webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(03 | 05 | 2009 - 19:29 - reactions: 0) DIY
Capitalist Casualties (USA) + Wojczech - Vysoké Mýto
1.5.2009 – M-Klub, Vysoké Mýto

CAPITALIST CASUALTIES (USA) + WOJCZECH (GER) + STOLEN LIVES + NEEDFUL THINGS + RADIOLOKÁTOR + LYCANTHROPHY

Po hodnì dlouhé dobì našlapaná akce, na kterou jsem se moc tìšil.. tím víc že se konala v našich konèinách, kde osud není poøádání podobných koncertù zrovna dvakrát naklonìn co se návštìvnosti týèe. S tìmito pocity jsme vyrazili na veèerní koncert.. Jeli jsme už v pìt hodin, protože klub, kde se akce konala, sousedí s naším studiem a zkušebnou, takže jsme pøed koncertem ještì nìco zabrnkali.
Kolem sedmé se už pøed klubem zaèali scházet první návštìvníci, ale nic nenasvìdèovalo tomu, že by se jednalo o nìjak hojnì navštívený koncert. Vstupné bylo suprových 150,- Kè, takže žádná závratná èástka. Klub samotný je klasický mìstský kulturák se zvednutým podiem, což poøadatelé vyøešili tak, že se hrálo pod ním na paletách. Bohužel tím pádem se akce nezvuèila.
Jako první vystoupili místní Stolen Lives – mají venku nìkolik singlù, ten poslední split s D.F.C. je naprostá pecka a ukazuje smìr, jakým se kapela asi bude ubírat, tzn. rychlý thrash metal s vlivy hardcore. Jejich show byla masakrální a živelná, plná energie a mì se to moc líbilo. Jako druzí nastoupili Needful Things. Pomìrnì dlouho se chystali, byly nìjaké problémy se zvukem, ale po jejich vyøešení se do toho kluci poøádnì opøeli. Bohužel deficit zvuèení se tady projevil naplno, takže jejich set, aè parádnì zahraný, postrádal koule. Celý jsme ho nezvládli a šli se posilnit do nedaleké hospody. Po návratu nás èekalo pøekvapení, protože poøadatelé pravdìpodobnì už nechtìli se zvukem nic riskovat, a tak se celá akce pøesunula na klasické pódium, kde už se všechno zvuèilo. Takže následující Lycanthrophy jsem si náležitì užil. Zvukovì to bylo nesrovnatelné s obìma pøedchozíma kapelama. Excelentní a brutální fastcore s brutální dívèím øevem, ke kterému se obèas pøipojoval i basák. Paráda. Co ale následovalo potom, byla totální smrš a pro mì osobnì vrchol celého veèera. To když na podium vylezli Radiolokátor. Kapela složená ze èlenù Gride a Lahar, hrající covery starých thrashmetalových kapel, mj. Debustrol, Kryptor a další…. Totální mazec, vynikající zvuk a nenudil jsem se ani chvilku. Je vidìt že to mají chlapci nadøený, navíc jsou to vynikající muzikanti, takže celej koncert byl parádní. Do toho vtipné hlášky mezi jednotlivými songy a bylo zadìláno na pro mì jeden z nejlepších koncertù roku!!
Po tomhle výkonu jsem byl zvìdav na první hvìzdu veèera, nìmce Wojczech. Z desek je moc nemusím, ale naživo to mìlo koule. Pekelný mix extrémního hardcore, grindu, crustu a kdoví èeho ještì. Do toho pod pódiem poletující pološílený zpìvák mávající na šòùøe mikrofonem. Opìt mì to pøesvìdèilo o tom, že kapela která mì nutnì nemusí nadchnout z desky, mùže být naživo hodnì zábavná.
No a následovala hvìzda veèera, ameriètí fastcore veteráni Capitalist Casualties. Pár slov na úvod a už se mohlo jet. Extrémní náøez se zpìvákem lítajícím po celém podiu, obèasné výskoky, ultrakrátké sypaèky prokládané pomalejšími pasážemi, to všechno v jejich setu zaznìlo. Aèkoliv zpìvák hecoval publikum k nìjakým taneèkùm, žádná zvìøina se nekonala a lidi, sice dávající hlasitì najevo své nadšení z koncertu, se do žádných divoèin pod podiem a ani na nìm nevrhali. Pro mì osobnì to byl jeden ze splnìných snù, totiž vidìt tuhle kapelu se každý rok jen tak nepoštìstí. Doporuèuju jejich aktuální split s Hellnation. Na konci setu ještì tuším dva krátké pøídavky a pak už hurá domù.
Musím øíct, že akce byla parádní od zaèátku dokonce, vyjma problémù se zvukem u prvních dvou kapel, a s nostalgií jsem zavzpomínal na legendární Koncerty proti proudu, které se u nás každoroènì konaly. Koncert byl slušnì navštíven, a i když z místních tu bylo daleko míò lidí, než bych èekal, každopádnì jsem rád po dlouhé dobì vidìl pár známých xichtù z druhého konce republiky.
Fotoreport najdete na http://cockroach.rajce.net
Ludìk NB
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd