i nepøíjemných chvil, ale celkovì to byla skvìlá zkušenost a skvìlé èasy. Nejhorší místo na svìtì je Crete, Nebraska. Nikdy v životì jsem zatím nezažil takové dusno a vlhkost. Byla to jedna z tìch nocí, kdy se nám dodávka pokazila a museli jsme v tomhle mìstì pøespat. Spali jsme pøímo v garáži, kde opravovali naše auto. Byla to noèní mùra. Vzduch by se dal krájet, nedalo se skoro dýchat, tím míò spát, pøidejte k tomu obrovské komáry a máte èisté peklo na zemi. MIZÉRIE! Ale lidi tam byli velice pøátelští. Chicago stálo za hovno, když jsme dorazili na místo koncertu, tak nikdo o nièem nevìdìl a týpci, co to mìli zaøídit, nebyli nikde k nalezení. Boston taky za nic nestál, vlastnì to nebyl pøímo Boston, ale Lowell, Massachusets. Nebyl to pøesnì typ koncertu pro nás, ale aspoò jsme si zahráli. Nejlepší místo... tìch byla spousta. Minneapolis byl fajn, stejnì tak Austin, Raleigh, Phoenix, Belen, abych jich vyjmenoval aspoò nìkolik. Hráli jsme se spoustou dobrých kapel, ani nevím, kde zaèít... THOU z New Orleans byli úžasní, KUDZU, HIP COPS, CHAINSAW TO THE FACE, DROPDEAD, FLAK, THE PINE HILL HAINTS, STAGNATION atd. Hráli jsme na spoustì fajn míst, se spoustou skvìlých kapel, ale co mì nejvíc dostalo byli lidi, se kterýma jsme se mohli potkat a se kterýma jsme zapaøili. Na turné mùžeš potkat tolik super lidí, a už jsme byli kdekoliv, cítil jsem se pokaždé jako doma. Ano, jeden z našich zpìvákù skonèil turné už po týdnu a odjel domù. Staèí, když k tomu øeknu, že cestování pro nìj prostì nebylo. Není potøeba to rozebírat, už jsme se s ním stejnì rozešli. Nechám to radši tak, nebo bych musel vypsat dalších 20 odstavcù, ve kterých bych ho trhal na kusy.

HO: V posledních cca dvou letech se dá pozorovat nìco jako „návrat grindcore“ - aspoò tedy v USA, kde se mj. obnovují staré kapely (BRUTAL TRUTH, REPULSION, TERRORIZER...) a taky se zdá, že se velké labely jako Earache nebo Relapse opìt zajímají o souèasnou D.I.Y. grindcore scénu... co si o tom myslíš? Projevil nìkdo z vìtších labelù zájem o BLOODY PHOENIX (nebo EXCRUCIATING TERROR)? Plánujete do budoucna fungovat dál v D.I.Y. scénì s deskama na malých labelech jako 625 a koncertama nìkde po sklepech anebo byste se rádi „zprofesionalizovali“ a „posunuli dál“?

Jerry: Pokud jde o tu první èást otázky, tak to je poøád ta samá sraèka. Nìco se stane populárním a vìtší labely na tom hned zkoušejí vydìlat. To je prostì americký zpùsob. Je to poøád stejné. Pokud jde o kapely, co se obnovily, aby na tom vydìlaly, pak myslím, že je to smutné. I když jsem si jistý, že ne všechny to dìlají jen pro peníze, Ale osobnì si myslím, že když je kapela rozpadlá déle než dva roky, pak už by tak mìla zùstat. Kapely, co se obnovují s odstupem èasu, kdy nebyly aktivní, už nikdy neznìjí stejné. Je èas se posunout dál.
Žádný z tìchto labelù nás nikdy neoslovil. O EXCRUCIATING TERROR trochu zájem byl, ale v té dobì jsme byli šastní, že vydáváme u Pessimiser Records. Myslím, že ani nemáme jinou volbu než dìlat dál naše koncerty/desky D.I.Y. zpùsobem, haha. Jsem starej mrzout a rád si dìlám vìci po svém zpùsobu. D.I.Y. scéna je jediná možnost, jak to právì takhle mùžu dìlat. Plnì mi to tak vyhovuje. Ale pøál bych si, aby naše desky mìly lepší distribuci. Poøád mi nìkdo píše, že nemùže naše nahrávky nikde najít. Koncerty - nerad hraju na pódiu. Mám rád malé místnosti, lidi z oèí do oèí. Energie sálající z malých míst - o tom je pro mnì živé hraní. Na Obscene Extreme, kde hrajeme teï v létì (rozhovor je z jara 2008, kdy se chystalo první evropské turné B.P., které ale kvùli úrazu bubeníka neklaplo - pozn. HO), budu z toho pódia dost mimo. Byl bych radši, kdyby byla D.I.Y. scéna profesionálnìjší, tedy lépe øeèeno, líp zorganizovaná.

HO: Teï jsi to sám nakousnul - jedete na turné do Evropy, pro tebe je to úplnì první evropské turné, máš o tom nìjaké pøedstavy jaké to bude? Co evropská grind/HC scéna - sleduješ ji?

Jerry: Moje jediné oèekávání je, že budu pít kvalitní pivo, èasto se opíjet a že potkám spoustu skvìlých lidí. Tìším se, že uvidím hromadu dobrých kapel. Ano, sleduju evropskou scénu, vždycky mì zajímala. Teï už ne tolik, co døív, ale poøád se snažím. Haha, než se rozjel internet, tak jsem v tom býval aktivnìjší, teï, když je to jednodušší, tak paradoxnì už tolik pøehled nemám. Asi jsem opoždìnej.

HO: Los Angeles mívalo vždycky (snad už od èasù kdy hrávali BLACK FLAG) obrovskej problém s místama ke hraní - proè? Je to proto, že tohle mìsto je násilniètìjší, policajti jsou brutálnìjší... proè? Kde se dá teï u vás hrát? Zrušili vám policajti nìkdy koncert?

Jerry: Je to spousta vìcí dohromady. Vìtšinou je to proto, že lidi v LA na všechno jebou. Násilí bývalo jedním z hlavních dùvodù, ale to bylo døív. Teï jsou to hlavnì stupidní dìcka, co nerespektují místa, kde se hraje. Kvùli nim se jedno místo za druhým zavírá, protože dìlají venku bordel. Taky provozovat tady D.I.Y. prostor je hodnì drahá sranda. Nikdy to dlouho nevydrží. Squaty tu neexistují. Pøeju si, aby jsme mìli nìco jako Gilman jako mají v Berkeley. Základnu scény, co vydrží. Policajti jsou tady èasto pìkní hajzlové, ale vìtšinou nás nechávají na pokoji, aèkoliv “obývákové” koncerty/párty rozhánìjí èasto. LA se neustále mìní, jde-li o prostory ke koncertùm. Baráky, ložnice, garáže, bary, pod širým nebem, na dvoøe, kluby, tìlocvièny atd. Ano, mìli jsme pár koncertù s policejní razií, obzvl᚝ za èasù EXCRUCIATING TERROR to bylo v poèátcích skoro poøád. Fucking pigs.

HO: Na deskách BLOODY PHOENIX nejsou otištìné žádné texty (a myslím, že s ET to bývalo podobnì), o èem vlastnì vaši zpìváci køièí a chroptí?

Jerry: Abych pravdu øekl, dùvod, proè na našich deskách chybí texty, je docela smutnej, je to proto, že naši zpìváci jsou lenoši. Kolikrát jsem jim dával termín na dodání textù a vždycky se na to jen tak bez dùvodu vyflákli. Zdá se, že pøitahuju do kapely líné zpìváky, je to moje prokletí. Už jsme jich mìli sedm od chvíle, kdy jsme zaèali hrát a teï hledáme osmého. Texty se dotýkají spousty rùzných témat: aktuální politické a spoleèenské problémy, válka, duševní choroby, ekologická témata, mediální propaganda, pokrytectví, které vidíme v našem každodenním životì. Máme taky skladby o závislostech. „9 Months“ je text o holce, kterou znal náš zpìvák. Píchala si speed až do porodu. Zpíváme o spoustì vìcí, asi i proto, kolik rùzných zpìvákù s rùznými vlastními nápady jsme mìli a máme.

HO: Pøedstav víc každého èlena BLOODY PHOENIX...

Jerry: Já hraju na kytaru. Jsem teï na rodièovské dovolené. Mezi moje oblíbené kapely patøí KUKL, TAPPI TIKARRASS, THE SUGAR CUBES, MINOR THREAT, DEFECATION, DROPDEAD, DEAD CAN DANCE, DETENTE. Mám rád alkohol v mnoha rùzných formách. Taky houby. Vìtšinou jsem velmi náruživý a zároveò zahoøklý èlovìk, prostì nepøíjemný bastard... ale když se opiju, mám rád všechny, i lidi, co nenávidím.
Mike má 26 let, hraje na bicí, studuje umìleckou školu. Pracuje na èásteèný úvazek jako elektrikáø a tesaø. Jeho oblíbené kapely jsou HOLY DEATH, EXTREME NOISE TERROR, REPULSION, DEICIDE, LED ZEPPLIN, BEHEMOTH. Taky má rád houby. Taky se rád opíjí a mlátí svùj boxovací pytel.
Dana alias Diggity má 27, zpívá. Pracuje jako závozník pro nemocnice, firmy atd. Má rád NO COMMENT, CROSSED OUT, HERESY, INTENSE DEGREE, DAHMER, D.R.I., CAPITALIST CASUALTIES, HAIL OF RAGE. Z drog preferuje kokain. Je línej a neustále nemocnej. Chronickej stìžovatel.
Sergio alias Squirl má 25 a hraje na basu. Vyrábí èerné skøíòky do letadel, GPS systémy a naslouchadla. Má rád JOY DIVISION, BD BRAINS, DEVO, LACK OF INTEREST atd. Pokud jde o hudbu, tak je velmi otevøený. Miluje drogy, ale upsal se marihuanì. Skuteènì ji miluje. Až tak, že mì to vytáèí.

HO: Fajn, poslední otázka - hrát nepøetržitì po 20 let grindcore, to musí mít znièující dopad na zdraví - hlavne uši musí být na odpis, ne? Jak bojuješ s tinnitusem a ztrátou sluchu? Mají tvoji kámoši z jiných kapel tyhle problémy? OK, to je vše, díky moc za rozhovor!

Jerry: Jasnì, mùj sluch je na tom dost špatnì. Hlavnì pravé ucho, v nìm jsem vìtšinu sluchu ztratil. Už mi nic nepøipadá dost nahlas. Kámoši mi vìtšinou musí opakovat, když nìco øíkají. Musí to být otravné, pro mnì je to urèitì. Obèas jsou uši citlivìjší a chytá mì v nich trochu bolest, hlavnì v tom levém. Je to cena, kterou platíš za to, že hraješ celá léta hlasitou hudbu bez jakékoliv ochrany. Zkoušel jsem špunty do uší, ale nemám je rád. Hudba s nima mi nezní jak by mìla. Takže teï už s tím nezkouším ani bojovat a øíkám si, že už je stejnì pozdì a navíc, že už jsem se dostal do bodu, kdy by se to nemìlo dál zhoršovat. Možná je to ale jen zbožné pøání. Spousta mých kámošù muzikantù si zkazila sluch. Nìkteøí ale byli natolik chytøí a disciplinovaní, že si zaèali dávat pozor a používají teï špunty. A se jim daøí. Já nièeho nelituju.
Díky moc za rozhovor, Filipe, velice si toho vážím. Bylo mi ctí, že sis našel èas. Mír.
 
[27kb][37kb][92kb][86kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd